Eseti állásfoglalások

A belvarosiingatlanpont.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 17/2013 (XI. 12.) sz. Állásfoglalása

 

A belvarosiingatlanpont.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(948/2013 sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A belvarosiingatlanpont.hu domain a Global Credit Kft részére delegálható.

 

Indokolás

 

A belvarosiingatlanpont.hu domain nevet Global Credit Kft igényelte 2013. október 10-én („Igénylõ”). Az igénylés ellen, meghatalmazott jogi képviselõje útján, az OTP Ingatlanpont Ingatlanközvetítõ Korlátolt Felelõsségû Társaság emelt határidõn belül panaszt („Panaszos”).

 

A Panaszos kifogásában elõadta, hogy a fenti cégnéven folytatott gazdasági tevékenysége körében 2011-tõl, az „OTP Ingatlanpont’ elnevezés alatt ingatlanközvetítõi tevékenységet is végez, többek között az Interneten keresztül nyújtott szolgáltatások révén is, vagyis „online’. A Panaszos az „OTP Ingatlanpontelnevezésû szolgáltatásainak reklámozása érdekében folyamatosan rendkívül jelentõs beruházásokat eszközölt és eszközöl, mind az offline, mind pedig az online marketing tevékenysége területén. Véleménye szerint az ,,Ingatlanpont” elnevezés a fogyasztók körében a Panaszosi társasághoz kötõdõen vált ismertté.

 

Álláspontja szerint a domain igénylés sérti a Panaszos névviseléséhez fûzõdõ jogát és a névvalódiság elvét, tisztességtelen gazdasági tevékenységet valósít meg, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény rendelkezéseibe ütközik és megtévesztõ is.

 

Ezen véleménye kapcsán hivatkozott a megfelelõ jogszabályhelyekre, a Domain Regisztrációs Szabályzat vonatkozó pontjaira, a magyar bírói gyakorlatra, (BDT 2010.2216, BDT 2008/2/21. BDT 2008.1740), továbbá analógiaként az ICANN mellett mûködõ UDPR egyik kulcsfontosságú döntésére (D-2009/0003 – lufthansaairlines.com) is.

 

A Panaszos utalt arra is, hogy 2013. szeptember 4. napján nemzeti védjegybejelentést nyújtott be a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához az „INGATLANPONT” szóösszetételre, az „OTP INGATLANPONT’ szóösszetételre, valamint az ®otpingatlanpont megjelölésekre vonatkozóan.

 

Kérte továbbá a tárgyi domain Panaszos részére történõ delegálhatóságának megállapítását.

 

Az Igénylõ érdemi válaszában azt adta elõ, hogy „a fent említett domain névre azért esett a választásunk, mert irodánk Szombathely közvetlen belvárosában nyílik, és egy jól csengõ, könnyen megjegyezhetõ és tevékenységünket mind tartalmilag, mind helyszinileg leíró domain nevet kerestünk”.

A Tanácsadó Testület (TT) az ügy elbírálása során utal a 947/2013. számú – ténybeli és jogi szempontból lényegileg azonos ügyre – és a fenntartja a hivatkozott ügyben tett megállapításait.

 

„A Panaszos, a TT számára bizonyította, hogy az „Ingatlanpont” kifejezés hozzá köthetõ, bejegyzett cégneve is tartalmazza ezt, és egyértelmûen ezt a kifejezést használja az online szolgáltatásai körében. ….. Ez azonban, ahogyan a panaszos is kifejtette az „OTP Ingatlanpont” szolgáltatásokra vonatkozik, és nem az „ingatlanpont” kifejezésre. A Panaszos által csatolt iratok az „OTP ingatlanpont” kifejezésre utalnak illetve a Panaszos által hivatkozott szolgáltatás a http://www.otpip.hu/ weboldalon mûködik, az „ingatlanpont.hu” csupán rámutat erre az oldalra, azon önálló szolgáltatás nem szerepel.’

 

A TT véleménye szerint a Panaszos cégnevében az OTP szó a domináns elem, az ezt – a védjegykérelemben is – kiegészítõ „pont” kifejezés ma már gyakori, és leíró jellegû, akárcsak az „ingatlan” kifejezés, amely szavakról, még szóösszetételben való megjelenésük esetében is megállapítható, hogy megkülönböztetõ képességük csekély. A TT utal a korábbi állásfoglalásaiban már többször hangsúlyozott véleményére, mely szerint, az interneten általánosan használt kifejezések egy felhasználó általi kisajátítása kizárt.

 

A megtévesztésre való hivatkozással kapcsolatban a TT megjegyzi, hogy a Panaszos által használt „OTP ingatlanpont” és az igényelt „belvárosiingatlanpont” szavak megjelenése, hosszúsága, értelme kizárja a felhasználók általi összetéveszthetõséget, esetleges félregépeléssel történõ weboldal tévesztést.

 

A TT kizárólag a domain név igénylést vizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy az „belvárosiingatlanpont.hu” elnevezés, igénylõ általi használata nem valószínûsít önmagában az igénylés alapján jogsértést.

 

A TT álláspontja szerint a fentiekre tekintettel az Igénylõ jogosult az „belvarosiingatlanpont.hu” domain név igénylésére a „first comes first served” elve alapján. Azonban hangsúlyozza, hogy a használat során nem keltheti az igénylõ azt a látszatot, hogy az OTP Ingatlanpont Kft-vel bármilyen kapcsolata lenne. Ez utóbbi esetben ugyanis tevékenysége jogszerûtlenné válna.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2013. 11. 12.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.