Eseti állásfoglalások

Az nfu.hu és nfü.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

 

A Tanácsadó Testület  16/2006. (VIII. 25.) sz. Állásfoglalása

az nfu.hu és nfü.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(712/2006 és 713/2006 sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 712/2006 és 713/2006 számon bejelentett ügyet a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2006. augusztus 25-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

nfu.hu és nfü.hu domain nevek vonatkozásában benyújtott igénylése teljesíthetõ.

 

Indokolás:

 

A tárgyi ügyben a Hungarnet Egyesület regisztrátor útján a Miniszterelnöki Hivatal Elektronikuskormányzat-központ (MEH EKK) igényelte a Tanácsadó Testület eljárását. A panaszos kifogásában arra hivatkozott, hogy a MEH Elektronikuskormányzat-központ „az „nfu.hu” és „nfü.hu” domain nevek regisztrálását 2006. 06. 16-án faxon kérte a Hungarnet Egyesülettõl. Kérelmünk elõzetes várakozási listára csak 2006. 06. 21-én került. Sajnálatosan tapasztaltuk, hogy a fenti domain nevek elõjegyzése – Kovács Máté neve alatt – 2006. 06. 15-i (sic) dátummal került az elõzetes várakozási listára, mely számunkra csak 2006. 06. 21-én vált ismertté”. A MEH ennek alapján kéri az ISZT-t, hogy „kérelmét prioritással kezelje és döntésük meghozatalakor mérlegeljék, hogy az Elektronikuskormányzat-központ igénye a Miniszterelnöki Hivatalhoz tartozó Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) intézményéhez kapcsolódik.” A panaszos csatolta a Kormány 130/2006. (VI. 15.) Korm. rendeletét a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség létrehozásáról. Álláspontja szerint az igénylõ számára történõ regisztráció súlyosan megtévesztõ lehet, „mert az állampolgárokat közérdekû és hiteles információktól fosztaná meg, hiszen Kovács úr nem rendelkezik az uniós források felhasználásához hiteles információval a polgárok korrekt tájékoztatásához”. A panaszos kéri a tárgyi domain prioritással történõ bejegyzését a MEH EKK számára.

A kifogással kapcsolatos véleményében igénylõ úgy nyilatkozik, hogy a domain delegálását 2006. június 9-én kérte, s az igény nyilvántartásba vétele aznap meg is történt. Az igénylést prioritás nélkül nyújtotta be, a cégük stratégiai fejlesztési programjának rövidítésére utal. Igénylõ álláspontja szerint a MEH EKK által benyújtott igénylés nem minõsül prioritásosnak, mivel a prioritás alapja nem állt fenn a nem prioritásos igény nyilvántartásba vételét megelõzõen; az ráadásul a nyilvántartásba vételkor sem állt fenn, mivel a NFÜ csak 2006. július 1-én jött létre a vonatkozó kormányrendelet szerint. Az igénylõ szerint ezért két nem prioritásos igény megítélésérõl van szó, amelyek között a nyilvántartásba vétel sorrendje a döntõ. Igénylõ utal arra is, hogy a panaszos részére nyitva áll a .gov.hu másodszintû domain alatti regisztráció lehetõsége, valamint utal arra, hogy a MEH EKK olyan intézményt képvisel, amely sem az igény bejelentésekor, sem a panasz benyújtásakor nem létezett, sõt, az igény benyújtásakor annak létrehozása még nem is merült fel. Igénylõ ezért a Domainregisztrációs Szabályzat elõírásainak megfelelõen kéri a domain részére történõ delegálását.

A Testület elsõként azt vizsgálta, minõsülhet-e prioritásosnak a MEH EKK által benyújtott igénylés.

A Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 1.4.1. a) pontja szerint  „Prioritással rendelkeznek azok az igények, amelyek a delegálást közvetlenül a .hu közdomain alá kérik, és amelyeknél a választott domain név: […] a domain-igénylõ szervezet hivatalos hatósági (közigazgatási vagy bírósági) bejegyzését igazoló dokumentumban, illetve jogszabállyal létrehozott szervezet esetén a jogszabályban a szervezet teljes vagy rövidített neveként rögzített megnevezéssel azonos karaktersorozat […]”.

A Testület megállapította, hogy a MEH EKK által benyújtott az igénylés az idézett rendelkezés alapján nem minõsülhet prioritásosnak, ugyanis az NFU illetõleg NFÜ megjelölés nem szerepel a szervezetet létrehozó jogszabályban (a 130/2006. (VI. 15.) Korm. rendeletben) rövidített megnevezésként.

A Testület ezt követõen azt vizsgálta, teljesíthetõ-e igénylése.

A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint „nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltõ, vagy

c) megtévesztõ.”

A megjelölés a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem megbotránkozást, félelmet keltõ, így adott esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztõ minõség vizsgálandó. A TT állandó gyakorlata szerint a megtévesztés lehetõségét minden egyedi esetben külön, az eset összes körülményére tekintettel kell vizsgálni.

A megjelölés igénylõ általi használatából a TT álláspontja szerint nem következik a Szabályzat 2.2.2. c) pontja szerinti helyzet: az igénylõ az adott domain nevek használatával a panaszos számára elõírt tájékoztatási tevékenységen kívül álló szolgáltatást is nyújthat, ráadásul a Testület panaszos azon vélekedését sem látja igazolva, hogy az igénylõ „nem rendelkezik az uniós források felhasználásához hiteles információval a polgárok korrekt tájékoztatásához”. A Testület szerint abban az esetben, ha az oldal tartalmából, megvalósításából az átlagos felhasználó számára érzékelhetõ, hogy az nem a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapja, akkor a megtévesztõ jelleg nem áll fenn, mert az nfu illetve nfü karaktersorozat domain névként való használata önmagában nem alkalmas ilyen megtévesztésre.

 

A fentiek alapján nfu.hu és nfü.hu domain nevek vonatkozásában benyújtott igénylése teljesíthetõ.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2006. augusztus  25.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.