Eseti állásfoglalások

Az sms-web.hu, az sms-net.hu és a free-web.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó
Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 12/2003. (VII. 23.) sz. Állásfoglalása

Az sms-web.hu, az sms-net.hu és a free-web.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(630-632/2003. sz. ügyek)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 630-632/2003. számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2003. július 23-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok 5 ‘igen’ és 1 ‘nem’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

Az sms-web.hu és az sms-net pont.hu domain nevek delegálhatók a Port Kft. számára.

A free-web.hu domain név nem delegálható a Port Kft. számára.

 

Indokolás:

 

A 630-632/2003. sz. ügyekben Agárdi Gábor az SWI Kommunikációs Kft. törvényes képviselõjeként 2003. június 6-án fordult az ISZT-hez, arra hivatkozással, hogy a fenti domain nevek Port Kft. általi delegálása a Domainregisztrációs Szabályzatba (a továbbiakban: Szabályzat) ütközne. A TT 2003. június 16-án küldött hiánypótló felhívására, az SWI Kft. 2003. június 17-én kiegészítette levelét. A Tanácsadó Testülethez címzett panaszában az SWI Kft. elõadta, hogy a Port Kft. által igényelt fenti három domain névhez hasonló domain neveket az SWI Kommunikációs Kft. már delegálta saját maga számára. Elõadta azt is, hogy a tárgybani domain nevekkel Magyarországon jól ismert, népszerû szolgáltatásokat üzemeltet.

Az sms-web.hu, az sms-net.hu illetve a free-web.hu domain nevek delegálását a Port Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. igényelte nem prioritásos igénnyel saját maga számára. A TT felhívására az igénylõ, aki egyben a fenti domain nevek regisztrátora is, elõadta, hogy a fenti domain nevek egyetlen cég lajstromozott védjegyei között illetve a cégnyilvántartásban sem találhatóak.

Az sms-net domain név (630. sz. ügy) tekintetében az igénylõ elõadta, hogy a panaszos részére delegált ‘smsnet.hu’ domain név alatt jelenleg semmilyen tartalom nem üzemel. Álláspontja szerint önmagában a kötõjel használata nem tekinthetõ megtévesztõnek az alábbiak szerint:

Az sms-web domain név (631. sz. ügy) tekintetében elõadta, hogy a ‘websms’ domain név is a Port Kft. kezelésében van, és ennek ‘szinonimájaként’ szerette volna az ‘smsweb’ domain nevet igényelni. tekintettel arra, hogy az ‘smsweb’ kifejezés már a panaszos részére van delegálva, a kötõjellel megkülönböztetett változatott kérte az igénylõ saját maga számára delegálni. Kifejtette, hogy az igényelt domain név olyan angol szó, amelyeket álláspontja szerint bármely ingyenes tárhely-szolgáltató használhat, és nem kötõdik kizárólag az SWI Kft-hez.

A free-web.hu domain név (632. sz. ügy) tekintetében az igénylõ ismételten hivatkozott arra, hogy a domain név magyar megfelelõje az ‘ingyenweb.hu’ is a Port Kft. számára van delegálva.

A fentiekre hivatkozással a Port Kereskedelmi és Szolgáltató Kft mint igénylõ és mint regisztrátor kérte, hogy a TT utasítsa el az SWI Kft. panaszát, lezárva ezzel a domain igénylés folyamatát.

Tekintettel arra, hogy mind az igénylõ, mind a panaszos, mind az érintett regisztrátorok személye azonos a 630-632 sz. ügyekben, a TT a panaszokat összevontan kezelte. Megállapította továbbá, hogy lényeges különbség az igényelt domain nevek között, hogy a free-web.hu domain névvel azonos hangzású, de eltérõ írásmódú domain név alatt, Magyarországon jól ismert és népszerû, tárhely-szolgáltatás üzemel. Ugyanez nem mondható el az ‘sms-web’ és az ‘sms-net’ domain nevek tekintetében, amely nevek alatti lapok a freeweb.hu oldalra, illetve a www.true.hu oldalra nyílnak

A TT, az igénylõ véleményével egyezõen megállapította továbbá, hogy a fenti domain nevekkel azonos hangzású kifejezések nem állnak Magyarországon védjegyoltalom alatt, és cégnévként sem szerepelnek a cégnyilvántartásban. A fentiek alapján a 630-632 sz. ügyekben olyan nem prioritásos igényekrõl van szó, amelyek korábbi, szintén nem prioritásos igényekkel ütközhetnek, amennyiben az igénylés megtévesztõnek tekinthetõ.

A TT ezért következõ lépésként azt vizsgálta, hogy megtévesztõnek, és ezáltal a Szabályzatba ütközõnek tekinthetõ-e a Port Kft. igénylése. Korábbi elvi illetve egyedi állásfoglalásaiban a TT többször kifejtette, hogy a megtévesztést a fogyasztók (internet használók) szempontjából kell vizsgálni. A TT szerint általánosságban elmondható, hogy egy olyan weboldal domain nevéhez hasonló (és kiejtésben nem különbözõ, vagy ahhoz hasonló) domain név választása, amely jelentõs számú látogatót vonz, megtévesztõ lehet. Ebben az esetben ugyanis a domain név kereskedelmi névként funkcionál, és a TT álláspontja szerint az azzal azonos kiejtésû másik domain név választása nagy valószínûséggel kimeríti a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII törvény 6. §-ban foglaltakat, amely szerint ’tilos a(z) (…) szolgáltatást a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes (…) elnevezéssel elõállítani vagy forgalomba hozni, reklámozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzõt használni, amelyrõl a versenytársat, illetõleg annak áruját szokták felismerni’.

A megtévesztés lehetõségét azonban minden egyedi esetben külön, az eset összes körülményére tekintettek kell vizsgálni.

A TT álláspontja szerint a free-web domain név esetében megállapítható, hogy a már létezõ .hu TLD alatti szolgáltatás olyan ismertségre tett szert, hogy azon fogyasztók esetében, akik a domain név hangalakja alapján a panaszos szolgáltatását keresik, felmerülne a megtévesztés lehetõsége, amennyiben a delegálás megtörténne. A TT a fentiek alapján úgy határozott, hogy álláspontja szerint a Szabályzat 2.2.2.c pontjába ütközne a free-web.hu domain név delegálása.

Az sms-web és az sms-net domai nevek esetében a TT egyetértett az igénylõvel annyiban, hogy egy még nem létezõ, a fogyasztók által nem ismert szolgáltatás esetében a megtévesztés nem merülhet fel, hiszen nyilvánvalóan nem okozhat érzékelhetõ versenyhátrányt az azonos hangalakú kifejezés használata a panaszos számára. A TT ezért arra az álláspontra helyezkedett, hogy e domain nevek nem prioritásos igény alapján történõ delegálása nem ütközik a regisztrációs szabályzatba. Megjegyzi továbbá a TT, hogy álláspontja szerint a domain nevek delegálásakor alapelvként érvényesülõ ‘first comes first served’ (avagy érkezési sorrendben történõ kiszolgálás) elvét nem lehet olyan szûkítõen értelmezni, hogy minden egyes domain névhez hasonló, vagy azzal azonos hangalakú kifejezés automatikusan ‘védelmet élvez’. Épp ellenkezõleg, egyedi döntéseiben a TT többször is támogatott olyan igénylést, amely egy már létezõ domain névhez hasonló de attól eltérõ írásmódú kifejezés domain névkénti bejegyzését kérte– mindaddig, amíg az eltérés ellenére megállapítható, hogy az igénylés megtévesztõ lenne. A 630-632 sz. ügyekben a megtévesztés lehetõsége a TT álláspontja szerint — az eset összes körülményét mérlegelve — az azonos hangalakú, jól ismert ‘freeweb.hu’ domain név esetében merült fel.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület többséggel fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2003. július 23.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.