Eseti állásfoglalások

A bivak.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 61/2001.
(VIII. 8.) Állásfoglalása

A bivak.hu domain név
regisztrációjával kapcsolatos igény
teljesíthetõsége

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt
598/2001. ügyszámon iktatott
állásfoglalás kérést a
Tanácsadó Testület a Szervezeti és
Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben
megtárgyalta, majd 2001. augusztus 8-i ülésén
4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’
szavazatával, különvélemény
csatolásának igénye nélkül
elfogadta a Testület többségi
véleményét kifejezõ
jelen eseti
Állásfoglalást.

 

A domain S részére
delegálható.

Indokolás:

 

A bivak.hu domain nevet a
nyilvántartó lapok tanúsága szerint 2001. április 23-án igényelte, amely
ellen a Közgazdasági Politechnikum 2001. május 4-i
beadványában kifogást terjesztett elõ, majd 2001.
június 5-én maga is igényt terjesztett elõ a
tárgyi domainnel kapcsolatban.

Kifogásában a Közgazdasági
Politechnikum kifejtette, hogy a Közgazdasági Politechnikum
Alapítványa 1997-ben hozta létre a Budapesti
Ifjúsági Vállalkozó Központot
(BIVÁK) amely eddig több mint ezer fiatalt
regisztrált és közel 700 jelentkezõvel került
személyes kapcsolatba. A szervezet ingyenes
vállalkozási tanácsadással és
tréningekkel, kedvezményes iroda- és
mûhelybérleti lehetõségekkel, irodai
infrastruktúrával segíti azokat a fiatalokat, akik
vállalkozás indításán gondolkoznak,
illetve már vállalkoznak. Eddigi munkájuk
eredményeként több mint 50
magánvállalkozás létrejöttében
segédkezett. A központ létrehozásában
részt vállalt a Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara, a Budapesti Közoktatásfejlesztési
Közalapítvány, az Oktatási
Minisztérium, a Gazdasági Minisztérium, a
MATÁV és sok más vállalat és
szponzor.

A beadvány elismerte azt, hogy a Budapesti
Ifjúsági Vállalkozói Központ (
BIVÁK) 1997 óta, a Politechnikum
Alapítványának mintegy
divíziójaként mûködik, így a bivak.hu
domain vonatkozásában prioritásos igénnyel,
a jelen szabályozások mellett nem élhetnek.
Mindezek ellenére a BIVÁK, mint nonprofit
vállalkozás segítési intézmény
köztudatba való bevezetésén, az a
lehetõségekhez mérten különbözõ marketingek
igénybevételére törekszenek. Az internet
fiatalok körében történõ elterjedése
miatt már régóta tervezik saját honlap
kialakítását, de anyagi gondok miatt csak most
képesek megvalósítani. A tervezett honlapra
már a metrókocsi belsõben 2001. májusában,
szeptemberében, és novemberében elhelyeztek
hirdetéseket. A BIVÁK rövidítést mint
mozaikszót 1997. óta használják
megjelölésként és ezt mellékelt
dokumentumokkal alátámasztották.

A korábbi igénylõ ,
a kifogásra reagálva beadványában
fölhívta a figyelmet arra, hogy másfél
éve üzemeltet weboldalt a bivak.webtar.hu alatt. Ez a site
az internetes e kereskedelem biztonságát,
elismertségét hivatott szolgálni, a BIVAK
rövidítés jelentése Biztonságos
Vásárlási Akciók. A weboldalnak a jelen
pillanatban több mint 15 ezer látogatója van, ennek
az eredménynek az elérésében
óriási mennyiségû munka fekszik. A site-on nemcsak
egyszerû információszolgáltatás
történik, hanem különbözõ server oldali
programokat is futtatnak, valamint létezik az oldalon egy
automata link ajánló adatbázis.

Az igénylõ hivatkozott arra is, hogy a Port
Kft-vel 2000. március 15-én kölcsönös
reklámozásról kötöttek
megállapodást, ezt a megállapodást a maguk
részérõl teljesítették, tehát az a
helyzet állt elõ, hogy ennek folyamán õk mintegy
kifizettek 1 millió darab banner megjelenést az
általuk igényelt bivak.hu premierjére. Amennyiben a
domain nem kerül a birtokukba, másfél évi
munkájuk veszett kárba. Esetükben, a
Politechnikumtól eltérõen kifejezetten internetes
szolgáltatásról van szó, ami a domain
név nélkül teljesen értéktelen.
Véleménye szerint a nonprofit szolgáltatást
végzõ szervezetek az org .hu aldomain alá tartoznak, a
megjelenés részükre ott biztosított.

Hivatkozott arra is, hogy létrehozták
az ún. listed by bivak jelzõt is, amelynek szerepe egyfajta
virtuális védjegy biztosítása, mert
hosszútávú stratégiájuk szerint
idõvel kialakul egyfajta minõségtanúsítási
rendszer, amelyhez reményeik szerint egyre többen fognak
csatlakozni. Éppen ezért kötöttek elvi
megállapodást egy marketing céggel, a
további arculat és marketing
továbbfejlesztésre. Jelezte, hogy nagyon sok munkát
fektettek a tervezett megjelenés ‘imidzsének’
kialakításába, és ezeket a munkákat a
Politechnikával ellentétben már el is
végezték, amiért anyagi
ellenszolgáltatást kellett nyújtaniuk, ezért
tehát veszteség is lenne számukra hogyha nem
használhatnák a bivak.hu nevet.

A Tanácsadó Testület
megállapítja, hogy a két igénylés
vonatkozásában két nem prioritásos
igény ütközik. Egyik fél sem
állította priorításának
fennállását, illetve arra vonatkozó
bizonyítékait sem csatolta, amely részére a
prioritás megállapítását
lehetõvé tenné.

Az ügyre irányadó
Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek
1.2. pontja szerint az igénylés idõpontjának az a
számítógépes idõpecséttel
meghatározott pillanat tekintendõ, amikor a
Nyilvántartó számítógépes
regisztrációs rendszere az igénylést
nyilvántartásba vette. Ugyanezen pont szerint a
Nyilvántartó a hiánytalanul beküldött
és a Domainregisztrációs Üzletpolitikai
Irányelveknek megfelelõ igények
feldolgozását a beérkezés napját
követõ két munkanap alatt végzi el. A feldolgozott
prioritással rendelkezõ igényeket e határidõn
belül regisztrálja, míg a nem prioritásos
igényeket a várólistára helyezi.

A feldolgozás a várakozási idõ
leteltének napját követõ két munkanapon
belül, ha annak nincsen a Domainregisztrációs
Üzletpolitikai Irányelvekben írt akadálya,
automatikusan folytatódik. Az Irányelvek 1. 3. pontja
szerint amennyiben a meghirdetéstõl, számított 14.
nap végéig a meghirdetett domain név
delegálása ellen kifogást terjesztenek elõ, a
delegálást a jogvita rendezéséig ( a
Nyilvántartó) nem teljesíti.

A nyilvántartásba vett, a
Domainregisztrációs Üzletpolitika Irányelvekbe
egyébként nem ütközõ, nem prioritásos
delegálási igénnyel szemben más
igénylõ számára akkor kell teljesíteni
delegálási igényt, ha õ azt igényli,
és ha az igénye prioritásos és annak alapja
az eredeti igény benyújtását megelõzõ.

A tárgyi esetben
igénye az elõírásoknak megfelelõen
várólistára került és az ellen a
Közgazdasági Politechnikum kifogást terjesztett elõ.
Ugyanakkor a Közgazdasági Politechnikum
kifogásában és igényében nem
jelölt meg olyan indokot, amely prioritásos jogát
igazolná, illetve az Irányelvekben szereplõ más
olyan elõírásra sem hivatkozott, amely az adott domain
részér történõ
delegálását megakadályozná.

A Tanácsadó Testület mindezek
alapján – bár nagyra értékeli a
Közgazdasági Politechnikum Alapítványa
és a Budapesti Ifjúsági Vállalkozó
Központ (BIVÁK) által végzett
tevékenységet -, a jelen pillanatban
érvényes rendelkezések alapján nem
lát lehetõségét arra, hogy a nevezett
részére a bivak.hu domain delegálásra
kerüljön, mivel az idõrendi szabályokra tekintettel azt
nek kell delegálni.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. 08. 08.

A Tanácsadó Testület nevében:

  

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.