Eseti állásfoglalások

Az xtrail.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 14/2013 (VIII. 23.) sz. Állásfoglalása

 

Az xtrail.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(944/2013 sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

Az xtrail.hu domain a WHITEHALL’S Tanácsadó és Szolgáltató Kft. részére delegálható.

 

 

Indokolás:

 

Az xtrail.hu domain nevet a WHITEHALL’S Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (továbbiakban „Igénylõ”) igényelte 2013. június 21. napján.

 

Az igénylést a Nyilvántartó a hatályos Domainregisztrációs Szabályzat („DSZ”) 2.2.2. a) illetve a 2.2.2. c) pontjaiba ütközõnek találta és a DSZ 9.3. pontja szerinti eljárást kezdeményezte. Indokolása: az igényelt domain név egyezik a Magyarországon is érvényes, CTM 001624923 sz. „XTRAIL” közösségi szóvédjeggyel, amelynek oltalma a védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozásáról szóló Nizzai Megállapodás szerinti 12. osztályba sorolt árukra és szolgáltatásokra (jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök) terjed ki.

 

Igénylõ, az 1B Telecom Hungary Zrt., mint regisztrátor (továbbiakban „Regisztrátor”) felhívására a DSZ által elõírt határidõn belül, 2013. július 24. napján kelt válaszlevelében Nyilvántartó álláspontjával szemben kifejtette, hogy az Egyesült Államokban illetve az Európai Unióban, különösen Németországban ûzött lovassport mintájára a tereplovaglás egy Magyarországon még ismeretlen, sajátságos jellemzõkkel bíró sportágát szeretné meghonosítani, amely külföldön extreme trail néven ismert. Az idegen nyelvû kifejezésnek magyar megfelelõje nincsen. A sportággal kapcsolatban szeretne figyelemfelhívó, ösztönzõ lovas versenyeket tartani, amelyhez a XTRAIL nevet választották, mint rövid, jól hangzó és könnyen megjegyezhetõ kifejezést. Az Igénylõ Európában bejegyzett domain neveket (xtrail.se, xtrail.cz, xtrail.eu, xtrail.pl, xtrail.no) hozott fel példának, mint tartalmukat tekintve gépi-mechanikus jármûvekhez egyáltalán nem kapcsolható (pl. terepfutással kapcsolatos), illetve egyes esetekben pedig a védjegy jogosulttól teljesen független, vagy épp annak versenytársának tekinthetõ vállalat által üzemeltetett oldalakat. Az Igénylõ határozottan kijelentette, hogy az igényelt xtrail.hu domain nevet kizárólag az XTRAIL lovassport népszerûsítésére, ismertetésére, a versenyek idõpontjainak és az azokon elért eredmények közlésére fogja használni, azon más, különösen gépjármûvekhez kapcsolódó tartalmat nem fog elhelyezni. Nyilatkozatához ezen felült csatolt egy, fekete alapon fehér színnel ábrázolt (stilizált) lófejet, alatta „XTRAIL Extreme Riding Competition” feliratot tartalmazó logó-tervezetet.

 

Az Igénylõ álláspontja szerint a fentiek alapján az általa végzett lovassport és lovasverseny népszerûsítõ tevékenység nem összetéveszthetõ a piacon 12 éve jelen lévõ személygépjármû típussal.

 

A Tanácsadó Testület eljárása során azt vizsgálta, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat alapján gyaníthatóan jogellenes-e vagy megtévesztõ-e a domain név annak jelentéstartalmára, illetve használatára nézve, továbbá, hogy mennyiben sértené a delegálás a Nyilvántartó által hivatkozott védjegyek jogosultjainak jogait.

 

A Tanácsadó Testület 7/2000 (V. 31.) számú, az idõközben módosított DSZ-ra azonban továbbra is megfelelõen alkalmazandó Elvi Állásfoglalásának 3. /1. pontja kimondja, hogy amennyiben „[…] a védjegy jogosultja nem nyújt be a meghirdetett domainnel azonos domain delegálására vonatkozó igényt, a Regisztrátor kizárólag abban az esetben köteles a prioritással nem rendelkezõ igénylõ számára a Magyar Szabadalmi Hivatal által lajstromozott védjegybõl a szabályzatnak megfelelõen képezhetõ domainnév delegálását megtagadni azon az alapon, hogy az sérti az MSZH által lajstromozott védjegy jogosultjának a jogait, ha a domain igényléséhez a körülmények alapján nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék”. A TT töretlen gyakorlatában gazdasági társaság igénylõ esetében a gazdasági tevékenységre irányuló szándékot vélelmezte, és megvizsgálta a lajstromozott közösségi védjegy jogosultságain sérelmének lehetõségét, mint a delegálás megtagadhatóságának feltételét.

 

A védjeggyel kapcsolatos jogokra a vonatkozó 1997. évi XI. törvény („Védjegytörvény”) 12. § alapján a védjegyjogosult a kizárólagos használati jog alapján bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenysége körében használ

„a) a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplõkkel;

b) olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; vagy

c) a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést a védjegy árujegyzékében szereplõkkel nem azonos vagy azokhoz nem hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a védjegy belföldön jóhírnevet élvez, és a megjelölés alapos ok nélkül történõ használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztetõ képességét vagy jóhírnevét.”

 

A TT álláspontja szerint az igénylés a Védjegytörvény 12. § (2) bek. a-b) pontjait nem sérti, mivel a CTM 001624923 sz. „XTRAIL” közösségi szóvédjegy a 12. áruosztályban került bejegyezésre, amely mechanikus illetve gépi meghajtású jármûvekre, közlekedési eszközökre vonatkozik, és így a tájékozott fogyasztó nem tévesztheti össze a lovassport tevékenységgel illetve az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokkal, árukkal.

 

A TT álláspontja szerint nem áll fenn annak a gyanúja sem, hogy az igénylés Védjegytörvény 12. § (2) bek. c) pontjába ütközne. Az xtrail megjelölés jóhírnevû jellegére, – azaz arra, hogy az átlagos, tájékozott magyar fogyasztó azt a védjegyjogosult XTRAIL gépjármûveivel azonosítja – nem áll rendelkezésre bizonyíték. Ezen felül a kifejezés használatára az igénylõ nyilatkozatából kitûnõen alapos ok áll fent, a népszerûsíteni kívánt, angolul extreme trail-nek nevezett lovassportra megfelelõ magyar kifejezés nincsen, ezért indokolt lehet az angol kifejezés használata. Az xtrail kifejezés ennek rövidített, gyakran használt szójátékot alkalmazó megnevezése. A TT elfogadta az Igénylõ példákkal is alátámasztott hivatkozását, hogy az xtrail kifejezés szélesebb jelentéstartalommal használt a gyakorlatban, az nem kizárólag a védjegyjogosult gépjármûtermékével azonosítható, hanem különféle szabadtéri sporttevékenységek leírására is alkalmazzák, amely az említett közösségi szóvédjegy megkülönböztetõ képességét korlátozza. Az „X” betût tartalmazó szórövidüléseket az angol nyelvben többféle jelentéstartalommal is használják, így kontextustól függõen az jelölhet extrém (extreme, azaz szélsõséges) körülményeket, tulajdonságokat, tevékenységet (így többek között a bevett és megszokott sportirányzatoktól markánsan eltérõ ún. extreme sporttevékenységet). Eltérõ jelentéstartalommal az X betûbõl képzett angol szójáték alapján a cross kifejezést is jelölheti, amely a mellette használt szavak kontextustól függõen többféle jelentést: keresztezést, átkeltést, lovaglást vagy infrastruktúrán kívüli területet, terepet hordoz magában. A gépjármûiparban az X-betûs megjelölések jellemzõen négykerekes, fokozott terepjáró képességû meghajtás megoldásokat jelölnek, más területen és kontextusban azonban eltérõ jelentéstartalommal, megkülönböztetõ képességgel bírnak.

 

A fentiek alapján az „xtrail” kifejezés jelentéstartalma tehát széles és kontextustól függõ, ezért a TT álláspontja szerint csak korlátozott megkülönböztetõ képességgel bír. Ennek megfelelõen a TT álláspontja, hogy a 12. § (2) bek. c) pontja alapján a jogellenességet (védjegybitorlás gyanúját) csak a domain név igényléséhez kapcsolódó körülmények nyilvánvalóan tisztességtelen kihasználásának vagy a védjegy más módon történõ nyilvánvaló megsértésének gyanúja esetén lenne megállapítható. A jelen esetben ilyen körülmény a TT eljárásában nem merült fel és ezért azt a TT nem is vélelmezheti.

 

A TT a védjegybitorlással, mint jogellenességet és így a DSZ-ba ütközõ körülménnyel kapcsolatban továbbá rámutat arra, hogy a Védjegytörvény 12. § (2) bek. elsõsorban a védjegyjogosultra bízza az esetleges védjegybitorlókkal szembeni fellépést. A jelen eljárásban nem merült fel semmilyen olyan adat, amely a védjegyjogosult az Igényléssel szembeni fellépésre utalna. Az Igénylõ által ismertetett körülményekbõl az tûnik valószínûsíthetõnek, hogy a védjegyjogosult más országokban sem lép vagy lépett fel a védjegyéhez hasonló megjelölések (domain nevek) használata ellen.

 

A fentiek alapján a vizsgált esetben, a „xtrail.hu” domain igénylése körében a védjegybitorlás gyanúja nem állapítható meg az egyébként gazdasági társaságként mûködõ és ezért a domain nevet vélelmezhetõen gazdasági tevékenység körében felhasználni kívánó Igénylõ esetében.

 

A jelen ügyben a TT vizsgálta továbbá azt is, hogy az igénylés, illetõleg annak teljesítése sértheti-e a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény („Tpvt.”) 2. ill. 6. §-ban foglaltakat, illetõleg a névhasználat eredményezhetne-e megtévesztõ helyzetet. A Tpvt. 2. §-a általános jelleggel mondja ki, hogy tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül – különösen a versenytársak, a fogyasztók törvényes érdekeit sértõ vagy veszélyeztetõ módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközõen folytatni. A Tpvt. a jellegbitorlás tilalmára vonatkozó 6. §-nak értelmében tilos az árut, szolgáltatást a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsõvel, csomagolással, megjelöléssel – ideértve az eredet megjelölést is – vagy elnevezéssel elõállítani vagy forgalomba hozni, reklámozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzõt használni, amelyrõl a versenytársat, illetõleg annak áruját szokták felismerni.

 

Összhangban a védjegybitorlással kapcsolatban fentebb kifejtettekre, jelen esetben az Igénylõ nyilatkozatai illetve tevékenységi köre alapján semmilyen olyan körülmény nem merült fel, amely arra utalna, hogy az Igénylõ és a védjegyjogosult egymásnak versenytársai lennének.

 

Az Igénylõ a domain regisztrációs eljárást idõrendben elsõként indította meg; a DSZ 1.2.1.5 pontja értelmében a Regisztrátor a domain névre elõterjesztett kérelmeket a benyújtás idejének sorrendjében köteles ellátni, a DSZ 1.2.3.2 pontja értelmében azok nyilvántartásba vétele is az igénylés sorrendjében történik („first comes – first served” elve).

 

A fentiek alapján a Tanácsadó Testület jelen ügyben sem jogszabályba, sem pedig a Domainregisztrációs Szabályzatba foglalt okot nem lát az igénylés elutasítására, így a TT álláspontja szerint Igénylõ által megfogalmazott lovassport-tevékenység népszerûsítésére illetve az arról való tájékoztatásra történõ felhasználás vélelmezhetõen nem valósít meg semmilyen olyan tényállást, amely alapján a domain név delegálását meg kellene tagadni, ezért álláspontja szerint az igény teljesíthetõ.

 

A TT ugyanakkor felhívja Igénylõ figyelmét arra, hogy a vonatkozó jogszabályok és a Domainregisztrációs szabályzat 2.3. alpontja értelmében felelõsséggel tartozik a domain-használat jogszerûségéért és a domain név használattal harmadik személynek okozott kárért. A TT felhívja Igénylõ figyelmét, hogy a domain név használata során tartózkodjon az olyan magatartástól, amely más védjegyével vagy kereskedelmi nevével való összetéveszthetõséget eredményezne, illetõleg tartózkodjon a Domainregisztrációs szabályzat rendelkezéseinek megsértésétõl. Ezzel összefüggésben a Tanácsadó Testület kiemeli, hogy amennyiben a domain név gazdasági tevékenység keretében történõ jövõbeli használata mégis védjegybitorlást valósítana meg, az a domain név delegálás visszavonását, törlését vonhatja maga után. Így különösen a Domainregisztrációs Szabályzat 10.2. pontja alapján a domain delegálását követõen egy meghatározott domain névnek a panaszolt domain-használótól történõ visszavonását illetve átruházását az, akinek ehhez jogos érdeke fûzõdik az Alternatív Vitarendezõ Fórumhoz elõterjesztett, az eljárási szabályzatban foglaltaknak megfelelõ kérelemmel kezdeményezheti.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúan fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2013. augusztus 23.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

  

……………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

……………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.