Eseti állásfoglalások

Egyes foglalkozási formákat jelölõ szavak második szintû közdomainné minõsítésre vonatkozó javaslat

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 3/2000. (V. 24.)
Állásfoglalása
Egyes foglalkozási formákat jelölõ szavak
második szintû közdomainné minõsítésre vonatkozó javaslata
tárgyában

 

Az egyes Regisztrátorok felõl 2000. március 22. és
2000. május 27. napja között számos alkalommal érkezett állásfoglalás
kérés, melyben az ugyved.hu, (53/2000. sz. ügy, 224-228/2000. sz.
ügyek), epitesz.hu (71/2000. sz. ügy, 143/2000. sz. ügy), mernok.hu
(71/2000. sz. ügy), orvos.hu (94/2000. sz. ügy, 192-196/2000. sz.
ügyek), szakorvos.hu (94/2000. Sz. ügy), haziorvos.hu (94/2000. sz. ügy,
158/2000. sz. ügy), illetve az egyes foglalkozásokra vonatkozó
kifejezések (pl. ugyvedek.hu, 229/2000. sz. ügy) gyûjtõfogalomként
történõ használatához kötõdõ igénylések kapcsán fordultak a Tanácsadó
Testülethez.

A Tanácsadó Testület 2000. május 24.-i ülésén 4 tag
jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok
egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül
elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ
jelen eseti Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület javasolja a
Regisztrátoroknak és a Nyilvántartónak, hogy a Delegációs és
Regisztrációs Szabályzatot akként módosítsák, hogy az egyes foglalkozási
formákat megjelölõ gyûjtõfogalmak második szintû közdomainként való
elismerésére lehetõség nyíljon. A Szabályzat módosításáról szóló döntés
meghozataláig a folyamatban lévõ igénylésekrõl döntés ne szülessen.

A Szabályzat módosításának ki kell térnie arra, hogy
a második szintû ‘professzionális’, foglalkozási formához kötõdõ
közdomainek alá csak olyan igénylések legyenek teljesíthetõk, melyeknél
az igénylõ hitelt érdemlõen igazolja, hogy az adott foglalkozási forma
gyakorlására (a hatályos jogszabályok szerint) jogosult.

Indokolás:

A Delegációs és Regisztrációs Szabályzat 5.6
pontja generálisan mondja ki: az Igénylõ nem választhat és nem
használhat olyan domain nevet, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy
használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy
b) megbotránkozást, félelmet keltõ, vagy
c) megtévesztõ.

Az Igénylõnek ilyen esetben egy másik nevet kell
domainje azonosítására választania.

A magyar jog szerint törvény, kormányrendelet vagy
miniszteri rendelet egyes foglalkozások gyakorlását engedélyhez és
nyilvántartásba vételhez, továbbá szakmai-kamarai tagsághoz kötheti. E
foglalkozási formák közös jellemzõje, hogy valamilyen lényeges, a
társadalom szempontjából fontosnak tartott érdek (pl. környezet
alakítása, fejlesztése és védelme szempontjából meghatározó tervezõ- és
szakértõ mérnökök és építészek tevékenységének jelentõségét elismerése,
a foglalkozáshoz kapcsolódó, az adott foglalkozást ûzõk közösségének
minden tagjával szemben támasztott közbizalom fenntartása, az adott
foglalkozást gyakorlókkal szemben támasztott magas szintû etikai és
felelõsségi elvárások biztosítása) céljából nem csak a magas szintû
szaktudást követeli meg a jogszabály, de a tevékenység gyakorlását is
(legtöbbször kamarai szinten megnyilvánuló) szakmai ellenõrzéshez köti.
Egyes tevékenységi formák esetében a jog (épp az adott foglalkozási ág
sajátosságaira is tekintettel) a reklámozás, hirdetés lehetõségét
beszûkíti, feltételekhez köti. A Tanácsadó Testületnek nincs tudomása
arról, hogy (a reklámra és a jogszerû névhasználatra vonatkozó
jogszabályi elõírások betartásának kötelezettségén túl) e foglalkozások
mûvelõinek ne lenne lehetõségük saját weblap fenntartására, s nevükkel
és tevékenységükkel összefüggésbe hozható domain névre vonatkozó
igénylés benyújtására. Ugyanakkor e hivatások gyakorlói (épp az adott
foglalkozási formával szemben támasztott közbizalom fenntartása s más
jogvédte érdekeik – így különösen a versenysemlegesség biztosítása –
érvényesítésének céljából) joggal várhatják el, hogy a foglalkozási
formára általában utaló szót domain névként magának az adott szakmai
körbe tartozó egyetlen személy vagy személyösszesség ne sajátíthassa ki
kizárólagos igénnyel. Fokozottan így van ez, ha a domain névre olyas
valaki tart igényt, aki maga nem tartozik az adott foglalkozási ághoz.
Ebben az esetben részérõl a domain név használata mindenképpen
megtévesztõnek minõsülne.

A jelenleg hatályos Regisztrációs és Delegációs
Szabályzat e körben nem biztosít sem prioritásos jogokat, s a
versenyjogi, különleges szakmai szabályok alapján történõ
visszautasíthatóság vonatkozásában sem tartalmaz megnyugtató
rendelkezést.

Mindezek alapján a Tanácsadó Testület javasolja, hogy
az igényelt domain nevek ne kerüljenek kiadásra, egyben felveti azok
második szintû közdomainné való minõsítésének megalapozottnak tartott
igényét.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag
fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az
Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében
közzétételre kerül.

 

Budapest, 2000. május 24.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.