Eseti állásfoglalások

A 4524700.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 102/2001. (XI.
21.) Állásfoglalása

a 4524700.hu domain név
regisztrációjával kapcsolatos igény
teljesíthetõsége

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt
599/2001. ügyszámon iktatott
állásfoglalás kérést a
Tanácsadó Testület a Szervezeti és
Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben
megtárgyalta, majd 2001. november 21-i ülésén
6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok 6 ‘igen’ szavazatával,
ellenszavazat nélkül elfogadta a Testület
egyhangú véleményét kifejezõ
jelen
eseti Állásfoglalást.

A 4524700.hu domain név
igénylõ részére
regisztrálható. A GTS-DataNet Kft. igénylése
– mint idõben késõbbi nem prioritásos igény – nem
teljesíthetõ.

Indokolás:


igénylõnek, a 4524700.hu domain név
vonatkozásában 2001. április 9-én
benyújtott nem prioritásos igénylését
a GTS-DataNet Kft. saját nevében a fenti szám alatt
iktatva terjesztette a Tanácsadó Testület elé,
egyúttal bejelentette igényét a domainnévre.
A TT elé utalás indokaként 2001. július
9-ikén kelt levelében kifejtette, hogy a domainnév
telefonszámként értelmezve a GTS-DataNet Kft.
tulajdonában lévõ internet szolgáltatók
központi ügyfélszolgálati
telefonszáma.

Az igénylõt a GTS-DataNet Kft. 2001.
június 27-ikén közvetlenül megkereste, hogy
indokolja igénylését ill. kezdeményezte a
vita TT elé utalás nélkül történõ
rendezését. A TT is felkérte
titkársága útján Igénylõ
regisztrátorát, az Interdotnet Magyarország Kft-t a
TT elé utalás indokainak és
ügyfelük névhasználati jogát
megalapozó dokumentumok csatolására. Válasz
egyik megkeresésre sem érkezett.

A TT a kérdés
elbírálása során két szempontot vett
figyelembe:

Egyrészrõl a TT vizsgálta, hogy ha a
domainnévben szereplõ szám önmagában
értelmezhetõ telefonszámként is, mennyiben
függ ez össze a szám domainnévkénti
alkalmazásával. A TT véleménye szerint a
telefon és az Internet (domainnevek esetében a WWW)
alapvetõen eltérõ kommunikációs formák. Ez a
különbözõség vonatkozik a két forma
azonosítóinak felhasználására is. A
TT véleménye szerint ezért kicsi a
valószínûsége annak, hogy a domainnevet az
internetezõ közönség telefonszámként is
figyelembe venné, azt a GTS-Datanet Kft-vel kapcsolatba
hozná és használná.

A felmerülõ következõ kérdés
az, hogy ha a domainnevet esetleg néhányan majd
telefonszámként is értelmezik, mennyiben
sérti ez a GTS-Datanet Kft. érdekeit ill. akadálya
lehet-e ez a domain regisztrációjának. A TT
véleménye szerint a domain regisztrációja
nem tagadható meg olyan indokkal, amely a jövõbeli
felhasználásra vonatkozó bizonytalan
becslésen alapul. A TT véleménye szerint a jelen
ügyben a telefonszámkénti felhasználás
és különösen annak jogsértõ ill. jogos
érdekbe ütközõ volta ilyen bizonytalan, a jövõbeli
felhasználásra vonatkozó
prejudikáció, ami nem lehet akadálya a domain
regisztrációjának. Természetesen, ha az
igénylõ bármilyen módon visszaél a
domainnév és az említett
ügyfélszolgálati szám közötti
esetleges összefüggéssel, az a domain
regisztráció felfüggesztését ill.
törlését vonhatja maga után.

Mindezek alapján a TT véleménye
szerint a 4524700.hu domainnév
részére regisztrálható, a GTS-DataNet Kft.
igénylése pedig – mint idõben késõbbi nem
prioritásos igény – nem teljesíthetõ.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. november 21.

A Tanácsadó Testület
nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.