Elvi állásfoglalások

A delegálás visszautasíthatósága a mû sajátos címéhez, illetve a mûben szereplõ jellegzetes és eredeti alak elnevezéséhez fûzõdõ kizárólagos szerzõi jogok megsértése esetén tárgyában

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 5/2000. (V. 24.) Elvi
Állásfoglalása
A delegálás visszautasíthatósága
a mû sajátos címéhez, illetve a mûben szereplõ jellegzetes és eredeti
alak elnevezéséhez fûzõdõ kizárólagos szerzõi jogok megsértése esetén

tárgyában

 

1. Felvezetõ szöveg

Az ISZT jogi képviseletében eljáró ügyvédi iroda
a Tanácsadó Testület Szervezeti és Mûködési Szabályzata 1. § 1. pontja
alapján Kérdést intézett a Testülethez. A Tanácsadó Testület a Kérdést
megvitatta, majd 2000. május 24.-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ
szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’
szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül
elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ
jelen Elvi Állásfoglalást.

 

2. A Testülethez intézett Kérdések:

 

Az ISZT jogi képviselõje a következõ kérdések
megválaszolását kérte a Testülettõl:

– Mikor utasítható vissza a Delegációs és
Regisztrációs Szabályzat alapján valamely benyújtott igénylés, ha
harmadik személy olyan panasszal lép fel, melynek értelmében a
domainként választott név szerzõi jogait sérti, vagy az ilyen jogsérelem
vélhetõen a név delegálásával bekövetkezhet?

 

3. A Testület Állásfoglalása a feltett kérdéssel
kapcsolatosan:

 

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint olyan név
delegálása nem történhet meg, mely harmadik személyek szerzõi jogait
sérti. Ugyanakkor minden esetben gondosan vizsgálni kell, hogy a szerzõi
jogra alapozott igény valóságos és jogszerû-e.

A mû felhasználásának minden formája a szerzõ
kizárólagos engedélyéhez kötött, a mû címe esetén azonban csak abban az
esetben van ez így, ha a mû címe maga is megfelel a törvényben
határozottan megjelölt sajátosságnak, az eredetiségnek.

A Tanácsadó Testület tisztában van azzal, hogy
ennek eldöntése nem egyszerû feladat, ezért a Nyilvántartót és az egyes
Regisztrátorokat arra bátorítja, hogy ezen döntések meghozatala elõtt
lehetõség szerint kérjék Testület egyedi Állásfoglalását.

 

A Regisztrátor az Igénylésrõl való egyedi döntés
meghozatalakor nincsen olyan helyzetben, hogy eldönthesse: a domain
névként igényelt szó, kifejezés kereskedelmi vagy nem kereskedelmi
jellegû felhasználás céljára szolgál majd. A Regisztrációs és Delegációs
Szabályzat értelmében a névhasználatért az Igénylõt terheli felelõsség.
Amennyiben a tõle elvárható gondosság mellett felismeri, hogy a szó,
kifejezés domainkénti választása az Szjt. 16. § (3) bekezdésébe ütközõ
módon jogsérelemre adhat lehetõséget, a Szabályzat nem ad számára olyan
jogot, hogy a kereskedelmi célú felhasználás igényét ‘vélelmezze’,
pusztán erre alapozva az igénylés teljesítését nem tagadhatja meg.
Célszerû, s a felek szerzõdéses jogviszonyában elõírt együttmûködési
kötelezettségébõl adóan elkerülhetetlen feladata azonban Igénylõ arról
való tájékoztatása, hogy amennyiben a domain használata kereskedelmi
céllal történik, s ezzel az Szjt. 16. § (3) bekezdésében jelzett
jogsérelem bekövetkezik, a névrõl az Igénylõnek önként le kell mondania,
ha pedig e, szerzõdésben vállalt kötelezettségének nem tesz eleget, a
delegált domain név felfüggesztésére vagy visszavonására kerül sor.

 

4. Az Állásfoglalás Indokolása

 

4. 1

A Delegációs és Regisztrációs Szabályzat
5.6 pontja generálisan mondja ki: az Igénylõ nem választhat és nem
használhat olyan domain nevet, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy
használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy
b) megbotránkozást, félelmet keltõ, vagy
c) megtévesztõ.

Az Igénylõnek ilyen esetben egy másik nevet kell
domainje azonosítására választania.

A Szabályzat 10.3.d pontja ezzel összhangban (az
Igénylõlap benyújtásával egyidejûleg megteendõ nyilatkozat felsorolása
körében) általános érvénnyel mondja ki: az Igénylõ kijelenti és az
Igénylõlap aláírásával vállalja, hogy a domain név megválasztása
területén a lehetõ legnagyobb gondossággal járt el, és szavatolja, hogy
az általa választott domain név, illetve annak használata más személy
jogait nem sérti. Ha azonban ilyen jogsértésrõl tudomást szerez, a
névrõl önként lemond, illetve másik nevet választ. Amennyiben a domain
név megfelelõsége (jogszerûsége) tárgyában vita alakul ki a felek
között, a Regisztrátor, illetõleg a Nyilvántartó álláspontja a
meghatározó (5.5). A domain nevek választhatóságával kapcsolatosan
kialakult vitás kérdésekben az Internet Szolgáltatók Tanácsa mellett
mûködõ Tanácsadó Testület (a Regisztrátor vagy a Nyilvántartó
felkérésére) állást foglal (I.1, 10.3.f, 10.4), a Testület döntésének
aláveti magát.

A Delegációs és Regisztrációs Szabályzat szerint az
Igénylõ és a Regisztrátor közötti jogviszonyban az Igényléshez kötött
döntés elve érvényesül: a Regisztrátor, a Nyilvántartó az Igénylésen
túlterjeszkedõ döntést nem hozhat (azaz a konkrétan igényelt domaintõl
eltérõ domaint az Igénylõ számára nem delegálhat). Amennyiben az
igényelt domain név delegálásának a Szabályzat szerint akadálya van,
azaz az igénylés nem teljesíthetõ, úgy – a delegálás megtagadására okot
adó indok megjelölésével – a Regisztrátor vissza utasítja.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint olyan név
delegálása nem történhet meg, mely harmadik személyek szerzõi jogait
sérti. Ugyanakkor minden esetben gondosan vizsgálni kell, hogy a szerzõi
jogra alapozott igény valóságos és jogszerû-e.

4.2

Az 1999. szeptember 1. napjától hatályos
új Szerzõi jogi törvény kimondja:

16. §  (1) A szerzõi jogi védelem
alapján a szerzõnek kizárólagos joga van a mû anyagi formában és nem
anyagi formában történõ bármilyen felhasználására és minden egyes
felhasználás engedélyezésére. E törvény eltérõ rendelkezése hiányában a
felhasználásra engedély felhasználási szerzõdéssel szerezhetõ.

(2) A szerzõ engedélye szükséges a mû sajátos
címének felhasználásához is.

Korábbi szerzõi jogi szabályozásunk a mû sajátos
címét – hasonló módon – kívánta oltalomban részesíteni. Három étvized
bírói gyakorlata megnyugtató alapossággal tisztázta, hogy az új Szjt.-be
változatlan formában átemelt 16. § (2) szövegét miként kell értelmezni.

A mû felhasználásának minden formája a szerzõ
kizárólagos engedélyéhez kötött, a mû címe esetén azonban csak abban az
esetben van ez így, ha a mû címe maga is megfelel a törvényben
határozottan megjelölt sajátosságnak, az eredetiségnek.

A Tanácsadó Testület tisztában van azzal, hogy
ennek eldöntése nem egyszerû feladat, ezért a Nyilvántartót és az egyes
Regisztrátorokat arra bátorítja, hogy ezen döntések meghozatala elõtt
lehetõség szerint kérjék Testület egyedi Állásfoglalását.

4.3

A szerzõi jogi törvény a szerzõi jog által
védett alkotásokban (mûvekben) szereplõ jellegzetes és eredeti alakok
vonatkozásában is biztosítja a szerzõnek a kereskedelmi hasznosítás
kizárólagos jogát.

Szjt. 16. § (3) A szerzõt megilleti a mûben
szereplõ jellegzetes és eredeti alak kereskedelmi hasznosításának és az
ilyen hasznosítás engedélyezésének kizárólagos joga is.

A magyar szerzõi jog e rendelkezéssel az ún.
‘merchandising’ jogok oltalmát biztosítja. Ezek a jogok legtöbbször a mû
címének, vagy más jellegzetességének (a mûben szereplõ alak, figura)
kereskedelmi forgalomban lévõ árukon történõ feltüntetését jelenti, de
nem kizárólagosan. Annak lehetõsége, hogy valamely, a szerzõ által
‘életre hívott’ alak sajátos elnevezése domain névként (is) használható
legyen, adott. A 16. § (3) bekezdésre alapozott szerzõi jogi oltalomnak
azonban kettõs feltétele van:

a.) csak a mûvel azonosítható, azzal összeforrott,
jellegzetes, eredeti alakra vonatkozó felhasználás engedélyköteles,

b.) a felhasználásnak kereskedelmi jellegû
hasznosításhoz kell kötõdnie.

A Regisztrátor az Igénylésrõl való egyedi döntés
meghozatalakor nincsen olyan helyzetben, hogy eldönthesse: a domain
névként igényelt szó, kifejezés kereskedelmi vagy nem kereskedelmi
jellegû felhasználás céljára szolgál majd. A Regisztrációs és Delegációs
Szabályzat értelmében a névhasználatért az Igénylõt terheli felelõsség.
Amennyiben a tõle elvárható gondosság mellett felismeri, hogy a szó,
kifejezés domainkénti választása az Szjt. 16. § (3) bekezdésébe ütközõ
módon jogsérelemre adhat lehetõséget, a Szabályzat nem ad számára olyan
jogot, hogy a kereskedelmi célú felhasználás igényét ‘vélelmezze’,
pusztán erre alapozva az igénylés teljesítését nem tagadhatja meg.
Célszerû, s a felek szerzõdéses jogviszonyában elõírt együttmûködési
kötelezettségébõl adóan elkerülhetetlen feladata azonban Igénylõ arról
való tájékoztatása, hogy amennyiben a domain használata kereskedelmi
céllal történik, s ezzel az Szjt. 16. § (3) bekezdésében jelzett
jogsérelem bekövetkezik, a névrõl az Igénylõnek önként le kell mondania,
ha pedig e, szerzõdésben vállalt kötelezettségének nem tesz eleget, a
delegált domain név felfüggesztésére vagy visszavonására kerül sor.

Okot adhat azonban a megtagadásra, ha a névhasználat
– a tanácsadó Testület 6/2000. (V. 24.) Elvi Állásfoglalásában foglaltak
szerint megtévesztõnek minõsülne, s ennek lehetõségét a Regisztrátor az
Igénylésrõl szóló döntése meghozatala során felismeri vagy tudomására
hozzák.

5. Záradék

 

Az Elvi Állásfoglalás a következõ, a Tanácsadó
Testület elé terjesztett ügyekre vonatkozó egyedi döntést jelent:

 

Ügyszám

Regisztrátor

Igénylõ

Az igényelt domain

A döntés

7/2000.

IRISZ Kft.

Presence Kft.

hodito.hu

Az igény nem teljesíthetõ, a domain név használatára a szerzõi
jogi védelem alatt álló Hódító játék alkotói jogosultak.

20/2000.

Cory-Net Kft.

11 Kft.

hosember.hu

Az igény nem teljesíthetõ, a domain név használatára a szerzõi
jogi védelem alatt álló Hõsember on-line játék alkotói
jogosultak.

22/2000.

Elender Rt.

Imosoft Kft.

kikicsoda.hu

A Ki kicsoda szóösszetétel az Szjt. 16. § (2) bekezdése szerint
nem minõsül eredeti címnek, az számos egyéb kiadvány címében is
szerepel. Az igénylés teljesíthetõ.

72/2000.

Déltáv Rt.

Továbbtanulás Kiadó Kft.

Biológia.hu

matematika.hu

foldrajz.hu

A Mozaik Oktatási Stúdió Kft. Szerzõi jogra alapozott prioritási
igény nem megalapozott, az általa kiadott módszertani folyóiratok címe
nem azonos a vitatott domain nevekkel, túl ezen, az általános tantárgyi
elnevezések önmagukban az Szjt. 16. § (2) szerinti névoltalom alá nem
vonhatók. Az igénylés teljesíthetõ.

73/2000.

Déltáv Rt.

MacPal 2000 Kft.

boldogsag.hu

A Republic együttes a prioritásos névhasználatra
(a szó eredetiséget nélkülözõ, általános jelentéstartamára tekintettel)
az Szjt. 16. § (2) bekezdése alapján nem jogosult, az igény
teljesíthetõ.

117/2000.

Matávnet

Többek

hetihetes.hu

A Magyar RTL televízió, mint a Heti hetes szerzõi jogainak
jogosultja az Szjt. 16. § (2) alapján prioritással rendelkezik.

 

Jelen Elvi Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúan fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Elvi Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2000. május 24.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.