Eseti állásfoglalások

Az ufs.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó
Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó
Testület 05/2005. (V.17.) sz. Állásfoglalása

Az
ufs.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(671/2005. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt
671/2005. számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd 2005. május 17-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen
lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ
jelen eseti Állásfoglalást.

 

Az ufs.hu domain a Regisztrációs Szabályzat 1.3.2. pontja alapján az elsõként nyilvántartásba vett igénnyel rendelkezõ Evonet Számítástechnikai Bt. számára delegálandó.

 

Indokolás:

A 671/2005. sz. ügyben az UFS Broker Biztosításközvetítõ Kft. mint panaszos igényelte a Tanácsadó Testület eljárását.

Az Evonet Számítástechnikai Bt. által benyújtott prioritás nélküli igény 2005. március 20-án került nyilvántartásba. Az UFS Broker Biztosításközvetítõ Kft. panaszos 2005. április 1-i dátummal a Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 9.1. pontja alapján az Interware Rt. regisztrátornál a Tanácsadó Testület eljárását igényelte, ezzel egyidejûleg prioritás nélküli igényt nyújtott be a tárgyi domainra. Az Evonet Számítástechnikai Bt. igénylõ 2005. április 27-i telefaxban fejtette ki az üggyel kapcsolatos álláspontját.

Az UFS Broker Biztosításközvetítõ Kft. kifogásában elõadta, hogy társaságukat 2004. december 7-én jegyezték be a cégnyilvántartásba, hasonlóan más, a cégcsoporthoz tartozó cégekhez (UFS Credit Kft., UFS Home Kft.). A cégcsoporthoz tartozó cégek használatában vannak az ufsgroup.hu, az ufsnet.hu, az ufsbroker.hu, az ufscredit.hu illetõleg az ufshome.hu domainek. Az UFS Broker Kft. 2004. december 8-án „védjegy oldalom iránti kérelmet” nyújtott be a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz. A kifogáshoz mellékelt védjegybejelentési kérelem-másolat szerint a védjegybejelentés tárgya az „UFS – United Financial Services” ábra, az árujegyzék pedig a nizzai osztályozás szerint 36. osztály (biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek). A panaszos hivatkozik a Szabályzat 2.2.1. pontjára, amely szerint az igénylõtõl elvárható, hogy „a domain név megválasztása elõtt ellenõrizze a cégjegyzéket, illetõleg a védjegy-adatbázist”, valamint idézi a Tanácsadó Testület 6/2000. (V. 24.) sz. Elvi Állásfoglalását, amelynek 1.2. pontja szerint a Tpvt. 2. §-a akkor is megvalósulhat, ha a tanúsított piaci magatartás veszélyeztetõ jellegû. A panaszos szerint igénylõ magatartása sérti a Tptv. 2. §-ában foglalt elõírást. A kifogásban ismertetett álláspont szerint igénylõnek a tárgyi domain alatti megjelenése „azt a látszatot keltené, mintha összefüggés lenne közte és Társaságunk között, amely az említett elvi állásfoglalás alapján is mindenképpen megtévesztõ megjelenésként értékelhetõ”.

Az Evonet Számítástechnikai Bt. igénylõ a kifogás kapcsán elõadta, hogy „UFS néven mûködõ cég Magyarországon nincs bejegyezve”. Az Evonet Bt. olyan ingyenesen használható szoftvert fejleszt, amelynek rövidített neve UFS (Universal Frontend System) lesz. E fejlesztésnek az igénylõ szerint nincs köze a panaszos által nyújtott szolgáltatásokhoz.

A TT elsõ lépésben azt vizsgálta, minõsülhet-e valamelyik igénylés a Szabályzat alapján prioritással rendelkezõnek. A Testület már korábban megállapította, hogy a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz benyújtott védjegybejelentés a bejelentésben szereplõ megjelölésbõl a szabályzatnak megfelelõen képzett domain vonatkozásában nem alapoz meg prioritást, amennyiben a védjegybejelentés napja korábbi, mint az a nap, vagy azonos azzal a nappal, amelyen a nem prioritásos igénylõ az igénylését benyújtotta’ (7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglalás).” A két igénylés egyike sem minõsül tehát az Irányelvek 1.4.1. pontja szerint prioritással rendelkezõ igénylésnek.

Prioritással rendelkezõ igény hiányában a Tanácsadó Testület azt vizsgálta, van-e akadálya az Evonet Számítástechnikai Bt. által benyújtott, elsõként nyilvántartásba vett igénylés teljesítésének. A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint ‘nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltõ, vagy

c) megtévesztõ.’

A megjelölés a Tanácsadó Testület álláspontja szerint nyilvánvalóan nem kelt megbotránkozást vagy félelmet, így a jelen esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztõ jelleg igényel vizsgálatot. Igénylõ nyilatkozata szerint a domaint a panaszos gazdasági tevékenységétõl eltérõ szolgáltatás megjelenítésére használná, ezért a TT álláspontja szerint az igénylés és a használat megtévesztõ jellege – ezzel párhuzamosan jogellenessége – nem valószínûsíthetõ.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint nem gyanítható, hogy a domain delegálása az Evonet Kft. számára és annak az igénylõ általi használata a Szabályzat rendelkezéseibe ütközne, ezért álláspontja szerint a domain az igénylõ számára delegálandó. A Tanácsadó Testület felhívja azonban az érintettek figyelmét arra, hogy amennyiben a domain használatára késõbb mégis a panaszoséhoz hasonló gazdasági tevékenység körében kerül sor, úgy az tisztességtelen piaci magatartásnak és – a fent hivatkozott védjegy bejegyzésétõl függõen – védjegybitorlásnak minõsülhet. Ilyen esetekben pedig a Szabályzat 5. és 6. pontja alapján sor kerülhet a domain delegálás felfüggesztésére illetve törlésére vagy visszavonására.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2005. május 17.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.