Eseti állásfoglalások

Az rtv.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz


Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  03/2009. (II. 11.) sz. Állásfoglalása

 

Az rtv.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(783/2009 sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 783/2009. ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2009. február 11-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

 

 

Az rtv.hu domain delegálására vonatkozó igény a Lafox Kft. számára teljesíthetõ.

 

 

 

Indokolás:

 

 

Az rtv.hu domain nevet a Lafox Kft. (a továbbiakban: „Panaszolt”) igényelte prioritás nélkül 2008. október 18-án. Az igény ellen a Sanoma Budapest Zrt. („Panaszos”) emelt kifogást, és kérte a domain delegálásának megtagadását.

 

Panaszos elõadta, hogy kiadója a Színes RTV valamint a Kétheti RTV Mûsormagazin (korábban: RTV Mûsormagazin) címû mûsorújságoknak, valamint rendelkezik az szrtv.hu domain névvel, amely alatt a Színes RTV mûsorújság online változata található. Hivatkozott továbbá arra, hogy rendelkezik a 192.169-es lajstromszámú „szrtv” szóvédjeggyel. Úgy vélte, hogy a Panaszolt igénye sérti a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt) 2. §-át, az üzleti tisztesség alapvetõ követelményébe ütközõnek ítélve meg a Lafox Kft. névválasztását és esetleges névhasználatát. A Panaszos szerint a tárgyi domain név a Panaszos mûsorújságaival illetve domain nevével összetéveszthetõ, így Panaszolt általi a használata sérelmes lenne a Sanoma Budapest Zrt. jogaira és jogos érdekeire.

 

Panaszos a Tpvt. 6. §-ának sérelmét is megállapíthatónak vélte, mely szerint tilos a szolgáltatásokat a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes megjelöléssel ellátni, amelyrõl a versenytársat vagy annak szolgáltatását szokták felismerni. A Panaszos álláspontja szerint az rtv.hu domain névrõl a fogyasztók az õ márkaneve alatt futó magazint és szolgáltatást ismernék fel.

 

Panaszos kifejtette továbbá, hogy a választott domain név a védjegyek és földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 12. § (2) bekezdésének b) és c) pontjai alapján védjegybitorlást valósítana meg tekintettel a domain név és a védjegy összetéveszthetõségére, valamint az érintett áruk és szolgáltatások azonosságára, továbbá arra, hogy az „szrtv” védjegyhez hasonló megjelölés engedély nélküli használata sértené és tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztetõ képességét és jó hírnevét még abban az esetben is, ha a domaint a védjegy áruosztályától különbözõ árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban használnák.

 

Végül a Panaszos szerint a domain név Panaszos általi használata megtévesztést eredményezne, ugyanis az internethasználókban azt a látszatot keltheti, hogy a domain alatt a Sanoma Budapest Zrt. tevékenységével, nevezetesen a fent nevezett magazinokkal illetve domain névvel kapcsolatos információk, vagy maga a Színes RTV online szolgáltatás található.

 

Panaszos a fentiek alapján az rtv.hu domain név iránti igényt a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 pont a) és c) alpontjaiba ütközõnek, azaz jogellenesnek illetve megtévesztõnek vélte, és kérte az igény elutasítását, továbbá a Panaszos domain névre vonatkozó igényének teljesíthetõségét.

 

A Panaszolt válaszában hivatkozott az „rtv” betûhármas széles körben használt jelentéseire valamint példálózóan felsorolt olyan érvényes védjegyeket, amelyek tartalmazzák ezt a megjelölést. Hangsúlyozta, hogy önmagában ez a betûhármas egyébként nem képezheti kizárólagos védjegyoltalom tárgyát, de Panaszost még az sem jogosítaná fel az „rtv” megjelölés kizárólagos használatára, és arra, hogy mást attól eltiltasson, ha valóban piacvezetõ lenne.

 

A betûhármas közismertsége Panaszolt véleménye szerint nem a Panaszos tevékenységének köszönhetõ, az rtv.hu domain névrõl a fogyasztók nem a Sanoma Budapest Zrt. tevékenységére asszociálnak. Panaszolt visszautasította azt a vádat, hogy az rtv.hu domain név általa történõ választása az üzleti tisztesség követelményébe ütközõ, továbbá megtévesztést eredményezõ magatartás, és kijelentette, hogy nem célja sem a versenytörvény, sem a védjegytörvény megsértése.

 

Végül a Panaszolt idézte a Tanácsadó Testület 13/2005 (X. 10.) számú egyedi állásfoglalását is, amelyben a Tanácsadó Testület megállapította, hogy „az elütés, elgépelés lehetõsége a magyar felhasználók által használt billentyûzetkiosztás esetén a jelen esetben [HVSV, HWSW] nem valószínû.” A Panaszolt véleménye szerint .hu felsõ szintû domain alatt több tízezer egymástól csak két karakterben eltérõ domain létezik.

 

A Tanácsadó Testület a névválasztás-és használat jogellenességét és megtévesztõ jellegét vizsgálta.

 

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Panaszos valóban rendelkezik védjegyoltalommal az „szrtv” megjelölésre a 16. valamint 41. áruosztályok vonatkozásában. Azonban a Tanácsadó Testület álláspontja szerint ez nem jelenti egyúttal Panaszosnak a tárgyi domain névhez fûzõdõ kizárólagos jogosultsága megállapíthatóságát. A Tanácsadó Testület egyetért a Panaszolttal abban, hogy az „rtv” rövidítés a fogyasztók tudatában nem feltétlenül kapcsolódik össze a Sanoma Budapest Zrt. szolgáltatásaival, ez a megjelölés egyéb tevékenységekkel kapcsolatban is használatos.

 

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy nem áll rendelkezésére olyan adat, amely valószínûsítené, hogy a Panaszos valamint a Panaszolt versenytársak lennének. A Tanácsadó Testület továbbá elvetette a Panaszosnak azt az érvét, mely szerint a jogsérelem bekövetkeztéhez elegendõ annak lehetõsége, hogy a Panaszolt a tárgyi domain név alatt piaci tevékenységet folytatna, a Panaszosnak a versenytörvényre történõ hivatkozását tehát alaptalannak ítélte meg.

 

A Tanácsadó Testület megjegyezte, hogy bár az Internet sajátosságaira tekintettel az elgépelés valószínûsége fennáll, pusztán ez nem eredményezheti azt a védelmet a Panaszosnak, amelyre igényt tart – tekintettel arra is, hogy nem rendelkezik oltalommal olyan megjelölés vonatkozásában, amely a tárgyi domain névvel teljes egészében megegyezne. A Tanácsadó Testület úgy vélte, hogy Panaszolt alappal hivatkozott a jelen esetben a 3/2006 (II. 23.) számú egyedi állásfoglalásra, ezenkívül a tárgyi domain névhez képest az szrtv.hu domain névben szereplõ két további karakter megléte is csökkenti az elgépelés veszélyét.

 

Mindezek alapján a TT az igénylést nem találta megtévesztõnek. A TT álláspontja szerint erre utaló körülmény hiányában a jelen regisztrációs eljárásban nem vélelmezhetõ, hogy az rtv.hu domain név delegálása és annak az igénylõ általi használata a Szabályzat rendelkezéseibe ütközne, ezért álláspontja szerint a delegálás teljesíthetõ. Ugyanakkor a TT felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az igénylõ a vonatkozó jogszabályok és a domainregisztrációs szabályzat 2.3. alpontja értelmében a domain név használata során felelõsséggel tartozik a használat jogszerûségéért és a használattal harmadik személynek okozott kárért.

 

Fentiek alapján a domain delegációs kérelmek igénylési sorrendben történõ elbírálása indokolt. A Regisztrációs Szabályzat 1.3.2. pontja értelmében a domain név a Lafox Kft. számára delegálandó.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

 

Budapest, 2009. február 11.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.