Eseti állásfoglalások

Az orionmárkabolt.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 03/2015 (III. 02.) sz. Állásfoglalása

 

Az orionmárkabolt.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(967/2015. sz.. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

Az orionmárkabolt.hu domain név az igénylõ Decontrol s.r.o. részére nem delegálható.

 

Indokolás

 

Az orionmárkabolt.hu domain nevet a Decontrol s.r.o (Szlovákia) igényelte. Az igénylés ellen jogi képviselõje útján az Orion Elektronikai Kft. tett panaszt („Panaszos”). A panaszban a jogi képviselõ elõadta, hogy az ügyfele „több orion védjegy tulajdonosa”, és ezért az igénylés sérti a „védjegyhez fûzõdõ jogait”, továbbá megtévesztésre alkalmas. A regisztrálás visszautasítását és törlését kérte, saját részre nem kérte delegálni. Ügyvédi meghatalmazást nem csatolt.

 

A panaszra az Igénylõ igen részletes beadványban reagált. Elõadta, hogy az Orionmárkabolt Kft. megbízása alapján igényelte a domain nevet. Tételesen kifejtette, hogy milyen tevékenységet kíván folytatni a Megbízója, miért a domain nevet választotta, és kötelezettséget vállalt arra is, hogy nyilvánvalóvá teszi, hogy semmilyen köze nincs a webshopnak az Orion márkához. Kifogásolta, hogy a Panaszos nem csatolt ügyvédi meghatalmazást.

 

A TT elsõként a befogadhatóságról döntött. Állandó gyakorlata szerint a nem csatolt, vagy rosszul fogalmazott meghatalmazás önmagában nem kizáró ok, a panaszt ezért befogadta és hiánypótlás keretében beszerezte a meghatalmazást.

 

Ezt követõen a TT elvi éllel azt vizsgálta, hogy „megbízottként”, ügynökként elfogadható-e egy igénylõ részérõl az a hivatkozás, hogy megbízója „jogos érdekei védelmében” lép fel. A TT e tekintetben arra a következtetésre jutott, hogy figyelembe veszi az Igénylõ érveit, azonban a megbízója helyett nem hivatkozhat azokra a jogokra, amelyek kizárólag a megbízóját illetik meg.

 

A TT gyakorlata teljesen következetes abban, hogy a többjelentésû domain nevek esetében körültekintõen vizsgálja a névazonosság kérdését és a védjegykizárólagosság elvébõl következõ kizárási lehetõségeket. Egyedi vizsgálata során a TT mindig figyelembe veszi, hogy az igényelt név alatt milyen tevékenységet kíván az igénylõ folytatni, továbbá azt is, hogy fennáll-e a veszélye annak, hogy megtévesztõ módon, illetõleg a védjegy jó hírnevét kihasználva szeretné az igénylõ megszerezni a domain nevet. Ugyanakkor a védjeggyel azonos köznevek esetében külön figyelmet szentel a vizsgálat során az áruosztálynak is az alábbiakra tekintettel:

 

A védjeggyel kapcsolatos jogokra a vonatkozó 1997. évi XI. törvény („Védjegytörvény”) 12. § alapján a védjegyjogosult a kizárólagos használati jog alapján bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenysége körében használ:

„a) a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplõkkel;

b) olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; vagy

c) a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést a védjegy árujegyzékében szereplõkkel nem azonos vagy azokhoz nem hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a védjegy belföldön jóhírnevet élvez, és a megjelölés alapos ok nélkül történõ használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztetõ képességét vagy jóhírnevét.

 

Jelen esetben azonban az „orion” valóban olyan tulajdonnév, amely – ahogyan az Igénylõ is jelezte – egy csillagkép is egyben. Ugyanakkor az „orionmárkabolt” kifejezés már nem köthetõ a csillagképhez, ez kifejezetten arra utal, hogy orion termékek árusítása történik.

 

Az Orion Elektronikai Kft. valóban több „orion” szóvédjegy jogosultja, amelyek védettek a 7., 9., 11., 35., 39. áruosztályokban.  Az „orion” védjegy a „márkabolt” szóval kiegészítve” valóban arra utalhat, hogy a panaszos termékeinek forgalmazása történne. Bár a panaszos nem hivatkozott rá, a TT hangsúlyosan figyelembe vette, hogy az Igénylõ elõadásával ellentétben az orionmarkabolt.hu weboldalon hangsúlyosan szerepelnek a panaszos termékei.

 

Az a tény, hogy az Igénylõ arra hivatkozik, hogy az „Orion Márkabolt Kft.” megbízásából igényelte a domain nevet, nem eredményezi azt, hogy a névazonosság miatti jogi védelem az ügynökként eljáró igénylõt is megillesse.

 

A fentiek alapján a TT a panaszossal egyetértésben arra a következtetésre jutott, hogy a delegálás teljesítése a DRSZ megsértése lenne, mivel az igénylés teljesítése esetén az Igénylõ tevékenysége a Védjegytörvénybe ütközne, így az gyaníthatóan jogellenes, illetve megtévesztõ.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2015. március 2.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

………………………………………………


dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………

Dombi Gábor

Titkár
Sk.