Eseti állásfoglalások

Az us.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  3/2007. (I. 23.) sz. Állásfoglalása

Az us.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(726/2006 sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 726/2006 számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület (TT) a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2007. január 23-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

Az 1B Telekom Kft. igénylése nem teljesíthetõ az us.hu domain név vonatkozásában.

 

Indokolás:

 

Az 1B Telekom Kft. mint igénylõ és egyben regisztrátor (a továbbiakban: „Igénylõ”) 2006. október 25-én kívánta regisztrálni az us.hu domain nevet, amely igénylést a Nyilvántartó a Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) 2.2.4.b illetve 2.2.2.c pontjába ütközõnek találta. Az ügy az Igénylõ kezdeményezésére 2006. november 29-én a TT elé került.

 

Véleményét kifejtve a Nyilvántartó közölte, hogy a domain névként „us” formában megjeleníthetõ „US” vagy „U.S.” az Egyesült Államok  (United States, a továbbiakban: „USA”) széles körben, hivatalosan is használt rövidítése. Ennek alátámasztására a Nyilvántartó példaként említette, hogy a CNN és hivatalos USA kormányzati weboldalak is a fenti US vagy U.S. megjelöléseket használják.

 

Az Igénylõ ezzel szemben arra hivatkozott, hogy „nem lehet 2 betût kisajátítani, csak abban az esetben, ha az bejegyzett szóvédjegy” – a védjegykutatása során azonban ilyen védjegyet nem talált. Az Igénylõ értelmezése szerint korábbi ügyekben a Nyilvántartó is ezt az álláspontot képviselte. Erre vonatkozóan példaként említette, hogy a de.hu, at.hu és fr.hu domain nevek egyaránt regisztrálásra kerültek, pedig azok az us.hu esetéhez képest inkább utalnak Németországra, Ausztriára illetve Franciaországra. Az Igénylõ elõadta továbbá, hogy telefonon megkereste az USA magyarországi nagykövetségét, ahol azt a véleményt kapta, hogy az us.hu domain névre „biztosan nem tartanak igényt”, mivel országuk hivatalos rövidített neve az „USA”. Az Igénylõ jelezte továbbá, hogy a domainen egy „United Sports” fantázianevû, magyar sportokkal, sportolókkal foglalkozó non-profit portált kíván indítani.

 

A TT a jelen ügyet a Szabályzatnak a Nyilvántartó és az Igénylõ által egyaránt hivatkozott 2.2.4.b illetve 2.2.2.c pontjai alapján vizsgálta:

 

2.2.4 Közvetlenül a .hu közdomain alá történõ delegálás esetén […]

b) csak az adott ország hivatalos képviselete lehet domain-igénylõje országnevekkel (magyarul, angolul és saját nyelven) azonosított domaineknek.

Közvetlenül második szintû közdomain alá történõ delegálásra ez a megkötés nem vonatkozik.

 

2.2.2 Nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan […] c) megtévesztõ.

 

A TT elsõként azt vizsgálta, hogy az us.hu domain mennyiben azonosítható az USA-val mint országnévvel. A TT megítélése szerint a fenti domain névrõl és az azzal a Szabályzat 2.1.2 pontja alapján összeegyeztethetõ betûszavakról (U.S. és US) az átlagos magyar felhasználó az USA-ra asszociál. A fenti rövidítések ilyen beazonosítása nem igényel semmiféle képzettséget vagy nyelvismeretet. A TT véleménye szerint az US betûszó nemcsak az angol ill. amerikai angol nyelv közismert eleme, de a magyar nyelvben is (az Internet felhasználók által talán még inkább) használt kifejezés. A Szabályzat 2.2.4.b pontjának alkalmazásában tehát megállapítható, hogy az us.hu domain magyar, angol és saját (amerikai angol) nyelven is azonosítható az USA-val mint országnévvel.

 

A kétbetûs domain nevekkel kapcsolatban általánosságban egyetért a TT az Igénylõvel annyiban, hogy ezen nevek ritkán azonosíthatók kifejezetten egy konkrét kifejezéssel. Ilyen nevek regisztrációjára is vonatkozik azonban a megtévesztés és a jogszabálysértés tilalma, így a Szabályzat fent idézett két rendelkezése is. Ide vonatkozó másik közismert rövidítésként említhetõ például az Európai Uniót (European Union) jelölõ EU betûszó is. 

 

Az USA hivatalos képviseletének (magyarországi nagykövetségének) szerepével kapcsolatban a TT megjegyzi, hogy a Szabályzat idézett pontja nem a domainregisztráció engedélyezésének jogát biztosítja az érintett ország képviseletének, hanem csupán korlátozza a lehetséges igénylõk körét. A TT értelmezése szerint az említett szabály célja elsõdlegesen a megtévesztés lehetõségének specifikus korlátozása, az illetéktelenek általi regisztráció kizárásával. (Az USA magyarországi nagykövetségének domain neve egyébként usembassy.hu, és a honlap angol és magyar változata is rendszeresen használja az U.S. kifejezést.)

 

A fentiek alapján a TT álláspontja szerint az us.hu domain igénylésére kizárólag az USA hivatalos képviselete jogosult, továbbá annak harmadik személyek általi használata gyaníthatóan a felhasználók megtévesztését eredményezné, minthogy azok vélhetõen az USA-val kapcsolatos információkat keresnek a fenti domainen.

 

Következésképpen a TT álláspontja szerint az 1B Telekom Kft. igénylése nem teljesíthetõ az us.hu domain név vonatkozásában.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2007. január 23.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.