Eseti állásfoglalások

Az újbuda.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó
Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 14/2004. (IX. 27.) sz. Állásfoglalása

Az újbuda.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(651/2004. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 651/2004. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2004. ­­­­­szeptember 27-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

Az újbuda.hu domain igénylõ számára nem delegálható.

 

Indokolás:

 

A 651/2004. sz. ügyben a Microware Hungary Kft. regisztrátor a panaszos Budapest Fõváros XI. kerületi Önkormányzat megbízásából kérte a Tanácsadó Testület állásfoglalását.

Az igénylõ által az újbuda.hu domain vonatkozásában benyújtott prioritás nélküli igénylés 2004. május 23-án került nyilvántartásba. 2004. május 27-én Budapest Fõváros XI. kerületi Önkormányzat az igénylés ellen panasszal élt. A panasz szerint „Budapest Fõváros XI. Kerületi Önkormányzata már évek óta használja az „Újbuda” nevet, mivel az önkormányzat hatáskörében lévõ területnek ez az újkori elnevezése.” A panaszos hivatkozik arra, hogy 2003 õszén megtette a szükséges lépéseket azért, hogy a terület elnevezése hivatalosan is Újbuda legyen, és mellékeli Budapest Fõváros aljegyzõjének a XI. Kerületi Önkormányzat jegyzõjéhez intézett levelét, amelyben az aljegyzõ ismerteti azon jogi helyzetet, amely szerint a képviselõ-testület a szervezeti és mûködési szabályzatában határozza meg a kerület elnevezését, s nincs akadálya annak, hogy „amennyiben a kerületi képviselõ-testület az elnevezési javaslattal egyetért, […] a kerület elnevezése „Újbuda” legyen.” Az elnevezést az aljegyzõ szerint nem kell jóváhagyásra a Fõvárosi Közgyûlés elé terjeszteni. A panaszból kiderül továbbá, hogy az önkormányzat által létrehozott több gazdasági társaság elnevezésében is szerepel az „Újbuda” szó, a XI. Kerületi Önkormányzat arculati terve is erre az elnevezésre épül, és 2004 májusában az Önkormányzat védjegybejelentéssel élt az „Újbuda a mi városunk” színes ábrás megjelölésre vonatkozóan. Az Önkormányzat álláspontja szerint az újbuda.hu, az újbudáért ill. ujbudaert.hu „neveknek a bejegyzése megtévesztõ magán személy számára (lásd: regisztrációs szabályzat 2.2. pont c. bekezdése). Az Önkormányzat „a bejegyzés felülvizsgálatára” kéri a regisztrátort.

A Tanácsadó Testület Titkársága útján 2004. május 28-án kiküldött levelében felkérte igénylõ regisztrátorát, az Axelero Rt-t, hogy küldje meg az igénylõlapot valamint az igényléshez kapcsolódó dokumentumokat a titkárság címére, tájékoztassa az Igénylõt a TT elé utalásról, s amennyiben a Regisztrátor vagy az Igénylõ véleményezni kívánja az ügyet, ill. rendelkezik a véleményét alátámasztó dokumentumokkal, küldje meg azokat is.

2004. június 16-án kelt, a regisztrátornak illetõleg a Tanácsadó Testületnek címzett levelében azt a nyilatkozatot tette, hogy igényét továbbra is fenntartja. Az igénylõ nyilatkozata szerint „szoftverfejlesztõként már eddig is több közcélú településinformációs adatbázis és honlap fejlesztését” végezte el, s az újbuda.hu domain nevet a XI. kerületre vonatkozó közcélú információk (idegenforgalmi és kulturális) portáljaként kívánja bevezetni a jövõben.

Az igénylõ kifejti azon álláspontját, hogy nem állja meg a helyét az Önkormányzat azon megállapítása, hogy az „Újbuda” szó a dél-budai városrész hivatalos elnevezése, mivel az nem szerepel hivatalos vagy védett városrésznévként a Fõvárosi Önkormányzat 3/1999. (II. 10.) számú, a közterület- és városrésznevek megállapításáról valamint azok jelölésérõl szóló rendeletben. Álláspontja szerint a védjegyoltalom alá esõ „Újbuda a mi városunk” szlogen sem ad alapot az „Újbuda” szó vagy elnevezés kizárólagos használatára. Az igénylõ szerint az ujbuda.hu domain sincs az Önkormányzat „tulajdonában”. További észrevétele, hogy a XI. kerületi Polgármesteri Hivatal az Önkormányzati törvény értelmében „nincs abban a helyzetben, hogy az önkormányzat nevében tulajdonosi döntést vagy jognyilatkozatot tegyen. Ez kizárólag az önkormányzat Képviselõ-testülete, bizonyos szabályozott esetekben a Vagyongazdalkodási Bizottság vagy a polgármester hatásköre.”

A Tanácsadó Testület azt vizsgálta, teljesíthetõ-e a által benyújtott igénylés. A Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 2.2.4. pontjának a) alpontja szerint „Közvetlenül a .hu közdomain alá történõ delegálás esetén […] kizárólag a helyi önkormányzat lehet domain-igénylõje az önkormányzattal rendelkezõ település nevével azonosított domainnek”. A Tanácsadó Testület szerint a Szabályzat ezen rendelkezése nem csak a vonatkozó önkormányzati rendeletben rögzített hivatalos elnevezések, hanem a település „nevével azonosított” elnevezések vonatkozásában is meghatározza a lehetséges igénylõk körét, kizárólagosságot engedve a települési önkormányzatnak. Az adott esetben az „Újbuda” elnevezés ilyennek minõsül: erre utalnak az Önkormányzat által létrehozott gazdasági társaságok nevei, illetõleg az Önkormányzat által tett védjegybejelentés.

A TT állásfoglalása szerint az újbuda.hu domain a Szabályzat 2.2.4. pontjának a) alpontjában foglalt rendelkezés szerint – mivel annak alapján igénylõ kizárólag a helyi önkormányzat lehet – számára nem delegálható. Megjegyzi ugyanakkor a TT, hogy álláspontja szerint az „Újbuda” kifejezés ragozott formáira ez a jogi védelem már nem érvényesül.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2004. szeptember 27.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.