Eseti állásfoglalások

Az oreo.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 37/2011. (XI. 11.) sz. Állásfoglalása

 

Az oreo.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(882/2011. sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

Az oreo.hu domain név javára nem delegálható.

 

 

Indokolás

 

Az oreo.hu domain nevet magánszemély (a továbbiakban: Panaszolt) igényelte 2011. október 14-én. Az igénylés ellen a KRAFT Foods Global Brands LLC (Northfield, Illinois Three Lakes Drive 60093, Egyesült Államok) (a továbbiakban: Panaszos) kifogással élt jogi képviselõje útján, és kérte a delegálás megtagadását.

 

Panaszos kifogásában a DRSZ 2.2.1 pontjára hivatkozással kérte megtagadni a delegálást. Indokolásaként elõadta és bizonyította, hogy álláspontja szerint az igénylõ mind a Szellemi Tulajdon Hivatalának internetes adatbázisából, mind az ingyenesen hívható számon meggyõzõdhetett arról, hogy a Panaszos érvényes védjeggyel rendelkezik az „oreo” megjelölésre. Ez a tény a panaszos szerint a DRSZ 2.2.2 pontjába ütközik.

 

Hivatkozott továbbá a panaszos a védjegyek és árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 12. §-ra, amely szerint neki mint védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a használatra.

 

Panaszolttól az üggyel kapcsolatban beadvány nem érkezett.

 

A Tanácsadó Testület eljárása során kizárólag a névválasztás (delegálás) jogellenességét vizsgálta. A testület az oreo.hu domain név Panaszoltnak történõ delegálását gyaníthatóan jogellenesnek találta. A TT véleménye szerint a jogellenesség a Vt. 12.§ (2) bekezdése alapján gyanítható, miszerint a Panaszolt a Panaszos engedélye nélkül és feltehetõen gazdasági tevékenysége körében kíván használni olyan megjelölést, amely azonos a Panaszos védjegyével. A felhasználók, fogyasztók teljes bizonyossággal keresnék az „oreo.hu” domain név alatt a Panaszos termékeit. A Panaszosnak pedig mint védjegyjogosultnak kizárólagos joga van az „oreo” védjegye domainkénti használatára  hu TLD alatt is.

 

A TT foglalkozott azzal a kérdéssel is, hogy magánszemély igénylõ esetében kizárható-e a védjegyszerû (gazdasági célból történõ) használat lehetõsége. Tekintettel arra, hogy (i) Panaszolt semmilyen érvet nem adott elõ az „oreo” kifejezés használatára, továbbá, hogy (ii) az oreo ismert és bevezetett márkanév is és nemcsak védjegy, a Tanácsadó Testület a védjegyjogosult érvelését elfogadva arra az álláspontra helyezkedett, hogy gyaníthatóan jogellenes lenne a védjeggyel azonos kifejezés delegálása, különösen olyan esetben, amikor az igénylõ semmilyen érvelést nem tud adni a név tervezett használatára.

 

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása, hogy a Panaszolt által választott oreo.hu domain név részére nem kerülhet delegálásra.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2011. 11. 11.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.