Eseti állásfoglalások

Az unimarket.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

Alternatív
Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR
Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó
Testülete

 

A Tanácsadó Testület 17/2017. (X. 31.)
sz. Állásfoglalása

 

Az unimarket.hu domain
név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1033/2017. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A
Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó
Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok
egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti
Állásfoglalást.

 

Az unimarket.hu domain
név részére delegálható.

 

Indokolás:

 

Az
unimarket.hu domain név delegálását
(„Panaszolt”)
kérte, amely ellen, képviselõje útján, az Unimarket Trade Kft. („Panaszos”)
nyújtott be kifogást.

 

A
Panaszos társaság tulajdonos képviselõje elõadta, hogy az Unimarket
Trade Kft-t 2017. 01. 30-ával vette át a korábbi tulajdonosaitól, a webes
felület is az adásvétel tárgyát képezte, az egyéb ingóságokkal együtt (személyi
számítógép, irodai eszközök, stb.) A webes felületet a korábbi tulajdonosok
hozták létre még 2011. év folyamán. A cégátvételt követõen a webes felületet,
üzleti céljai érdekében továbbra is az Unimarket Trade Kft használta, a weboldalhoz
tartozó info@unimarket.hu
email címen üzleti, és ügyfél levelezést folytatott. Ezév májusáig a Panaszos
Kft tulajdonosa abban a hitben volt, hogy a domain nevet a Kft-vel együtt
jogosan birtokolja, amikor a weboldal a Panaszos számára érthetetlen ok miatt „eltûnt”
a webrõl, mint az idõközben kiderült, a domain tulajdonjoga törlésre került.
Több hónapi keresés után kiderült, hogy a domaint a korábbi Kft tulajdonos
magánszemélyként regisztrálta.

 

A
Panaszos a domaint (a Panaszolt igénylése utáni idõpontban) megigényelte, és panaszában
kifejtette, hogy a web felületet jóhiszemûen használta, abban a tudatban, hogy
azt az Unimarket Trade Kft-vel együtt birtokolja, és azt a jövõben is, a  domain
névvel együtt használni kívánja, a céggel kapcsolatos ügyfél kommunikáció,
fejlesztések, brand-ek bevezetése, és az üzleti bõvülés elõsegítése érdekében. Álláspontja
szerint a domain, és a Panaszos cég neve, összeforrt egységet alkot a
köztudatban, a felhasználók, és ügyfelek körében.

 

Panaszos
beadványához a cégkivonatát és az aláírás mintáját csatolta.

 

A
Panaszolt az eljárásban beadvánnyal nem élt.

 

A
Tanácsadó Testület (TT) a rendelkezésre álló adatokból illetve abból,
hogy a Panaszos a domain névvel kapcsolatban, a korábbi jogosult lemondó
nyilatkozatát, és a domain átadását tartalmazó iratot nem csatolta, azt
állapította meg, hogy a Panaszos feltehetõen elmulasztotta a domain névnek, a Domainregisztrációs
Szabályzat (DRSZ) 7. pontjában rendezett jogszerû átvételét.

 

Annak
megítélése, hogy a Panaszos által hivatkozott cégátvétel kapcsán a domain
használati jog szabályszerû átruházása miért nem történt meg, és ezért kit,
milyen mértékben terhel a felelõsség, nem a TT feladata, ezt a cégátruházásban
szereplõ felek polgári jogi vitájában, jelen delegálási ügytõl függetlenül tisztázhatják.

 

A
TT megjegyzi, hogy a domain delegálási ügyben eljáró féltõl különösen, ha az
nem természetes személy elvárható, hogy a delegálási szabályokat megismerje és
a domain név átvétele során megtegye a szükséges intézkedéseket. Az ennek
elmulasztása miatti jogkövetkezményeket, általános szabályként maga kell, hogy
viselje.

 

A
TT az ügy adatai alapján nem tartja megalapozottnak, és erre vonatkozóan a
Panaszos sem terjesztett elõ bizonyítékokat, hogy a domain név oly mértékben
összeforrott volna a Panaszos cég nevével, hogy annak más általi használata
megtévesztõ lenne.

 

Mindezek
alapján az ügyben, a TT álláspontja szerint a Domainregisztrációs Szabályzat szerinti
delegálásban irányadó „first come first served” elv dönt, azaz, az igénylés
annak a részére teljesíthetõ, aki korábban nyújtotta be az igénylést.

 

A
Tanácsadó Testület ezért a panasznak nem ad helyt, állásfoglalása pedig az,
hogy az unimarket.hu domain név a Panaszolt részére delegálandó.

 

Jelen
Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt
egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó
Testület weboldalán
(www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest,
2017. október 31.

 

A Tanácsadó
Testület nevében:

 

 

 

 

………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.