Eseti állásfoglalások

Az lg-online.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  08/2006. (V. 31.) sz. Állásfoglalása

Az lg-online.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 (688/2006 sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 688/2006 számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2006. május 31-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

Az lg-online.hu domain név a Tokár Transzport Kft számára nem delegálható.

Indokolás:

 A Tokár Transzport Kft. 2006. március 10-én, prioritás nélkül igényelte az lg-online.hu domain nevet. Az igénylés ellen ügyvédi közremûködéssel, a Keystone Hungary Kft mint regisztrátor útján, az LG Elektronics Magyar Kft jelentett be, az alábbi indokokra hivatkozással kifogást.

 

1./ A csatolt nyilatkozat szerint az LG Electronics Inc.KR (Szöul, Dél-Korea) kizárólagos tulajdonát képezi az LG Elektronics Magyar Kft, amely egyszemélyes társaság.

 

A társaság anyavállalata az LG Electronics Inc. KR (Szöul, Dél-Korea) jogosultja a Magyar Szabadalmi Hivatal által 147741 lajstromszámon regisztrált LG (ábrás) védjegynek, amelynek lajstrom kivonatát mellékelték. A védjegy elsõbbsége 1995. május 17.

 

A Tokár Transport Kft semmilyen kapcsolatban nem áll sem a kifogást benyújtott társasággal, sem az anyavállalatával, igénylése jogellenes mert ellentétes a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. pontjával, illetve sérti a védjegy kizárólagos használatához fûzõdõ jogokat, amelyet az anyavállalat biztosított az LG Elektronics Magyar Kft részére. Az anyavállalati felhatalmazást a panaszos csatolta az iratokhoz.

 

A jogellenesség kapcsán a kifogást emelõ hivatkozik az 1997. évi XI. törvény (Vt.) 12. §-ra, amelynek /2/ bekezdése szerint „a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ … olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek, a megjelölés, a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk és szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt.”

 

Hivatkozik továbbá a panaszos a Tanácsadó Testület (TT) 7/2000 (V.31.) Elvi Állásfoglalásába foglaltakra mely szerint, „ha a más védjegyével ütközõ domain igénylése a körülmények alapján nyilvánvalóan párosul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándékkal, a regisztrátornak a Domainregisztrációs Szabályzat 5.6 pontja értelmében a delegálást meg kell tagadnia, az igénylõnek pedig másik nevet kell választania domainje azonosítására.”

 

A panaszos álláspontja szerint az anyavállalat jóhírû LG védjegyének és az internetes szolgáltatásokra utaló online szó összevonásából született domain igénylése jogellenes, mert sérti az anyavállalat védjegy jogait, illetve a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló törvényben biztosított jogait. Az igényelt szóösszetétel tartalmi elemzésérõl valószínûsíthetõ, hogy az gazdasági tevékenység körében való használatra igényelték, hiszen az „online” kifejezést jellemzõen az internetes kereskedelmi portálok megjelenésére használják.

 

 

2./ Ezenkívül megtévesztõ az igénylés, mivel a fogyasztó az LG-online szókapcsolat hallatán a panaszos társaságra, mint az LG védjeggyel ellátott termékek kizárólagos magyarországi forgalmazójára asszociál és feltételezheti, hogy a domain névvel elérhetõ honlapon társaság mûködtet internetes áruházat vagy információs oldalt.

 

A panaszos is üzemeltet internetes honlapot a www.lg.hu cím alatt, amely azonban kizárólag információ szolgáltatást szolgál, azon keresztül termékek nem vásárolhatók meg.

 

Megtévesztõ lenne a fogyasztók számára a jövõben az „lg-online.hu” oldal létrejötte, amelyen az LG cégektõl független társaság olyan ellenõrizetlen tartalmat jelentethetne meg, amely a cím alapján egyértelmûen az LG termékekre utal, és azt a látszatot kelti, hogy a panaszos társaság folytat internetes kereskedelmet és információs tevékenységet.

 

Utal a panaszos e körben TT 8/2000. (VIII. 9.) Elvi Állásfoglalására, és a Ptk. 4. § /1/ bekezdésében foglalt jóhiszemû és tisztességes joggyakorlás követelményére. Álláspontja szerint az igénylés a joggal való visszaélés tilalmába is ütközik. Mindezek alapján úgy véli, hogy a domain kiadása a Tokár Transzport Kft. részére, és így az a tény, hogy az „lg-online. hu” domain nem a védjegyjogosult által kizárólagos védjegyhasználattal felruházott társaság kezelésébe kerül, a panaszos társaság jogait csorbítja, törvényes érdekeit sérti.

 

Kérte, hogy a Tanácsadó Testület foglaljon állást a kérelmezõ javára történõ delegálhatóság kérdésében, a domain delegálását a maga javára nem kérte.

 

Az igénylõ Tokár Transzport Kft. az ISZT Titkárság általi többszörös megkeresése ellenére az ügyben nyilatkozatot nem tett.

 

A Tanácsadó Testület, az ügy ismertetésében már felhívott 7/2000. és 8/2000. Elvi Állásfoglalásában foglaltakat fenntartva, és abból kiindulva, hogy a Tokár Transzport Kft. valóban gazdasági célokra kívánja a domain nevet használni, amelyre utal az internetes kereskedelemben használt online megjelölés is, valamint figyelembe véve azt, hogy az LG védjegy Magyarországon közismert, jóhírnevet élvezõ védjegy, arra az álláspontra helyezkedett, hogy a tárgyi domain név igénylése a Tokár Transzport Kft részérõl valóban jogellenes, ütközik a vonatkozó 1997. évi XI. törvény (Vt) és a Polgári Törvénykönyv elõírásaival, illetve az internetes közönség és a fogyasztók számára a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontja alapján valóban megtévesztõ lehet.

 

A fentiek alapján a TT a domain igénylés tekintetében úgy határozott, hogy az igényelt domain név a Tokár Transzport Kft kezelésébe nem adható.

 

Mivel a domain név kiadását maga részére a panaszos nem kérte, a TT kizárólag a domain név delegálásának tilalmáról döntött.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2006. május 31.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.