Elvi állásfoglalások

A Delegációs és Regisztrációs Szabályzat szerinti prioritásos igények és a jogszabály alapján gyakorolható kizárólagos elsõbbségi jogok ütközésérõl és a megtévesztõ domain név igénylés teljesítésének tilalma tárgyában

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 6/2000. (V.24.) Elvi Állásfoglalása
A Delegációs és Regisztrációs Szabályzat szerinti
prioritásos igények és a jogszabály alapján gyakorolható kizárólagos
elsõbbségi jogok ütközésérõl és a megtévesztõ domain név igénylés
teljesítésének tilalma

tárgyában


1. Felvezetõ szöveg

A Tanácsadó Testület 3/2000. (IV.10.) sz. Elvi
Állásfoglalásában döntött az utinform.hu domain névvel kapcsolatos, a
Testület elé a Kibernet Kft., mint Regisztrátor elé terjesztett 93/2000.
sz. ügyben. A Testület egyedi döntése a következõ indokolást
tartalmazta:

‘Az iratokból nem állapítható meg, hogy az
utinform.hu név vonatkozásában az igénylõn kívül van-e más
igénylõ. Az Állami Közúti és Információs Közhasznú Társaság neve alapján
nem tarthat igényt elsõbbségre. Az igénylõ jelzi, hogy az ‘útinform’
elnevezés védjegyként történõ levédését kezdeményezte, de erre
vonatkozóan a tényleges bejegyzésig igényt nem alapíthat. Ugyanakkor
feltétlenül figyelembe veendõ, hogy, az ‘útinform’ kifejezés az igénylõ
25 éve használt, védelemre érdemes árujelzõje. (Lsd. az iratok között
elfekvõ Versenytanácsi határozat 5. old.) Adott esetben kérdéses lehet,
hogy az ‘Utinform’ kifejezést cégnévként használó szervezet elsõbbségi
joga megállapítható-e? Ha valaki egy létezõ, közismert, bevezetett
árujelzõt cégnévként felvesz, (mert cégjogi védettség az elnevezésre
nincs) az még nem zárja ki, hogy az interneten való megjelenése olyan
látszatot kelt, mintha összefüggés lenne közte és a köztudomású
árujelzõvel fedett szolgáltatás között, amely mindenképpen egy
megtévesztõ megjelenésként értékelhetõ. A Tanácsadó Testület úgy véli,
alapvetõ érdek a piaci verseny tisztaságának fenntartása, és a versenyre
vonatkozó jogszabályok érvényre juttatása, amelyek érvényesülését
elõsegíti az is, hogy ha az ilyen ügyekben a látszólagos név elsõbbséget
a Reisztrátor nem fogadja el, illetve mivel az igény megtévesztésre
alkalmas annak kiadását a jogosulatlan igénylõ részére megtagadja.’

A döntés értelmezésével kapcsolatosan a Tanácsadó
Testület 2000. május 10.-i ülésén a Nyilvántartó részérõl konkrét igény
merült fel.

A Tanácsadó Testület 2000. május 24.-i ülésén 4 tag
jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok
egységes igen szavazatával, különvélemény igényének csatolása
nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét
kifejezõ jelen Elvi Állásfoglalást.

1.1 A Tanácsadó Testület az utinform.hu domain
névre az igénylést benyújtó Office Invest Ingatlanközvetítõ és
Ingatlanhasznosító Igénye nem megalapozott, felhívja a Regisztrátort
annak visszautasítására. Az Utinform néven ismert szolgáltatást nyújtó
Állami Közúti Mûszaki és Információs Kht. a névhasználatra ugyan a Kht.
neve alapján nem prioritásos jogosult, ám – mint az Utinform
szolgáltatás fenntartója – jogszabály erejénél fogva elsõbbségi
jogosultnak számít, a domain név más részére történõ regisztrációja és
delegációja a Szabályzat 5.6 pontja alapján nem megengedett.

1.2 Amennyiben egy konkrét domain név igénylése a
tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló
1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) személyi, területi és tárgyi hatálya alá
tartozik (azaz az Igénylõ a gazdasági tevékenységnél lényegesen
szélesebb körben értett piaci magatartást a Magyar Köztársaság területén
tanúsító természetes és jogi személy, jogi személy nélküli gazdasági
társaság /vállalkozás/), a törvény elõírásainak kötelezõen
érvényesülniük kell. A törvény hatálya alá tartozik ‘ bármely személy,
aki ellenszolgáltatás ellenében elad, vagy vásárol, illetve
szolgáltatást nyújt vagy igényel, piaci magatartást tanúsít, függetlenül
attól, hogy tevékenységének eredményeként nyereséghez (profithoz) jut-e
vagy sem. (Vj-83/1998.; Vf. É. 10/1998.)’ ‘Piaci magatartásnak minõsül
a közfeladatot teljesítõ szervezet piaci hatást kiváltó magatartása, ha
az törvényben rögzített közfeladatai végrehajtásához nem szükségszerû’
(Vj-48/1998.; Vf. É. 11/1998.)

A Tpvt. 2. § általános szabályként mondja ki, hogy
tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül – különösen a
versenytársak, a fogyasztók törvényes érdekeit sértõ vagy veszélyeztetõ
módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközõen – folytatni. Ez
az általános igényû, a gazdasági tevékenység tisztességtelen
folytatására vonatkozó tilalom a domain nevek választása, használata
során sem csorbulhat,. E törvényi rendelkezésbe és az üzleti tisztesség
alapkövetelményébe ütközhet minden megtévesztõ névválasztás,
névhasználat. A hivatkozott jogszabályhely ugyanis nem csak a tényleges
jogsérelem bekövetkezése esetén érvényesülhet, de akkor is, ha a
tanúsított piaci magatartás veszélyeztetõ jellegû, azaz a jogsérelemre
csak lehetõséget teremt.

 

2. Az Állásfoglalás Indokolása

 

2.1 A Tanácsadó Testület úgy tapasztalja, hogy a
Delegációs és Regisztrációs Szabályzat szerinti prioritásos igények és a
jogszabály alapján fennálló elsõbbségi jogok megkülönböztetése,
ütközése, a jogok közötti ‘erõsségi’ sorrend felállítása a gyakorlatban
a Regisztrátorok számára problémát jelenthet. A TT Elvi és egyedi
Állásfoglalásaiban következetesen arra törekszik, hogy a domain
regisztrációs és delegációs jogviszony komplexitását, sokszínûségét,
összefüggéseit feltárja, az egyes jogosultságok és kötelezettségek
egymáshoz való viszonyára rámutasson, a gyakorlati jogalkalmazáshoz (az
egyes Igénylésekrõl való eseti döntés) iránymutatást adjon.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a Delegációs
és Regisztrációs Szabályzat a szabályzat szerinti prioritásos igények és
a jogszabály szerinti elsõbbségi jogok viszonyát megnyugtatóan rendezi,
a Szabályzatból egyértelmûen levezethetõ módon arra törekszik, hogy a
joggal való visszaélést megakadályozza.

2.2 A Delegációs és Regisztrációs Szabályzat 5.
Pontja a névválasztás követelményeivel kapcsolatosan kimondja:

‘5.1 Az Igénylõ a neki delegált domain nevét a
Szabályzat által kijelölt keretek között maga választja meg.

5.2 Valamely domain név megválasztásáért,
jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért az Igénylõ
felelõs.

5.3 Az Igénylõ nem választhat Védett Nevet.

5.4 Ha már delegált domain nevérõl derül ki, hogy
megválasztása és/vagy használata a Szabályzatba ütközik, akkor az
Igénylõnek másik domain nevet kell választania, ellenkezõ esetben a
domain delegálása visszavonásra kerül.

5.5 A szabályzatban meghatározott felek között a
domain név megfelelõsége tárgyában keletkezett vita esetén a
Regisztrátor, illetve a Nyilvántartó álláspontja döntõ. Abban az
esetben, ha a vita a Regisztrátor és a Nyilvántartó között keletkezik,
akkor a Nyilvántartó álláspontja a meghatározó.

5.6 Az Igénylõ nem választhat és nem használhat olyan
domain nevet, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve
gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltõ, vagy

c) megtévesztõ.

Az Igénylõnek ilyen esetben egy másik nevet kell
domainje azonosítására választania.

Ugyanakkor sem a Nyilvántartó, sem a Regisztrátorok
nem vállalnak felelõsséget azért, hogy minden ilyen esetet felismernek.’

2.3 A Szabályzat 5.1 pontja a névválasztás
szabadságának deklarált általános jogosultságát maga is korlátozza,
akként, hogy azt a ‘szabályzat keretei között’ teszi megengedhetõvé. A
Szabályzat tehát – jogszerûen – tartalmazhat olyan megkötéseket, melyek
a domain regisztrációs és delegációs jogviszonyban – anyagi jogi
elõírásokra vissza vezethetõen – tilalmakként jelennek meg.

Az 5.6 pont a), b), c) pontokban felsorolt esetekben
a névválasztás speciális akadályait rögzíti a Szabályzat. Egyben
kijelöli a konfliktus feloldásának módját is: az Igénylõnek ilyen
esetben másik nevet kell választania. Ez a rendelkezés magában foglalja,
hogy az igényelt domain név az 5.6 pontba ütközõ Igénylés esetében nem
regisztrálható és nem delegálható.

A Szabályzat 10.3 d) pontja az Igénylés benyújtásakor
követelményként támasztja Igénylõ részérõl annak kijelentését, hogy a
domain név megválasztása területén a lehetõ legnagyobb gondossággal járt
el, és annak szavatolását, hogy az általa választott domain név, illetve
annak használata más személy vagy szervezet jogait (például:
névkizárólagossághoz fûzõdõ jogát, személyiséghez fûzõdõ jogát,
kegyeleti jogát, szerzõi jogát stb.) nem sérti. Ha azonban ilyen
jogsértésrõl tudomást szerez, a névrõl önként lemond, illetve másik
nevet választ. Ez az Igénylõ részérõl egyértelmû kötelezettség vállalást
jelent, annak a követelménynek tudomásul vételét, hogy a leendõ
névhasználat jogszerûségével kapcsolatosan a lehetõ legnagyobb
gondosságot tanúsítja – s egyben annak tudomásul vételét, hogy (ha a
névválasztás mégis valamely személy vagy szervezet jogait sérti), a
névrõl önként le kell mondania, s más nevet kell választania.

2.4 A Szabályzat 13.1 szerint prioritással
rendelkeznek azok az igények, amelyeknél a választott név:

a) az Igénylõ szervezet hivatalos bírósági
nyilvántartásba vételét igazoló dokumentumban (pl. cégbírósági
bejegyzésben), illetve jogszabállyal létrehozott szervezet esetén a
jogszabályban a szervezet teljes vagy rövidített neveként rögzített
megnevezés, vagy

b) a Magyar Szabadalmi Hivatal által az Igénylõ, mint
jogosult számára lajstromozott védjegy, mint karaktersorozat (szó,
szavak).

A prioritásos igénylõi státusz elnyerésének
feltétele, hogy az Igénylés – egyebekben – a Szabályzat által támasztott
más (technikai, jogszerûségi) feltételeknek megfeleljen. Ezek hiányában
az igénylés nem teljesíthetõ. Mindebbõl következik, hogy a névválasztás
szabadsága jogszerûségével kapcsolatos megkötések a prioritásosan
bejelentett igények esetében ugyanúgy érvényesülniük kell, azaz ha a
választott név az 5.6 pont elõírásaiba ütközik, az Igénylés nem
teljesíthetõ.

2.5 Nyilvánvaló, hogy az igénylés nem teljesíthetõ,
ha a névválasztás, névhasználat jogellenes, azaz (a szabályzat szerint
példálózó módon felsorolva) valakinek jogát sértené. A Regisztrátor nem
minden esetben van olyan helyzetben, hogy a választott név kapcsán a
jogellenességet felismerje, ám ha felismeri, a Szabályzat értelmében az
igénylés teljesítését meg kell tagadnia. Minden olyan helyzetben, amikor
a Regisztrátor értesül (panasz, vétó formájában) arról, hogy az igényelt
domain más vállalkozást illetne, gyaníthatóvá válik, hogy az igénylés
megtévesztõ. Figyelembe kell azonban venni, hogy a Regisztrátor nem
bírálhat el adott konkrét jogviszonyokat, ezért a ‘gyaníthatóság’
feltétele abban az esetben teljesül, ha a benyújtott igényléssel
kapcsolatosan felszólalással (panasszal, vétóval stb.) élõ harmadik
személy a Szabályzat szerint prioritásosnak minõsülõ vagy jogszabályon
alapuló elsõbbségi jogát (cégbírósági végzés, védjegyoltalom stb.)
hitelt érdemlõen igazolja. Ezekben az esetekben az Igénylés
teljesítésére nincs mód. Amennyiben a felszólalással élõ harmadik
személy egyben a kérdéses domain névre igénylést is nyújt be, a domain
regisztrációja és delegációjára az õ javára a Szabályzat elõírásainak
figyelembe vételével történhet meg.

A Tanácsadó testület azonban hangsúlyozza, hogy a
fent értelmezett ‘gyaníthatóan’ kitétel az itt megjelölt esetnél több
jogot is biztosít a Regisztrátor számára, hiszen minden konkrét esetben
a Regisztrátor dönti el, hogy álláspontja szerint az igényelt domain
megtévesztõ-e. Kétség esetén a Delegációs és Regisztrációs Szabályzat,
valamint a TT Szervezeti és Eljárási Szabályzata szerinti rendben egyedi
állásfoglalás kérésével a Tanácsadó Testülethez fordulhat.

2.6 Annak eldöntése, hogy valamely választott név
megbotránkoztató vagy félelmet keltõ e, nem lehet abszolút kategóriákat
meghatározni, zsinórmértéket szabni. A Tanácsadó Testület álláspontja
szerint az igénylés teljesítését meg kell tagadni, ha olyan szó,
szóösszetétel domainkénti használatát kérik, mely visszatetszést
kelthet, vulgárisnak minõsül (pl. buzi.hu), azaz alkalmas arra, hogy a
polgárok, a közösségek, a társadalom egyes csoportjai számára sértõ,
visszatetszést keltõ fogalmat jelenítsen meg. Hasonlóképp közelíthetõ
meg a ‘félelemkeltés’ fogalma is: ez alatt olyan szavakat értünk, melyek
akár az egyes egyénben, akár a társadalom közösségeiben (különösen
vallási, faji hovatartozásukkal, világnézeti meggyõzõdésükkel
kapcsolatos módon) félelem (különösen a személy- és vagyonbiztonság
miatti aggodalom) kiváltására adnak lehetõséget.

2.7 Kétségtelen, hogy az 5.6 pont értelmezése kapcsán
a legtöbb kérdést a megtévesztés fogalmának meghatározása vetette fel. A
magyar jog a megtévesztés fogalmát tág körben használja. A Ptk. 210. §
általános jelleggel tartalmazza a szerzõdés kapcsolatokban a tévedés,
megtévesztés fogalmát. A Polgári Törvénykönyv értelmezésében
megtévesztés alatt olyan szándékos magatartást értünk, melynek célja más
tévedésbe ejtése. A domain delegációs és regisztrációs jogviszonyban a
megtévesztésnek legtöbbször nem ezzel a formájával találkozunk, bár
természetesen ennek lehetõsége sem kizárt. A megtévesztés e körben a
választott névvel, annak jelentéstartalmával, s a domain nevet igénylõ
személlyel, szervezettel hozható összefüggésbe, azaz az Internet
használóiban azt a látszatot keltheti, hogy a domain név és annak
mögöttes jelentéstartalma (a szóval azonosított vagy azonosítható
szolgáltatás, áru, személy, személyösszesség, gazdálkodó szervezet,
társadalmi szervezet, intézményt stb.) egymással közvetlen összefüggésbe
hozható, a domain név alatt azt a szolgáltatást, árut, személyt,
személyösszességet, gazdálkodó szervezetet, társadalmi szervezetet,
intézményt, illetve a nevével, tevékenységével kapcsolatos információt
találhatnak.

Egyes, közismert szavak oly annyira összefonódtak a
szó mögöttes jelentéstartalmával, hogy köznapi értelemben vett
használatuk mellett a napi gazdasági-társadalmi életben szinte
kizárólagosan egy adott áruhoz, szolgáltatáshoz, céghez stb. kötötté
váltak (pl. Patyolat, ATI). Más, idegen szavak vagy képzett szavak
(airfrance, chio, coke, persil, otp, hypo-bank stb.) a szó mögötti áru,
szolgáltatás stb. magyarországi megjelenésével váltak közismertté. Ezek
az áruk, szolgáltatások legtöbbször védjegyoltalom alatt is állnak,
annak felismerése azonban, hogy a domainkénti névhasználat valamely
védjegyjogosult kizárólagos jogait sértené-e, a Regisztrátortól minden
esetben el nem várható.

Az azonban igen, hogy a közismert szavak esetében
felismerje, ha a domain névként választott szó valamely gazdasági-piaci
tevékenységhez kötõdik. Az Igénylõ a domain név regisztrálásával és
delegációjával maga is piaci szereplõvé válhat, piaci tevékenységet
folytathat, függetlenül attól, hogy természetes vagy jogi személy,
illetõleg jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. A Tanácsadó
Testület tapasztalatai azt mutatják, hogy a domain nevek igénylései, az
igénylésekkel kapcsolatosan a Testület elé került jogértelmezési
problémák az esetek túlnyomó többségében a gazdasági-piaci
tevékenységhez kötõdnek. A Testület gazdasági-piaci tevékenységként
értékeli a domain-kereskedelmet is, melynek célja, hogy a már
megszerzett domain névhasználati jog átengedésével haszonra, anyagi
elõnyre tegyen szert. A Testület ennek létjogosultságát elismeri, ám
magát a tevékenységet csak a jogszerûség keretei között (azaz mások
jogainak sérelme nélkül) tartja elfogadhatónak.

2.8 Mindebbõl következik, hogy amennyiben egy konkrét
domain név igénylése a tisztességtelen piaci magatartás és a
versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.)
személyi, területi és tárgyi hatálya alá tartozik (azaz az Igénylõ a
gazdasági tevékenységnél lényegesen szélesebb körben értett piaci
magatartást a Magyar Köztársaság területén tanúsító természetes és jogi
személy, jogi személy nélküli gazdasági társaság /vállalkozás/), a
törvény elõírásainak kötelezõen érvényesülniük kell. A törvény hatálya
alá tartozik ‘ bármely személy, aki ellenszolgáltatás ellenében elad,
vagy vásárol, illetve szolgáltatást nyújt vagy igényel, piaci
magatartást tanúsít, függetlenül attól, hogy tevékenységének
eredményeként nyereséghez (profithoz) jut-e vagy sem. (Vj-83/1998.; Vf.
É. 10/1998.)’ ‘Piaci magatartásnak minõsül a közfeladatot teljesítõ
szervezet piaci hatást kiváltó magatartása, ha az törvényben rögzített
közfeladatai végrehajtásához nem szükségszerû’ (Vj-48/1998.; Vf. É.
11/1998.)

A Tpvt. 2. § általános szabályként mondja ki, hogy
tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül – különösen a
versenytársak, a fogyasztók törvényes érdekeit sértõ vagy veszélyeztetõ
módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközõen – folytatni. Ez
az általános igényû, a gazdasági tevékenység tisztességtelen
folytatására vonatkozó tilalom a domain nevek választása, használata
során sem csorbulhat. A generálklauzulára minden esetben hivatkozni
lehet, ha a névválasztás, névhasználat az üzleti tisztesség alapvetõ
követelményébe ütközik, megtévesztõ. A hivatkozott jogszabályhely
ugyanis nem csak a tényleges jogsérelem bekövetkezése esetén
érvényesülhet, de akkor is, ha a tanúsított piaci magatartás
veszélyeztetõ jellegû, azaz a jogsérelemre csak lehetõséget teremt.

3. Záradék

 

Az Elvi Állásfoglalás a következõ, a Tanácsadó
Testület elé terjesztett ügyekre vonatkozó egyedi döntést jelent:

Ügy-szám

Szolgáltató, ahol a panaszt tették, vagy amely
jelzéssel élt

A vitatott vagy vitatható domain név

Panaszos, vagy a domainre igényt
bejelentett

Döntés

3

Interware Kft.

flotta.hu

Flotta Admirál Kft.

Az Euroleasing Rt. Igénylése nem teljesíthetõ, a Flotta Admirál Kft.
védjegyjogosultság alapján prioritással rendelkezik

10

NetX Consulting

hitachi.hu

Hitachi Power Tools Hungary Kft.

 A Page-Master Kft. Igénye nem teljesíthetõ, a Hitachi védjegy
és kereskedelmi név, más által történõ használata jogellenes és
megtévesztõ lenne

17

Hungary Network

webtv.hu

Keresõ Bt.

A Keresõ Bt. A WEBTV Bt. Felhatalmazása alapján igényelte a domain
nevet. Az igénylés nem teljesíthetõ, az Igénylõ általi használata
megtévesztõ lenne.

21

GTS Hungary

ingram.hu

Ingram Micro Mo. Kft.

  igénylése nem teljesíthetõ, Az igénylés nem
teljesíthetõ, az Igénylõ általi használata megtévesztõ lenne.

24

GTS-Datanet Kft.

onebrain.hu

Impulzus Kft.

  igénylése nem teljesíthetõ, az Igénylõ általi
használata megtévesztõ lenne.

27

Datanet Kft.

netaruhaz.hu

Net Áruház Kft.

 A Supervisor Bt. Igénye nem teljesíthetõ, a névhasználat a
piaci versenytárs (Netáruház Kft.) érdekeit ésrtené és megtévesztõ
lenne.

29

GTS-Datanet Kft.

bbc.hu, cnn.hu., cartoon.hu,

BBC, CNN, Cartoon Network

A kérdéses domai nevek más általi használata megtévesztõ és
jogellenes lenne.

30

Datanet Kft.

zanussi.hu

Electrolux Lehel Kft.

 A Page-Master Kft. Igénylése nem teljesíthetõ, a név
védjegyoltalom alatt áll. A kérdéses domai nevek más általi használata
megtévesztõ és jogellenes lenne. Az Electrolux Lehel Kft. prioritásos
igénylõnek minõsül.

31

Datanet Kft.

vitamax.hu

V.R.A.M. Távközlési Rt.

Igénylése nem teljesíthetõ, a kérdéses domain név a
V.R.A.M Távközléso Er. Által nyújtott szolgáltatáshoz kötõdik, más
általi használata megtévesztõ és jogellenes lenne.

33

Datanet Kft.

britishtelecom.hu

British Telecom

  igény nem teljesíthetõ, a névhasználat
megtévesztõ
és jogellenes lenne.

36

Datanet Kft.

wrigleys.hu

Wrigley Hungária Kft.

  igény nem teljesíthetõ, a névhasználat
megtévesztõ
és jogellenes lenne, a Wrigley Hungária Kft. prioritása
megállapított.

39

GTS-Datanet Kft.

hypo-bank.hu

Hypo Vereinsbank Hungária Rt.

 Az Innovex 97 Kft. igény nem teljesíthetõ, a névhasználat
részükrõl megtévesztõ és jogellenes lenne.

41

Datanet Kft.

szemelyhivo.hu

Eurohívó Rt.

 A DravaNET Kft. igény nem teljesíthetõ, a névhasználat sértené
az Eurohívó Rt. Érdekeit, megtévesztésre adna alkalmat.

42

Datanet Kft.

gyermelyi.hu

Gyermelyi Gabona Rt.

Az Innovex 97 Kft. igény nem teljesíthetõ, a névhasználat részükrõl
megtévesztõ és jogellenes lenne.

50

GTS-Datanet Kft.

medline.hu

Medicor Elektronika Rt.

 A Medicor Elektronika Rt. Védjegyjogosultság alapján
prioritásos igénylõnek minõsül, a domain név mások általahasználata
megtévesztõ és jogellenes lenne.

51

közvetlenül az elnökségnek jött

sharp.hu

EMMI Kkt.

 Az EMMI Kkt. a Sharp GmbH. (a Sharp Corp, Japan leányvállalata)
jogosult Magyarországon a névhasználatra, mások részére történõ
regisztrálása esetén a névhasználat jogellenes és megtévesztõ
lenne.

54

DÉLTÁV RT.

epson.hu

R. A. Trade

Az R.A Trade az Epson termékek magyarországi forgalmazójaként a
névhasználatra, mások részére történõ regisztrálása esetén a
névhasználat jogellenes és megtévesztõ lenne.

55

Elender Rt.

hewlett-packard.hu

Hewlett-Packard Mo. Kft.

 Az Hewlett-Packard Magyarország Kft. jogosult a névhasználatra,
mások részére történõ regisztrálása esetén a névhasználat jogellenes
(védjegyoltalomba ütközõ) és megtévesztõ lenne.

56

Elender Rt.

patyolat.hu

Harmat Textiltisztító Kft.

  A Fõvárosi Patyolat Vállalatal történõ megállapodás alapján a
harmat Textiltisztító Kft. jogosult a név domainkénti használatára, a
domain név mások általi használata megtévesztõ és jogellenes
(védjegyoltalomba ütközõ) lenne.

57

Matávnet

pirelli.hu

Magyar Kábelmûvek Rt.

 A név védjegyoltalom alatt áll, közismert kereskedelmi márka, a
védjegyjogosulton kívüli használata megtévesztõ és jogellenes
lenne.

59

HUNGARNET

zeneakademia.hu

Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Zeneakadémia

 A név összeforrott a Liszt Ferenc zenemûvészeti Egyetem
Zeneakadémiakénti ismertségével, más részére történõ regisztrálása
esetén a névhasználat jogellenes és megtévesztõ lenne.

62

NEXTRA

danone.hu

Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.

 Mindkét név ismert kereskedelmi márka, védjegyoltalom alatt
állnak, a védjegyjogosulton kívüli használatuk megtévesztõ és jogellenes
lenne.

63

NEXTRA

gucci.hu

Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.

64

Pronet

kozepuletepito.hu

Középületépítõ Rt.

 A név a köztudatban az Rt. Nevével forrott össze, kereskedelmi
név, az Rt.-n kívüli használata megtévesztõ és jogellenes lenne.
Ugyanakkor az Rt. Nem kívánja a nevet domain névként regisztrálni. A TT
álláspontja szerint a Középületépítõ Rt. Névkizárólagossága alapján
jogosult arra, hogy a név domainkénti használatától bárkit
eltiltson.

69

EUROWEB

plazanet.hu

Vision-Multimédia Kft.

 A Vision-Multimédia Kft. mint piaci versenytárs érdekeit
sértené, megtévesztõ lenne, ha az általuk korábban regisztrált
netplaza.hu domain névvel összetvéeszthetõ domain név kiadásra kerülne.

70

EUROWEB

ptc.hu

UNITIS Rendszerház Rt.

A PTC egyedüli képviselõjeként az UNITIS Rendszerház, mint piaci
versenytárs érdekeit sértené, ha a domain név más részére kiadásra
kerülne.

82

Hungary Network

disney.hu

The Walt Disney Company Licensing Europe

 A szó közismert kereskedelmi név, védjegyoltalom alatt áll, a
védhjegyjogosulton kívüli használata megtévesztõ és jogellenes
lenne.

85

Kibernet Kft

continental.hu

CONTINENTAL Hungária Gumiabroncs Kereskedelmi
Kft.

A Continental a köztudatban a Continental gumiabrnoccsal forrott
össze, más általi használata megtévesztõ lenne.

86

Kibernet Kft

ati.hu

ATI-OKTATÓ Kft.

A név a köztudatban az autóközlekedési oktatással forrott össze, más
jellegû használata megtévesztõ lenne.

110

Matávnet

matav-net.hu

MATÁVnet Kft.

 A 11 Kft. igénylése nem teljesíthetõ, a MATÁVnet Kft.
prioritással rendelkezik.

111

Matávnet

photoporst.hu, fotoporst.hu

Fõfotó Kft.

 A Netura Szolgáltató Bt. Igénye nem teljesíthetõ, a
névhasználat részükrõl megtévesztõ és jogellenes lenne.

112

Matávnet

national.hu

Panasonic Magyarország Ker.-i és Szolg. Kft.

 Hiánypótlásra vissza adva.

113

Matávnet

technics.hu

Panasonic Magyarország Ker.-i és Szolg. Kft.

 A Netura Bt. Illetve igénye nem teljesíthetõ, a
szó védjegyoltalom alatt áll, használata részükrõl megtévesztõ
lenne.

115

Matávnet

bayernwerk.hu

Bayernwerk Hungária Energetikai Rt.

A név bejegyzése idõközben Bayernwerk Rt. részére megtörtént.

239

StarKing Óbuda Kft.

Mediaedge.hu

‘The Media Edge’ Hungary Kft.

igény nem teljesíthetõ, a részére történõ
névhasználat
megtévesztõ és jogellenes lenne.

240

StarKing Óbuda Kft.

Youngrubicam.hu

Young & Rubicam Budapest Kft.

igény nem teljesíthetõ, a részére történõ
névhasználat
megtévesztõ és jogellenes lenne.

245

Telnet Magyarország Kft.

Creditanstalt.hu

Bank Austria Creditanstalt Hungary Rt.

Az SCH-Computing Bt. Igénye nem teljesíthetõ, részükrõl a
névhasználat megtévesztõ és jogellenes lenne.

247

Telnet Magyarország Kft.

Birosag.hu

Fõvárosi Bíróság

A Bille Internet igénye nem teljesíthetõ, részérõl a névhasználat
megtévesztõ lenne.

248

SÉDNET Kft.

Hungarotabak.hu

Innovex ’97 Kft.

Az Innovex 97 igénye nem teljesíthetõ, részérõl a névhasználat
megtévesztõ lenne.

249

SÉDNET Kft.

Continental.hu

Innovex ’97 Kft.

Az Innovex 97 igénye nem teljesíthetõ, részérõl a névhasználat
megtévesztõ lenne.

250

SÉDNET Kft.

Hilton.hu

Innovex ’97 Kft.

Az Innovex 97 igénye nem teljesíthetõ, részérõl a névhasználat
megtévesztõ lenne.

251

GTS-Datanet

Gyermelyi.hu

Innovex ’97 Kft.

Az Innovex 97 igénye nem teljesíthetõ, részérõl a névhasználat
megtévesztõ lenne.

252

SÉDNET Kft.

Dryvit.hu

Innovex ’97 Kft.

Az Innovex 97 igénye nem teljesíthetõ, részérõl a névhasználat
megtévesztõ lenne.

253

SÉDNET Kft.

Pecsplaza.hu

Innovex ’97 Kft.

Az Innovex 97 igénye nem teljesíthetõ, részérõl a névhasználat
megtévesztõ lenne.

254

GTS-Datanet

Hypo-bank.hu

Innovex ’97 Kft.

Az Innovex 97 igénye nem teljesíthetõ, részérõl a névhasználat
megtévesztõ lenne.

255

SÉDNET Kft.

Polus.hu

Innovex ’97 Kft.

Az Innovex 97 igénye nem teljesíthetõ, részérõl a névhasználat
megtévesztõ lenne.

256

SÉDNET Kft.

Miskolcplaza.hu

Innovex ’97 Kft.

Az Innovex 97 igénye nem teljesíthetõ, részérõl a névhasználat
megtévesztõ lenne.

257

SÉDNET Kft.

Lego.hu

Innovex ’97 Kft.

Az Innovex 97 igénye nem teljesíthetõ, részérõl a névhasználat
megtévesztõ lenne.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület többségi
szavazattal fogadta el, különvéleményt egyik testületi tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2000. május 24.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.
Dombi Gábor
Titkár
Sk.