Eseti állásfoglalások

Az mms.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 22/2004. (XI. 12.) sz. Állásfoglalása

Az mms.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(663/2004 sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt a 663/2004 számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2004. november 12-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

Az mms.hu domain név az Aukció Hungary Számítástechnikai Bt. számára delegálandó.

Indokolás:

 Az Aukció Hungary Számítástechnikai Bt. 2004. július 12-én nyújtotta be igénylését az mms.hu domain névre a Port Kft. regisztrátornál prioritás nélkül. A Generál Média Kft. szintén július 12-én, de idõben az Aukció Hungary Bt. igényének nyilvántartásba vételét követõen saját magánál, mint regisztrátornál ugyancsak igényt nyújtott be az mms.hu domain névre. Az MMS Hungary Kft. (2004. július 21-e elõtt Digicom Média Kommunikációs és Szolgáltató Kft.) 2004. július 21-én igényelte az mms.hu domain nevet, cégneves prioritással a Generál Média Kft. regisztrátornál.

Az Aukció Hungary Bt. igénye ellen a Generál Média Kft. nyújtott be kifogást arra hivatkozással, hogy az MMS Hungary Kft. igénylése prioritásos; továbbá, hogy a „németországi anyacége” a Münchener Magnet Service GmbH védjeggyel rendelkezik Magyarországon az „mms” kifejezésre. Az MMS Hungary Kft. a Münchener Magnet Service GmbH „nevében” kérte az Aukció Hungary Kft. igénylésének törlését. Késõbb csatolta a Münchener Magnet Service GmbH angol nyelvû hozzájárulását ahhoz, hogy az MMS Hungary Kft használhatja az mms.hu domain nevet. A Generál Média Kft. nem csatolt meghatalmazást sem a Münchener Magnet Service GmbH-tól, sem az MMS Hungary Kft.-tõl. A Münchener Magnet Service GmbH az MMS Hungary Kft-hez címzett hozzájárulásában „engedélyezte” az MMS Hungary Kft. részére az mms.hu domain név használatát azzal a feltétellel, hogy nem folytat „mágnesekhez kapcsolódó tevékenységet a jövõben”.

Az MMS Hungary Kft. (a korábbi Digicom Média Kft) 2004 július 21-én cégnév alapú prioritásos igényt nyújtott be az mms.hu domain névre, amit a Nyilvántartó elutasított arra hivatkozással, hogy a prioritás alapja a 2004. július 21-i névváltozás volt (amikor a Digicom Média Kft. a nevét MMS Hungary Kft.-re módosította), ami azonban késõbb történt, mint az Aukció Hungary Bt. és mások mms.hu-ra vonatkozó nem prioritásos igényeinek július 12-én történt nyilvántartásba vétele.

Az Aukció Hungary Bt. a kifogás elutasítását kérte arra hivatkozással, hogy az MMS Hungary Kft. késõbb változtatta a cégnevét a jelenlegire, mint ahogy az Aukció Hungary Bt. benyújtotta volna az igénylését. Álláspontja szerint ez az „utólagos” névmódosítás nem alapozza meg a prioritásos igénylést, ahogyan a Münchener Magnet Service GmbH hozzájárulása sem.

A Domain Regisztrációs Szabályzat 1.4 pontja szerint:

„1.4.1 Prioritással rendelkeznek azok az igények, amelyek a delegálást közvetlenül a .hu közdomain alá kérik, és amelyeknél a választott domain név:

a) a domain-igénylõ szervezet hivatalos hatósági (közigazgatási vagy bírósági) bejegyzését igazoló dokumentumban, illetve jogszabállyal létrehozott szervezet esetén a jogszabályban a szervezet teljes vagy rövidített neveként rögzített megnevezéssel azonos karaktersorozat, vagy

b) a domain-igénylõ számára vagy a domain igénylésre a domain-igénylõnek meghatalmazást adó számára, mint jogosult számára lajstromozott védjegy (szöveges védjegy esetén a védjegyeztetett teljes szöveg, ábrás védjegy esetén az ábrán szereplõ teljes szöveg), mint karaktersorozat (szó, szavak).”

 

Továbbá: „A választott domain névnek és a prioritás alapját képezõ dokumentumban szereplõ elnevezésnek (ékezetek nélkül) karakter szerint egyeznie kell. Több szóból álló nevek egybeírva, vagy kötõjelesen igényelhetõk. Szervezet teljes vagy rövidített nevébõl elhagyhatók [egyebek mellett]:

i) a szervezeti formára (pl. kft, rt, bt, egyesület) vonatkozó szavak, jelölések,

ii) a Hungary, a Magyarország, illetve külföldi cégek magyarországi szervezete esetében az anyacég nyelvén Magyarországot jelölõ név”

 

A fentiek alapján tehát megállapítható, hogy az MMS Hungary Kft-t, az új név bejegyzését követõen prioritás illeti/illette volna meg az „mms.hu” domain névre. A cégnyilvántartás adataiból megállapítható, hogy a névváltozás bejegyzése 2004. július 21. Második lépésként ezért a TT azt vizsgálta, hogy idõben hogyan viszonyul egymáshoz az Aukció Hungary Bt. és az MMS Hungary Kft. igénylése.

A nyilvántartó regisztrációs adataiból az állapítható meg, hogy az Aukció Hungary Bt. korábban igényelte nem prioritásos alapon az mms.hu domain nevet, mint az MMS Hungary Kft. Természetszerûen, az Aukció Hungary Bt igénylése megelõzte az MMS Hungary Kft. névváltoztatását is.

A TT ezért arra az álláspontra helyezkedett, hogy az MMS Hungary Kft. késõbb prioritásossá váló igénylése nem elõzheti meg a korábban benyújtott nem prioritásos igénylést. Megjegyzi ugyanakkor a TT, hogy amennyiben az MMS Hungary Kft. elnevezés már az Aukció Hungary Bt. igénylése elõtt bejegyzésre került volna, akkor a Domainregisztrációs Szabályzat alapján számára kellett volna delegálni a nevével megegyezõ domain nevet.

A TT a kifogás Münchener Magnet Service GmbH-t érintõ részeit nem találta az ügy szempontjából relevánsnak, tekintettel arra, hogy az MMS Kft. nem meghatalmazottként járt el a Münchener Magnet Service GmbH javára, továbbá a Münchener Magnet Service GmbH saját részére nem igényelte az mms.hu domain nevet — bár erre a Domainregisztrációs Szabályzat 1.1.1.e pontja alapján prioritásos lehetõsége lett volna —. Megjegyzi ugyanakkor a TT, hogy az Aukció Hungary Bt. nem helyezhet el olyan tartalmat az „mms.hu” domain név alatt, amely akár a Münchener Magnet Service GmbH mint védjegyjogosultra, akár az MMS Hungary Kft-re utalna. Pusztán a névválasztást azonban a TT nem találta gyaníthatóan jogellenesnek tekintettel az „mms” kifejezés jelentésére.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2004. november 12.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

 

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.