Eseti állásfoglalások

A boss.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 01/2012 (I. 10.) sz. Állásfoglalása

 

A boss.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(891/2011. sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A boss.hu domain név a KiberNet Kft. javára delegálható.

 

 

Indokolás

 

A boss.hu domain nevet a KiberNet Kft (a továbbiakban: Panaszolt) igényelte 2011. december 1-jén. Az igény ellen a Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG. (a továbbiakban: Panaszos) élt kifogással SBGK Ügyvédi Iroda képviselõje (a továbbiakban: Képviselõ) útján, és kérte a delegálás megtagadását.

 

Panaszos kifogásában elõadta, hogy álláspontja szerint az igénylõ magatartása ellentétes a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. pontjával, amely kimondja, hogy nem választható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztõ. Panaszos utalt arra, hogy a Tanácsadó Testület elvi állásfoglalásának indokolásában a védjegyoltalom tartalmának a meghatározásánál a védjegyek és földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. tv. (Vt.) 12. §-t hívja fel. A védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára. A kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt. Panaszos hivatkozott 515189 lajstromszámú nemzetközi védjegyre, amely oltalma a 9., 14., 16., 18. és 28. áruosztályokra tejed ki, a 483341 lajstromszámú nemzetközi védjegyre, amely oltalma a 3., 9., 14., 18., 24. és 25. áruosztályokra terjed ki, valamint a 765708 lajstromszámú nemzetközi védjegyre, amely oltalma a 35. és a 41. áruosztályokra terjed ki. Panaszos hivatkozott még a 637482 és a 627451 védjegyekre is. Panaszos hivatkozott arra, hogy a személyhez fûzõdõ jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani. Ezek sérelmét jelenti többek között a jogtalan névhasználat. Panaszos hivatkozott továbbá arra, hogy a védjegyet Magyarországon a Párizsi Uniós Egyezmény alapján fokozott védelem illeti. Álláspontja szerint a Panaszolt megsértette a hivatkozott jogszabályokat, és ezekre építve kifogásolta, hogy Panaszolt olyan domain nevet választott, amely azonos saját nemzetközi védjegyével és cégnevével. Panaszos ugyancsak kérte a Domainregisztrációs Szabályzat 9. pontja alapján a domainregisztrációk haladéktalan felfüggesztését.

 

Panaszolt érdemi nyilatkozatában elõadta, hogy cége egy ingyenes levelezõrendszert kíván mûködtetni, ahol a látogatók érdekes domain név készletbõl válogathatnak e-mail címük végzõdéséhez. Példaként említi a hukk.hu, a toxin.hu, a nocsabasz.hu, a szovjetunio.hu, a nemar.hu végzõdéseket, amelyek körét folyamatosan bõvíti. A boss.hu ebbe a sorba illeszkedik, a fõnök szóra utalva. Panaszolt nyilatkozatában megerõsíti, hogy a boss szót kizárólag ebben a jelentésben fogják használni.

 

A Tanácsadó Testület eljárása során a delegálás esetleges jogellenességét vizsgálta, elsõként a személyiségi jogok megsértése kapcsán. A testület a boss.hu domain név Panaszoltnak történõ delegálását ezen az alapon nem találta jogellenesnek. Panaszolt egy leíró jellegû szót, az angol boss (fõnök) szót kívánja domain nevében használni, a szó elsõdleges jelentésének megfelelõen, a fõnök kifejezésre utalva. Egy köznyelvben is használatos, leíró jellegû szó használatától nem lehet senkit eltiltani. Így Panaszos névhasználathoz való jogának gyanítható megsértése nem állapítható meg. A testület megjegyzi, hogy a Panaszos nem csatolt semmiféle bizonyítékot az általa hivatkozott megjelölés jóhírnevének fennállására. A testület a jogellenesség vizsgálata során a Vt. 12. § (2) bekezdését is figyelembe vette. A testület a domain név delegálását ebben az estben sem találta jogellenesnek, mivel Panaszolt nem azokban az áruosztályokban kívánja az adott domain nevet használni, amelyben a Panaszos védjegye lajstromozásra került. A testületnek nem áll módjában elfogadni a Párizsi Uniós Egyezményre való hivatkozást sem. A Tanácsadó Testület felhívja a Panaszos ill. Képviselõ figyelmét, hogy az Egyezmény vonatkozásában nem hivatkozott konkrét és releváns jogszabályhelyre. Minthogy a tárgybani panasz tartalmilag a Párizsi Uniós Egyezmény 6bis cikkéhez köthetõ, a testület megjegyzi azt is, hogy az olyan rendelkezést nem tartalmaz, amelyre Panaszos hivatkozott. A testület véleménye szerint a boss.hu domain név regisztrációja nem ütközik a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 2. illetve 6. §-aiban foglaltakba sem. Panaszolt nyilatkozata szerint nem kívánja tisztességtelenül kihasználni Panaszos nevét. A divatmárka a magyar piacon a www.hugoboss.hu név alatt érhetõ el, de ez is a német anyacég angol nyelvû oldalára van irányítva. A cég weblapja szerint közvetlen magyar disztribúcióval nem rendelkezik. Panaszolt egy ingyenes levelezõrendszert kíván mûködtetni a fentebb említett érdekes végzõdésekkel. Tevékenysége nem irányul a felhasználók megtévesztésére, szolgáltatásával azt az internet használó réteget akarja megcélozni, akik szívesen használnának a .hu felsõ szintû domain alatti névtérben extravagáns kifejezéseket.

 

Ugyancsak felhívja Tanácsadó Testület a Panaszos ill. Képviselõ figyelmét, hogy az általa bizonyítékként becsatolt iratok részben érvénytelen védjegyekre vonatkoznak. A hivatkozott nemzetközi védjegyek közül kettõ teljes egészében elutasításra került Magyarországon, egy továbbit pedig épp az akár relevánsnak tekinthetõ 38. (Távközlés) osztályban utasítottak vissza Magyarország tekintetében. Feltehetõleg a magyar védjegyhatóság is leírónak találta a hivatkozott osztályban a „boss” szót.

 

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása az, hogy a Panaszolt által választott boss.hu domain név részére delegálásra kerülhet. Felhívja azonban Panaszolt figyelmét a Domainregisztrációs Szabályzat és a vonatkozó törvények szerinti jogkövetkezményekre, melyek vele szemben a védjegyjogosult érdekeit sértõ esetleges tevékenység esetén érvényesíthetõk.

 

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2012. 01. 10.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.