Eseti állásfoglalások

Az otpltp.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó
Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 5/2008. (II. 26.) sz. Állásfoglalása

Az otpltp.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(767/2008. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 767/2008. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2008. február 26-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

nek az otpltp.hu domain névre vonatkozó igénylése nem teljesíthetõ.

Indokolás:

Az otpltp.hu domain név iránt (Zsombó, Kossuth u. 75. 6792) a WEB-SERVER Kft., mint regisztrátor útján eljárva 2007. december 4-én nyújtott be nem prioritásos igénylést. Az igénylés ellen – kérve annak elutasítását – az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. képviseletében eljárva a Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft. (a továbbiakban: Panaszos) lépett fel kifogással: eseti állásfoglalás iránti kérelmét a Microware Hungary Informatikai Kft., mint regisztrátor útján terjesztette elõ.

A Panaszos a kérelemben – a hivatkozott iratok másolatának megküldésével – elõadta, hogy a tárgybeli igénylést a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 a.) és c.) pontjaiba való ütközés (jogellenesség és megtévesztés) miatt nem tartja teljesíthetõnek.

Az igénylés jogellenes, mert az OTP Nyrt. védjegyoltalmi kizárólagossággal rendelkezik az OTP megjelölés (187526 lajstromszám) és az OTP BANK megjelölés (174233, 137458, 137457 lajstromszám) vonatkozásában, az OTP Lakástakarék megjelölésre pedig 2006. december 21-én éltek védjegybejelentéssel (M0604197. sz. bejelentés).  A Panaszos álláspontja szerint e védjegyek alapján az OTP Nyrt.-nek kizárólagos joga van az „OTP” és az otp mozaikszót tartalmazó védjegyek vonatkozásában, a Társaság rendkívül jól ismert és jó hírnevet élvez Magyarországon, de a régió egyéb országaiban is. A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vtv.) 12. § (2) bek. c. pontja álláspontjuk szerint feljogosítja Panaszost arra, hogy a kizárólagos használati jog alapján bárkivel szemben fellépjen, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ a védjegyeikkel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést.

A Panaszos másodsorban arra hivatkozott, hogy az igény teljesítése a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény elõírásaiba is ütközne. Miután az OTP rövidítést a fogyasztók „kétségtelenül társaságukkal, illetõleg a cégcsoport összességével” kapcsolják össze, olyan megnevezés jogosulatlan harmadik személy általi, domainkénti használata, mely az „otp” mozaikszót tartalmazza (különösen az OTP Lakástakarékpénztár tevékenységére utaló ltp. rövidítéssel együtt) a Tpvt. 2. §-ban foglalt általános tilalomba ütközne, de a 6. §-ában tilalmazott jellegbitorlást is megvalósítana.

Ezen túlmenõen a Panaszos arra is hivatkozott, hogy az igény teljesítése az OTP Nyrt. a Ptk. 77. §-a szerinti névviselési joga (névkizárólagossága) sérelmét is jelentené, illetõleg a domain névkénti használat eredményeként – miután az igényelt tartománynév azt sugallná, hogy az alatt nyújtott tartalomszolgáltatásnak az OTP-hez van köze – megtévesztõ lenne. A Panaszos a kérelemben arról is tájékoztatta a Tanácsadó Testületet, hogy az OTP Nyrt. is igénylést kíván benyújtani az otpltp.hu domain névre, ezért kérik, hogy az igénylõ részére való delegálás megtiltásán túl a domain nevet az õ használatukba adják, azonban a tárgybeli domain névre vonatkozóan igénylés benyújtására jelen Állásfoglalás elfogadásáig ténylegesen nem került sor.

A TT Titkársága a kifogás megküldésével, regisztrátora útján felkérte igénylõt, hogy a kifogásban foglaltakra nyilatkozzon. 2008. január 2.-án kelt Véleményében elõadta, hogy az otpltp.hu domain nevet az „általa megvalósítandó” Országos Thermo Park lakóteleppel kapcsolatos szolgáltatások nyilvánosságra hozatala érdekében kívánja használni és hasznosítani. E tevékenység más jellegû, mint az OTP által folytatott pénzintézeti tevékenység, ami – álláspontja szerint – önmagában is kizárja a védjegybitorlás, a fogyasztók megtévesztése és a névhasználati jog sérelmének megállapíthatóságát. Ennek megfelelõen kérte az OTP kifogásának elutasítását, a tárgybeli domain név részére történõ, az igénylés szerinti delegálását.

Panaszos 2008. január 10.-i keltezéssel viszontválasszal élt. Kiemelte, hogy az igénylõ azzal, hogy maga is elismerte, a domain nevet hasznosítási céllal (Országos Thermo Park lakóteleppel kapcsolatos tartalomszolgáltatás) igényelte, elismerte, hogy a nevet gazdasági tevékenysége körében kívánja használni. Az OTP védjegyei és társaságai rendkívül jól ismertek, belföldön jó hírnevet élveznek, így a Vt. 12. § (2) bek. és annak c. pontja alapján az OTP vagy ahhoz hasonló megjelölést jogosulatlan személyek a védjegyeket „a részünkre lajstromozott védjegyek árujegyzékében szereplõkkel nem azonos vagy azokhoz nem hasonló árukkal, szolgáltatásokkal kapcsolatban sem” használhatják, miután az ilyen használat sértené vagy tisztességtelenül kihasználná az OTP védjegyeinek megkülönböztetõ képességét vagy jó hírnevét. A viszontválaszban a Panaszos lényegében fenntartotta a kifogás a tisztességtelen névhasználata tilalmára alapozott (Tpvt. 2. §) érveit.

A TT elsõdlegesen azt vizsgálta meg, hogy az igénylõ névhasználata vélhetõen A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvénybe ütközõ, azaz jogellenes magatartáshoz vezetne-e.

A Vt. 12. § (1) bekezdése szerint a védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy  használatára. A kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplõkkel; olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; vagy a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést a védjegy árujegyzékében szereplõkkel nem azonos vagy azokhoz nem hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a védjegy belföldön jóhírnevet élvez, és a megjelölés használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztetõ képességét vagy jóhírnevét (Vt. 12. § (2) bek.).

A törvény nem határozza meg kimerítõen a védjegyhasználat módjait, azokra csupán példálódzó felsorolást ad (Vt. 12. § (3) bek.). A TT 7/2000. (V. 31.) számú Elvi Állásfoglalásában tárgyalta azt a kérdést, hogy mennyiben valósulhat meg védjegyhasználat az interneten folytatott tevékenységgel, s a használati módokról – szintén nem taxatív – felsorolást is adott: ‘[…] a más védjegyével azonos vagy összetéveszthetõ domain névnek a védjegyjogosult engedélye nélkül történõ üzleti célú használata a Vt. alapján tilos, azaz védjegybitorlást (Vt. 27. §) valósít meg. Különösen így van, ha a megjelölést az elektronikus kereskedelemhez kapcsolódó üzleti levelezésben vagy az interneten megvalósuló reklámozásban használják a védjegyjogosult engedélye nélkül.” Ugyanezen Elvi állásfoglalás 2.2 pontja foglalkozott a belföldön jóhírnevet élvezõ védjegyek különleges védelmével. „A Vt. 12. §-a (2) bekezdésének c) pontja a belföldön jóhírnevet élvezõ védjegyek számára fokozott védelmet biztosít. A védjegyjogosult e szabály értelmében bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenysége körében használ a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést (ez lehet pl. domainnév is) a védjegy árujegyzékében szereplõkkel nem azonos vagy azokhoz nem hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a védjegy belföldön jóhírnevet élvez, és a megjelölés használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztetõ képességét vagy jóhírnevét. A jóhírnevû védjegyek oltalma tehát nem kötõdik az áruk és a szolgáltatások bizonyos fajtáihoz, nem korlátozódik meghatározott árukra vagy szolgáltatásokra. A jóhírnevû védjeggyel ütközõ megjelölés gazdasági tevékenység körében való használata – függetlenül attól, hogy milyen árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban valósul meg – védjegybitorlásnak számít, feltéve, hogy e használat sérti vagy tisztességtelenül kihasználja a védjegy megkülönböztetõ képességét vagy jóhírnevét.”

A tárgyi ügyben megállapítható, hogy az igénylõ a domainként választott megjelölést gazdasági tevékenysége körében, az Interneten keresztül nyújtott szolgáltatás megnevezésére kívánja felhasználni. A domainként delegálni kért név esetében a TT vélelmezhetõnek tartja, hogy a névhasználat az OTP belföldön jóhírnevet élvezõ védjegyei (az OTP és az OTP Bank) megkülönböztetõ képességeit tisztességtelenül kihasználó helyzetet eredményezne, ezért az igénylést nem tartja teljesíthetõnek.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2008. február 26.

A Tanácsadó Testület nevében:

  

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.