Eseti állásfoglalások

Az nlcaffe.hu domain regisztrációjával kapcsolatban bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest,
Victor Hugo u. 18-22.

 

 

A Tanácsadó Testület 24/2009.  (X. 30.) sz. Állásfoglalása

 

Az nlcaffe.hu domain regisztrációjával kapcsolatban bejelentett panasz

 

(808/2009. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 808/2009. ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2009. október 30-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, 4 tag ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

 

Az nlcaffe.hu domain név delegálására vonatkozó igény a Ringier Kiadó Kft. számára nem teljesíthetõ.

 

 

Indokolás

 

Az nlcaffe.hu domain nevet a Ringier Kiadó Kft. (a továbbiakban: „Panaszolt”) igényelte prioritás nélkül 2009. július 29-én. Az igény ellen a Sanoma Budapest Zrt. („Panaszos”) emelt kifogást, és kérte a domain delegálásának megtagadását.

 

Panaszos elõadta, hogy a Sanoma kiadásában jelenik meg az évtizedek óta piacon lévõ Nõk Lapja magazin, a legnagyobb tradícióval rendelkezõ nõi heti tömeglap.  A Nõk Lapja egyfajta internetes változataként a Sanoma 2001 óta üzemelteti és mûködteti a Nõk Lapja Cafe néven ismert és a többek között a www.nlcafe.hu URL alatt elérhetõ online magazint és közösségi portált, mely a Panaszos szerint mára az egyik leglátogatottabb weboldallá vált kategóriájában, és az internetes felhasználók széles körében ismertté vált a „Nõk Lapja” megjelölés.  Az oldal állítólag mára a legnagyobb, leglátogatottabb nõi portál és közösségi gyûjtõoldal. 

Panaszos hivatkozott a „Nõk Lapja C@fe” szóvédjegyére is (lajstromszám: 169.946).

Panaszos véleménye szerint a Panaszolt igényének teljesítése sértené a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 2. §-át, az üzleti tisztesség alapvetõ követelményébe ütközõnek ítélve meg a Ringier Kiadó Kft. névválasztását és esetleges névhasználatát. A Panaszos e körben arra hivatkozott, hogy a törvény szankcionálni kívánja a versenytársak érdekeit veszélyeztetõ magatartásokat is, nem kizárólag a tényleges jogsérelmet.

Panaszos a Tpvt. 6. §-ának sérelmét is megállapíthatónak vélte, mely szerint tilos a szolgáltatásokat a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes megjelöléssel ellátni, amelyrõl a versenytársat vagy annak szolgáltatását szokták felismerni. Panaszos álláspontja szerint a fenti domain név alapján a Sanoma „Nõk Lapja” márkanév alatt futó szolgáltatásaira asszociálna a közönség.

Panaszos kifejtette továbbá, hogy a választott domain név használata a védjegyek és földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 12. § (2) bekezdésének b) és c) pontjai alapján védjegybitorlást valósítana meg, tekintettel a domain név és a védjegy összetéveszthetõségére, valamint az érintett áruk és szolgáltatások azonosságára, továbbá arra, hogy a „Nõk Lapja C@fe” védjegyhez hasonló megjelölés engedély nélküli használata sértené és tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztetõ képességét és jó hírnevét még abban az esetben is, ha a domaint a védjegy áruosztályaitól különbözõ árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban használnák.

Végül a Panaszos szerint a domain név Panaszolt általi használata megtévesztést eredményezne, ugyanis az internethasználókban azt a látszatot keltheti, hogy a domain alatt a Sanoma Budapest Zrt. internetes tevékenységével, a „Nõk Lapja” magazinnal vagy a hasonló név alatt futó online szolgáltatással kapcsolatos információk találhatók.

 

Panaszos mindezek alapján az nlcaffe.hu domain név iránti igényt a Domainregisztrációs Szabályzat („DRSZ”) 2.2.2 pont a) és c) alpontjaiba ütközõnek, azaz jogellenesnek illetve megtévesztõnek vélte, és kérte az igények elutasítását. Részletesen idézte továbbá a DRSZ 10.1.5. és 10.1.7. pontját, majd hivatkozott a Panaszolt rosszhiszemûségére: a karaktersorok felépítésébõl számára egyértelmû, hogy a Panaszolt a Sanoma felhasználóit kívánja saját oldalára irányítani.

 

Panaszolt válaszában kérte a panasz elutasítását, és kérte regisztrációs igénye teljesítését.

A Panaszolt elõadta, hogy Magyarország egyik legnagyobb lapkiadójaként van jelen 1993 óta a magyar piacon.  Panaszolt jelenteti meg a Blikket, a Nemzeti Sportot, és 67,7%-ban tulajdonosa a Népszabadság Zrt.-nek. Elõadta továbbá, hogy a Panaszolt jelenleg már üzemeltet olyan nõi portál (pink.hu cím alatt), mely a Panaszos által üzemeltetett „Nõk Lapja Cafe” néven ismert online magazin tárgyköréhez hasonló, vagyis már jelenleg is piaci szereplõ a nõi portálok piacán, Panaszoshoz hasonlóan.

Panaszolt állítása szerint a szóban forgó domain névvel „olyan új weboldal üzemeltetését és mûködtetését tervezi, amelynek célja a napilap olvasók közti kapcsolatépítés elõsegítése, a napilapok tartalmának és a napilapolvasás népszerûsítése”, ezért az „nl” rövidítést összevonta a „cafe” kivejezéssel. A Panaszolt saját elõadása szerint kifejezetten „az egyéb portáloktól való megkülönböztethetõség érdekében” választotta a „caffe” kifejezést.

Panaszolt a hivatkozott védjegyjogi rendelkezésekre utalva azon véleményének adott hangot, hogy az „nlcaffe.hu” megjelölés az adott kontextusban, karaktersorozatként az átlagos felhasználó  számára nem téveszthetõ össze a „Nõk Lapja Cafe” megjelöléssel, továbbá a forrás megjelölése nélkül hivatkozott a TT azon korábbi állásfoglalására, mely szerint a „caffe” illetve a „cafe” megjelölés a köztudatban, közösségi életben, üzleti életben egyaránt ismert és széles körben alkalmazott szó, ezért annak használata nem illethet kizárólag egy jogosultat.

Panaszolt a hivatkozott versenyjogi rendelkezésekre a következõket fejtette ki védekezésképpen: számos saját internetes portállal (blikk.hu, nemzetisport.hu, kepessport.hu, stb.) illetve ismert védjeggyel (Blikk, hot!, Nemzeti Sport stb.) rendelkezik, amelyek felépítésére és mûködtetésére jelentõs anyagi és emberi erõforrást fordított ezidáig, és ezt az üzleti magatartást a jövõben is folytatni kívánja. Célja saját elõadása szerint nem a Panaszos szakmai tevékenységének megzavarása, hanem a portfoliójából is adódóan a napilap olvasók számára óhajt új internetes portált indítani.

Panaszolt szerint nem áll fenn az összeférhetetlenség lehetõsége a két portál szolgáltatásainak vagy az általuk használt illetve használni kívánt domain nevek vonatkozásában, és a névválasztás tisztességtelen volta sem vélelmezhetõ.

 

Panaszos a következõ észrevételt tette a Panaszolt válaszára.

A médiapiacon a szereplõk igyekeznek a nyomtatott termékek internetes változatát is létrehozni, és ezt jellemzõen az adott újság nevével megegyezõ domain név alatt igyekeznek elhelyezni annak érdekében, hogy a fogyasztókat orientálja a domain neve, és ne sértse a versenytársak érdekeit. Panaszos utalt arra, hogy a Panaszolt Ringier Kiadó Kft. is ezen elv alapján jelenik meg az Interneten napilapjaival. Hivatkozott továbbá arra, hogy a Népszabadság c. napilap megjelenése is megoldott (nol.hu), ezért nem elfogadható indok az, hogy az nlcaffe.hu domain alatt a napilap olvasóknak kívánnak új portálon információkat kínálni.

A Panaszos szerint nem életszerû annak feltevése, hogy az „NL” betûkapcsolatot a fogyasztók elsõsorban a „napilap” szóhoz kapcsolják, és ez az nlcaffe.hu alatti szolgáltatást megkülönböztethetõvé teszi a Sanoma nlcafe.hu domain nevétõl.

Panaszos elõadta, hogy a korábban megjelölt védjegy mellett jogosultja a 171.024 lajstromszámú „NL C@fe” szóvédjegynek is, melynek árujegyzéke többek között a 38. osztályba sorolt távközlési szolgáltatásokra illetve a 41. osztályba sorolt szórakoztatásra, sport- és kulturális tevékenységekre terjed ki, és az internetes tartalomszolgáltatás is ezen utóbbi osztályba tartozik. Erre tekintettel megállapítható lenne a védjegybitorlás a védjegy delegálása esetén.

A Panaszos hivatkozott a Tanácsadó Testület 7/2000 (V.31.) Elvi Állásfoglalására, azon belül is az Indokolás 1.2. pontjára:

– a korábban hatályos DRSZ azon rendelkezésére, miszerint gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztõ használati szándék esetén az igénylõ köteles másik nevet választani, valamint

– önmagában valamely domain igénylése is megvalósíthat védjegybitorlást, ha a más védjegyével ütközõ domain igénylése a körülmények alapján nyilvánvalóan párosul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándékkal.

A Panaszos felhívta a figyelmet, hogy a domaint a Panaszolt saját bevallása szerint is gazdasági tevékenysége körében használná.

 

Panaszolt észrevételében a Panaszos válaszára a következõkre hivatkozott:

A tervezett szolgáltatás tekintetében szükségesnek érezte annak hangsúlyozását, hogy nem egy konkrét nyomtatott termék internetes változatát óhajtja létrehozni, hanem egy új weboldalt kíván létrehozni, amelynek célja „a napilap olvasók közti kapcsolatépítés elõsegítése, a napilapok tartalmának és a napilapok olvasásának népszerûsítése”. Nem egyes nyomtatott kiadványok online változatát tervezi tehát mûködtetni, hanem a napilapolvasást kívánja népszerûsíteni. Az „nl” karakterekkel kapcsolatban a Panaszolt szerint a „napilap” szó logikus rövidítésérõl lenne szó, a „caffe” megjelölés pedig – mely egyébként nem sajátítható ki – a közösségi jellegre kíván utalni. Utalt arra, hogy a Panaszos több alkalommal sikertelenül próbált fellépni a „cafe” megjelölést tartalmazó domainek bejegyzése ellen.

A Panaszolt ezután több olyan domain nevet sorolt fel, mely alatt Internetes portált üzemeltet illetve szolgáltatást nyújt.

 

A Tanácsadó Testület (TT) eljárása során a névválasztás és névhasználat jogellenességét és megtévesztõ jellegét vizsgálta. A Panaszos hivatkozása a Panaszolt rosszhiszemûségére és a DRSZ 10.1.5. és 10.1.7. pontjára téves és alaptalan: az adott rendelkezések kizárólag a delegálást követõ jogviták esetében irányadók, a delegálást megelõzõen a DRSZ 2.2.2. pontja alkalmazható. Logikailag sem lehetséges a DRSZ 10.1.5. és 10.1.7. pontjainak alkalmazása a delegálást megelõzõen, hiszen ott olyan tényállások vannak rögzítve, melyek mindegyike feltételezi, hogy a domain már legalább egy minimális idõre egy adott személy részére delegálásra került.

A Tanácsadó Testület a jogellenesség körében elsõdlegesen azt a kérdést vizsgálta, hogy mennyiben sértené a delegálás a Sanoma Budapest Zrt. védjegyjogosultságát.

A Testület szerint jelen ügyben a „Nõk Lapja C@fe” és az „NL C@fe” védjegyek közül az utóbbi tekinthetõ inkább relevánsnak, mivel ehhez jobban hasonlít az ügy tárgyát képezõ internetes cím. A jóhírûség azonban – míg az elsõ védjegy esetében a TT szerint megállapítható – az utóbbi védjegy esetében nem feltétlenül áll meg, és erre vonatkozó bizonyítékot a Panaszos nem terjesztett elõ.

A Tanácsadó Testület figyelemmel volt az „NL C@fe” védjegy árujegyzékébe tartozó szolgáltatások és Panaszolt tervezett szolgáltatásai közötti feltûnõ hasonlóságra (online közösségi oldalak és szórakoztatás), valamint a védjegy és a tárgyi domain név erõs hasonlóságára. A Panaszolt saját elõadása szerint is lapolvasók számára óhajt új internetes portált indítani, a szolgáltatások így akár azonosnak is tekinthetõk.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint az „nlcaffe” megjelölés az adott környezetben és kontextusban az átlagos felhasználó számára könnyen összetéveszthetõ a Panaszos védjegyével és az „nlcafe.hu” alatt elérhetõ magazin és közösségi portál internetes címével, mely az Internet-felhasználók számára azonosíthatóvá teszi a tartalom szolgáltatóját.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a ”cafe”/”caffe” megjelölés (tag) a köztudatban, a közösségi és az üzleti életben egyaránt ismert és széles körben alkalmazott szó ugyan, de az „nl” karakterekkel együtt a magyar Internetes közönség egy jelentõs része számára – legalább a Panaszos online magazinjának olvasói számára – megtévesztésre is alkalmas lehet, ugyanis a karaktersor láttán a „Nõk Lapja” magazinra illetve a „Nõk Lapja Cafe” oldalra asszociálhat. Mivel a hasonlóság objektíve fennáll, így nem releváns, hogy a Panaszolt mely szavak rövidítéseként kívánta alkalmazni a megjelölést.

A Tanácsadó Testület a tárgybeli kifogás alapján vizsgálta továbbá, hogy az igénylés sértheti e a Tpvt. 2. illetve 6. §-ban foglaltakat. A 6. § alkalmazásának együttes feltételei, hogy a felek versenytársak legyenek (azonos piacon fejtsenek ki gazdasági tevékenységet), a versenytárs szolgáltatása a piacon már ismert legyen (legalább olyan szinten, hogy az az összetéveszthetõséget megalapozza), a megjelölés olyan legyen, mely alapján a fogyasztók a versenytárs szolgáltatását „fel szokták ismerni” (azaz az elnevezés alapján döntõen a másik, „eredeti” szolgáltatásra asszociálnak) s hogy az elnevezés használatára a versenytárs hozzájárulása hiányában kerüljön sor.

A rendelkezésre álló adatok alapján adott esetben feltehetõleg mindegyik feltétel megvalósulna, ha a domaint a Panaszolt számára delegálná a Nyilvántartó, ezért a névválasztás tisztességtelen volta is vélelmezhetõ.

A gyakorlatban visszaélésszerû domainhasználat egyik módja és megvalósulási formája: a domain nevet elsõsorban annak érdekében jegyzik be, hogy a hasonló domainneveket használni kívánó (de félregépelõ) felhasználókat saját oldalukra irányítsák a tartalomszolgáltatók. Ez már pusztán azért is sérelmes a hasonló domain jogosultja (általában versenytárs) számára, mert elvonja a forgalma egy részét, de a közvetített tartalomtól függõen akár a jogosult jóhírére is sérelmes lehet, illetve zavarhatja szakmai tevékenységét.

A Tanácsadó Testület felhívja az érintettek a figyelmet a DRSZ 2.2.1. pontjára:

A domain-igénylõ a delegálni kért domain nevét a jogszabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehetõ legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fûzõdõ jogát, személyiséghez fûzõdõ jogát, kegyeleti jogát, iparjogvédelmi vagy szerzõi jogát stb.) ne sértse. A domain-igénylõtõl elvárható, hogy a domain név megválasztása elõtt ellenõrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.

 

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint az nlcaffe.hu domain név kapcsán a rendelkezésre álló adatok alapján – a felek szolgáltatásai és az általuk használt illetve használni kívánt domain nevek együttes figyelembevételével – fenn áll az összetévesztés lehetõsége (a jogellenesség gyanúja), és a domain gyaníthatóan megtévesztõ is lenne. A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a domain név delegálása és annak a Panaszolt általi használata a Szabályzat rendelkezéseibe ütközne, ezért álláspontja szerint az igény nem teljesíthetõ.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2009. október 30.

 

 A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 …………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.