Eseti állásfoglalások

Az xdot.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A
Tanácsadó Testület 6/2019. (VIII. 06.) sz. Állásfoglalása 

Az
xdot.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(1055/2019.
sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt a
fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a
Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a
SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával,
különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi
véleményét kifejezõ jelen eseti
Állásfoglalást.

Az
xdot
.hu
domain a
Singer Design Kft. számára nem delegálható.

Indokolás:

Az
xdot.hu domain nevet a Singer Design Kft. (a továbbiakban „Panaszolt”)
igényelte. Az igénylés ellen – igazolt jogi képviselõje útján – az x-dot
GmbH – Németország
(a továbbiakban „Panaszos”) élt
kifogással, és kérte a domain delegálásának megtagadását.

A Panaszos elõadta, hogy a
2000-ben alapított x-dot GmbH az ’XDOT’ megjelölést kereskedelmi névként,
cégnévként és védjegyként is használja. A GmbH korábban szabványos Java és XML
termékeket fejlesztett, majd az internetes szolgáltatásait jelentõsen
kibõvítette a modem felhõalapú szolgáltatásokkal. Jelenleg egyéni informatikai
és technológiai megoldásokat fejleszt, például a felhõalapú, a mobiltelefon és
a portál szolgáltatások területén.

 

Az x-dot GmbH, a panaszához
csatolt lajstromkivonattal igazolta, hogy 2010. 12. 13-i elsõbbséggel,
kizárólagos jogosultja a következõ közösségi védjegynek, melyek oltalma
Magyarországra is kiterjed: EUTM reg. 009592411 XDOT szóvédjegy.

 

Az XDOT védjegy ismert
informatikai szakmai körökben, ezáltal a XDOT szót a Panaszossal azonosíthatják
a professzionális felhasználók.

 

Mivel az x-dot GmbH, az XDOT
védjegy használatára a Panaszolt igénylõnek engedélyt nem adott, illetve a
használathoz nem járult hozzá, a domain regisztrálása esetén az igénylõ
gyaníthatóan védjegybitorlást követne el, így a domain bejelentés gyaníthatóan
jogellenes, a Domainregisztrációs Szabályzat (DRSZ) 2.2.2.a. pontjába ütközik,
és ezért az xdot.hu domain névként nem regisztrálható.

 

A Panaszos álláspontja szerint
továbbá az xdot.hu domain név összetéveszthetõ XDOT védjegyével, mivel a két
megjelölés csupán a megkülönböztetõ képességgel nem rendelkezõ .hu országkódban
különbözik, és a domain név az XDOT védjegyet teljes egészében magában
foglalja.

 

Az összetéveszthetõség alapján az
átlagos fogyasztó arra a téves következtetésre juthat, hogy a domain név,
illetve az ahhoz tartozó tartalom valamilyen módon az x-dot GmbH-hoz, illetve
annak honlapjához kapcsolódik. Ez a következtetés teljes mértékben téves és
félrevezetõ, és komoly károkat okozhat a Panaszos védjegye és az XDOT márka jó
hírneve tekintetében.

 

A Panaszos szerint nagyon
valószínû, hogy a védjegy nagyfokú ismertségére és jó hírére tekintettel a
Panaszolt, ezen közismertséget és jó hírnevet próbálja a domain
regisztrálásával rosszhiszemûen kihasználni, és ezáltal tisztességtelen
gazdasági elõnyhöz jutni.

 

Igénye alapjául a Panaszos, a
Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. pontjára valamint a védjegyek és
földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. tv. (Vt.) 12. § illetve 27.
§ bekezdésére hivatkozott és kérte a megfelelõ intézkedések megtételét.

 

A Panaszolt Singer Design
Kft. válasziratában elõadta, hogy egy új cég alapítása és új domain név
regisztrálása elõtt ellenõrizték a bejegyezhetõ cégneveket és nem találtak
kizáró okot arra vonatkozóan, hogy az Xdot Design Kft. (hosszú nevén: Xdot
Design Építész és Mérnöki Tervezõ Iroda Kft.), mint megalakuló cég ne
használhatná az xdot.hu domaint. A névbõl adódóan teljesen más profilú a cég,
mint az x-dot Gmbh, ugyanis tervezéssel és nem szoftverekkel foglalkoznak, így
a célcsoportjuk is elkülönül a Panaszos cégétõl.

 

Kifejtette, hogy a .hu utótagot
is azért választották, mert jellemzõen csak a hazai piacra fognak dolgozni.
Visszautasítja azt az állítást, hogy más ismertségére és jó hírére kíván
támaszkodni valamint gazdasági versenyelõnyhöz jutni.

 

Az elõadottak alapján a Panaszolt
kérte a kifogás visszavonását és a domain használat engedélyezését.

 

A Tanácsadó Testület az
üggyel kapcsolatban fontosnak tartja megjegyezni, hogy a Panaszolt által
megjelölt Xdot Design Kft. jelenleg bejegyzés alatt áll, jövõbeni tevékenysége
csak valószínûsíthetõ, és nem vesz részt a jelen domain regisztrációs
eljárásban, nem õ a tárgyi domain név igénylõje, a nevében való
nyilatkozattételi jogosultságot a Panaszolt nem igazolta.

 

A tárgyi domain vita a domaint
igénylõ Singer Design Kft. illetve az x-dot GmbH viszonyában döntendõ el.

 

A Domainregisztrációs Szabályzat
(DRSZ) 2.2.2 pontja alapján ‘nem választható és használható olyan domain
név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

jogellenes, vagy

megbotránkozást, félelmet keltõ,
vagy

megtévesztõ.’

 

A védjegyek és földrajzi
árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. tv. (Vt.) 12. § szerint:

‘(1) A védjegyoltalom
alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára.

(2) A kizárólagos használati jog
alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül
gazdasági tevékenység körében használ (…)

b) olyan megjelölést, amelyet a
fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága
vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága
vagy hasonlósága miatt;(…)

 

A Vt. 27. § (1) értelmében:

‘Védjegybitorlást követ el,
aki a 12. §-ban foglalt rendelkezések megsértésével a védjegyet jogosulatlanul
használja.’

 

A Singer Design Kft. semmilyen
indokot nem hozott fel arra vonatkozóan, hogy miért választotta illetve milyen
jog vagy jogos érdek alapján kívánja használni a Panaszos cég védjegyével
betûre és hangzásra megegyezõ domain nevet. Nem vitatta, hogy a védjegy
használatára a jogosulttól engedélyt nem kapott.

 

Az ügyben rendelkezésre álló
adatok alapján nem értékelhetõ az a panaszolti állítás, hogy a jelen eljárásban
részt nem vevõ harmadik cég – amely majd eshetõlegesen használni fogja a domain
nevet – tevékenységi köre más, mint a Panaszos cégé illetve a hivatkozott
védjegy árujegyzékében szereplõ áruk illetve szolgáltatások köre.

 

A rendelkezésre álló adatok
alapján a TT valószínûnek tartja a védjegybitorlás megvalósulását, emiatt az
igény gyaníthatóan jogellenes. Ugyancsak megállapítható az összetéveszthetõség
is, hiszen az igényelt domain név nem csak a tárgyi védjeggyel, hanem annak
jogosultja, az x-dot GmbH cégnevének vezérszavával is megegyezõ.

 

A fentiekre tekintettel a
Tanácsadó Testület megállapította, hogy a választott xdot.hu domain név a Panaszolt
részére nem delegálható.

Jelen
Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt
egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó
Testület weboldalán (
www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

Budapest, 2019. augusztus
6.

 A Tanácsadó
Testület nevében:

 

 ……………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.