Eseti állásfoglalások

Az xvasarlas.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz


Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  25/2009. (XI. 16.) sz. Állásfoglalása

Az xvasarlas.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(809/2009. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 809/2009. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2009. november 16-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A domain név a Millennium Budapest Kft. részére delegálandó.

 

Indokolás:

 

Az xvasarlas.hu domain név iránt a Millennium Budapest Kft. (Budapest, Szófia u. 15. Fsz/1. 1068) 2009. Augusztus 12. napján nyújtott be nem prioritás nélküli igénylést. Az igényléssel szemben a Sanoma Budapest Zrt. (Budapest, Montevideo u. 19. 1037, a továbbiakban: Sanoma) nevében eljárva Szabó György elnök-vezérigazgató 2009. augusztus  24.-én élt ellentmondással, melyben az alábbiakat fejtette ki.

 

A Sanoma 2000-ben regisztrálta a vasarlas.hu domaint, amely alatt 2007. Óta üzemelteti a vásárlás.hu weboldalt, amely termék-, ár- és bolt-összehasonlításokat kínáló, „Tippek” oldalain pedig vásárlási tanácsokat, hasznos információkat nyújtó portál. A Sanoma a Vásárlás.hu megjelölésre érvényes védjegybejelentéssel (M0803308 és M0803211) rendelkezik. A Millennium Budapest Kft. részére a tárgybeli domain névre vonatkozó igénylés teljesítése a Sanoma álláspontja szerint egyfelõl a Tpvt. 2. §-a szerinti, az üzleti tisztesség alapvetõ követelményébe ütközõ, megtévesztõ névválasztás illetve (az igény teljesítése esetén) a névhasználat tilalmába ütközne, másrészt ellentétes lenne a Tpvt. 6. §-a szerint is, melynek értelmében tilos a szolgáltatásokat a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes megjelöléssel ellátni, illetve olyan megjelölést használni, amelyrõl a versenytársat vagy annak szolgáltatását szokták felismerni. A Sanoma hivatkozott továbbá arra is, hogy az igénylés teljesítése megtévesztõ helyzetet eredményezne, tekintettel arra, hogy az Internet használóiban – miután a domain név és annak mögöttes tartalma közvetlenül összefüggésbe hozható – képes olyan látszatot kelteni, mint ha az az alatt nyújtott szolgáltatásnak köze lenne a Sanoma Vásárlás.hu portáljának szolgáltatásairól. A Sanoma álláspontja szerint az igénylõ (rosszhiszemû) névválasztása a Sanoma a védjegyhez fûzõdõ kizárólagos jogait is sértené. Mindezekre tekintettel a Sanoma a Domainregisztrációs Szabályzat 10.1.5, 10.1.7 illetõleg 2.2.2 pontjaira hivatkozva kérte az igénylés elutasítását és a tárgybeli domain név a Sanoma részére történõ delegálását.

 

Az igénylõ Millennium Budapest Kft. (a továbbiakban: igénylõ) nevében eljárva Kubinyi Norbert ügyvezetõ igazgató a kifogásra küldött válaszában fenntartotta a domain részére történõ regisztrációjának igényét, mely álláspontja szerint jogszerû és teljesíthetõ. Igénylõ álláspontja szerint egy-egy szó kisajátítása – függetlenül a piaci szereplõ gazdasági erõviszonyaitól és piaci pozíciójától – „nem kívánt jelenség az Interneten”, mely a szabad piaci verseny korlátozására is irányulhat. Hivatkozott a TT 5/2004. Sz. állásfoglalására, mely a T-.hu ügyben azt állapította meg, hogy a magyar jogszabályok csak konkrét megjelölések védjegyoltalmát teszik lehetõvé, csonkolással nem lehet névcsoportokat oltalom alá helyezni. Igénylõ számos példát is felhozott, amikor a hatályos magyar regisztrációs gyakorlat szerint az eredeti (nem egy esetben szóvédjegyként védjegyoltalom alatt álló) megnevezéstõl egy-egy betûvel eltérõ domain név harmadik személyek részére delegálásra került. Igénylõ a domain nevet – az xutazas.hu turisztikai portálrendszer – partneroldalaként – turisztikai termékekhez köthetõ vásárlási lehetõségeket fog majd kínálni, s ebbõl adódóan nem válik összetéveszthetõvé a vásárlás.hu domain név alatt nyújtott szolgáltatásokkal. Miután véleménye szerint a „vásárlás” kifejezés a Sanomával olyan mértékben való összekapcsolását s e kapcsolat közismertségét nem tartotta bizonyítottnak, nem látta megalapozottnak az igénylés teljesítésének a Tpvt. 6. §-ra hivatkozással történõ visszautasítását sem. Végezetül igénylõ arra is hivatkozott, hogy a vasarlas karakterlánc több száz, a hu TLD alatt mûködõ domain név részét is képezi – sõt, a vásárlás.hu domain név használója sem azonos a Sanoma Zrt.-vel. Mindezekre tekintettel a panasz elutasítását kérte.

 

A tárgybeli ügyben a Tanácsadó Testület elsõsorban azt vizsgálta, hogy az igénylés, illetõleg annak teljesítése sértheti-e a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 2. ill. 6. §-ban foglaltakat, illetõleg a névhasználat eredményezhetne-e megtévesztõ helyzetet. A Tpvt. 2. §-a általános jelleggel mondja ki, hogy tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül – különösen a versenytársak, a fogyasztók törvényes érdekeit sértõ vagy veszélyeztetõ módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközõen folytatni:  e rendelkezés az „üzleti tisztesség” és a „tisztességes verseny” követelményeivel ellentétes versenyjogi helyzetekre is vonatkozik. A Tpvt. a jellegbitorlás tilalmára vonatkozó 6. §-nak értelmében tilos az árut, szolgáltatást (a továbbiakban együtt: áru) a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsõvel, csomagolással, megjelöléssel – ideértve az eredetmegjelölést is – vagy elnevezéssel elõállítani vagy forgalomba hozni, reklámozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzõt használni, amelyrõl a versenytársat, illetõleg annak áruját szokták felismerni. A domain-név választhatósága konkrétan valamely (áruhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódó) név, megjelölés (kereskedelmi név) a 6. § szerinti használatának tilalmával ütközhet.

 

A Tpvt. 2. §-ának alkalmazhatóságát a domain nevek választhatósága összefüggésében vizsgálva a TT A domain névre vonatkozó igénylés az üzleti tisztesség jogszabályi követelményére hivatkozással és a kereskedelmi nevek védelme érdekében történõ megtagadásával kapcsolatban tárgyában 4/2000. (V.10.) Elvi Állásfoglalásában fektette le – azóta is következetesen alkalmazott – álláspontját. E szerint ahhoz, hogy egy magatartás az üzleti tisztesség, tisztességes verseny követelményébe (a Tpvt. 2.§-ba) ütközzön az egyik lényeges tényállási elem, hogy annak piaczavaró hatása legyen. A piaczavaró hatás két oldalról ragadható meg: ha létezõ, mûködõ vállalkozások piaci magatartását megzavarja, számukra versenyhátrányt okoz; illetve abban az esetben, ha megtévesztõ jellegû, és ezáltal párhuzamosan fogyasztói keresletet vonz és hódít el mindazoktól, akik az üzleti tisztesség követelményének megfelelõen viselkednek. A piaczavaró hatások azonban elõre és mindaddig nem becsülhetõk meg, ameddig az adott domain név megszerzõje használni nem kezdi; a használat és a megszerzés azonban szükségszerûen elválnak egymástól. Preventív jelleggel – kivéve azokat az eseteket, amikor a jogosultak illetve mások érdekeit sérti már a megszerzés is – senki sem tiltható el egy adott domain használatától. Jelen esetben a TT úgy találja, hogy az igénylés benyújtásának szakaszában az Igénylõ a Sanoma vasarlas.hu weboldalán folytatott üzleti tevékenységét érintõ, piaczavaró hatása nem valószínûsített, így a névhasználat preventív jelleggel való megtiltása sem mondható indokoltnak.

 

Ezt követõen a TT vizsgálta az igénylés, illetve annak teljesíthetõsége a Tpvt. 6. §-ban foglalt tilalomba ütközés lehetõségét is. A 6. § alkalmazásának együttes feltételei, hogy a felek versenytársak legyenek (azonos piacon fejtsenek ki gazdasági tevékenységet), a versenytárs szolgáltatása, áruja a piacon már ismert legyen (legalább olyan szinten, hogy az az összetéveszthetõséget megalapozza), a megjelölés olyan legyen, mely alapján a fogyasztók a versenytárs áruját, szolgáltatását „fel szokták ismerni” (azaz az elnevezés alapján döntõen a másik, „eredeti” árura, szolgáltatásra asszociálnak) s hogy az elnevezés használatára a versenytárs hozzájárulása hiányában kerüljön sor. A TT álláspontja szerint a tárgybeli domain és a vasarlas.hu domain nevek összetéveszthetõségének lehetõsége ugyan elvileg nem zárható ki, illetõleg fennáll az „elgépelés” lehetõségébõl, más szolgáltató oldalára való átlépés lehetõsége is, ám a rendelkezésre álló információk alapján a névválasztás tisztességtelen volta sem vélelmezhetõ. A Tpvt. 6. §-nak alkalmazásának pedig – mint fentebb rámutattunk – lényeges elõfeltétele hiányzik: igénylõ és panaszos ugyanis versenytársnak az eljárás jelen szakaszában még  nem minõsíthetõk.

 

A Tanácsadó Testület véleménye szerint nagy valószínûséggel nem állapítható meg, hogy a vasarlas kifejezés a Sanomával, illetõleg annak internetes szolgáltatásával összekapcsolva vált volna közismertté, illetve kereskedelmi névként akár a Sanomához, akár más, a kifejezést a domain névben használó személyhez, vállalkozáshoz egyedileg köthetõ lenne.

 

A Tanácsadó Testület – a megastart.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz tárgyában hozott 04/2009. (II. 11.) sz. Állásfoglalásában foglaltakat megerõsítve – fenntartja azt a véleményét, hogy bizonyos karakterláncok (jelen esetben a vasarlas betûsor) kisajátítása az interneten nem engedhetõ meg, és ha az így képzett karakterláncok egyébként elkülöníthetõk, akkor azok megtévesztésre sem alkalmasak. Tárgyi esetben a vasarlas.hu karakterlánc az Interneten igen nagy, eltérõ tartalomszolgáltatással összekapcsolódó számú szolgáltatással hozható összefüggésbe, kizárólagosan azonban a Sanoma által nyújtott szolgáltatással. Éppen ezért a megtévesztés lehetõsége sem valószínû, az igénylõ rosszhiszemûsége (mint szubjektíve értékelhetõ elem) pedig az eljárásban nem bizonyosodott be.

 

Végezetül a TT azt vizsgálta, hogy az igénylés teljesítésének van-e valamilyen védjegyjogi, a védjegykizárólagosságba ütközõ akadálya.  A TT az Igénylõ által is hivatkozott 10/2005. (VIII. 29.) sz., a „t-” elõtaggal kezdõdõ domain nevek regisztrálhatóságával kapcsolatos állásfoglalásán túl számos egyéb esetben is – a 10/2004. (VIII. 27.), a 16/2004. (IX. 27.) sz. illetõleg 01/2005. (II. 09.) sz., 9/2005 (VII.21) sz. döntések 12/2006. (VII. 10.) sz., és a 12/2006. (VII. 10.) sz. döntések) arra az álláspontra helyezkedett, hogy a magyar jogszabályok csak konkrét megjelölések védjegyoltalmát teszik lehetõvé, csonkolással nem lehet névcsoportokat oltalom alá helyezni. A TT korábban azt is hangsúlyozta, hogy a védjegyoltalom a magyar jog szerint nem kizárólag a védett megjelöléssel azonos felhasználásra (másolásra) terjed ki: a hasonló megjelölések közül azonban a védjegy csak olyanokkal szemben nyújt védelmet, amelyek esetében a hasonlóság mértéke vagy a szoros asszociációs kapcsolat miatt az átlagos fogyasztó tévedésbe esne. Tekintettel arra, hogy a vasarlas kifejezés (egy-egy betû különbséggel vagy valamely szó részeként) a domain nevek igen nagy számában fordul elõ, a TT a jelen ügyben Igénylõ delegálás iránti kérelmének teljesítése esetén a védjegybitorlás bekövetkeztét sem látja valószínûnek.

 

Fentiekre tekintettel, a megtévesztõ jelleget a Tanácsadó Testület valószínûsíteni sem tudta ezért a tárgyi ügyben álláspontja szerint az idõbeni elsõbbség elvének kell érvényesülnie (Domainregisztrációs Szabályzat 1.3.2).

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2009. november 16.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.