Eseti állásfoglalások

A bix.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 28/2000. (VIII.30.)
Állásfoglalása

 

A bix.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan
bejelentett panasz

 

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 322/2000. ügyszámon
bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta. A Szervezeti és
Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000.
augusztus 30-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény
csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A bix.hu domain név vonatkozásában a Tanácsadó
Testület a BIX Bizottság panaszát részben megalapozottnak találta, az
érdemi döntés meghozatalához azonban hiánypótlást rendel el. A panasz
többi része tekintetében hatáskörének hiányát állapítja meg.

Indokolás:

A Tanácsadó Testület többször hangsúlyozott
álláspontja, hogy a névhasználat magában foglalja a mások eltiltásának
lehetõségét és jogát is az adott domain név vonatkozásában. Jogi
szempontból nincs akadálya tehát annak, hogy a jogosult eltiltson
másokat a név használatától. A 322/2000 ügyszámon bejelentett panasz
igazolja a BIX Bizottság jogosultságát a bix.hu domain név
használatára.

Tekintve azonban, hogy a Tanácsadó Testület
rendelkezésére álló adatok szerint a bix.hu domain név regisztrációja
folyamatban van, szükségesnek találja a másik igénylõ (Deltha
Rendszerház Kft.) igénylésének vizsgálatát is.

A Tanácsadó Testület hatáskörébe nem tartozik bele,
hogy valamely domain név használatát fenntartsa, még akkor sem, ha ezt a
domain név használatára jogosult kéri. A Tanácsadó Testület ugyanis csak
a domain nevek választhatóságával kapcsolatos vitás kérdésekben dönt.
Hatáskörébe tehát annyi tartozik bele, hogy amennyiben az arra jogosult
a használat eltiltását kéri, minden más, az azonos domain nevet igénylõ
kérelmével, panaszával kapcsolatban, azon kérelmek megalapozatlanságát
állapítja meg egyedi állásfoglalás formájában.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag
fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az
Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

Budapest, 2000. augusztus 30.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.