Eseti állásfoglalások

Az közjegyzõ.hu közjegyzõikamara.hu közjegyzök.hu mokk.hu domain nevek kapcsán bejelentett igények

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 19/2000. (VIII. 23.)
Állásfoglalása

Az közjegyzõ.hu közjegyzõikamara.hu
közjegyzök.hu mokk.hu domain nevek kapcsán bejelentett igények

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 297/2000. ügyszámon
iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a
Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd
2000. augusztus 23.-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti
szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A TT a Magyar Országos Közjegyzõi Kamara
panaszában megfogalmazottakkal egyetért, megállapítja, hogy a kérdéses
domain nevek jelenlegi használata megtévesztõ és jogellenes.

Indokolás:

 

A Magyar Országos Közjegyzõi Kamara beadványában a
MOKK mozaik szó (Magyar Országos Közjegyzõi Kamara), illetve a közjegyzõ
szó domain névként való bejegyzését sürgette.

Kifogásolta, hogy a közjegyzõ elnevezés alatt olyan
szervezetek kezelõi jogát jegyezték be, amelyek jogosulatlanul
használják ezeket a neveket, ezért a bejegyzés ellen óvással élt. E
szerint a közjegyzõ szó a Bille Internet Kft, a közjegyzõi kamara dr.
Bálint Tamás ügyvéd, a közjegyzõk szó az M11 Invest Ingatlanközvetítõ és
Ingatlanhasznosító Kft kezelésében van.

A TT egyetért az óvással.

Álláspontja szerint a közjegyzõ, a közjegyzõi kamara,
a közjegyzõk szó domain névként való használata a megjelölt szervezetek
részérõl megtévesztõként értékelhetõ.

A rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg
olyan tény, hogy a fent megjelölt jogosított szervezetek bármilyen
jogalappal rendelkeznének a tárgyi elnevezések használatára.

A konkrét ügy kapcsán felmerülõ általánosabb
problémáról a TT 3/2000. (V.24.) Állásfoglalásában – amely bizonyos
foglalkozási ágak, jogszabály által szabályozott hivatások elnevezésének
védelemben részesítésének javaslatáról szól – valamint 6/2000. (V.31.)
EÁ Elvi Állásfoglalásában jogi véleményét korábban már kifejtette, ezek
megismétlésétõl eltekintünk.

A TT véleménye szerint az ilyen hivatásokra utaló
elnevezéseket célszerû lenne az illetékes szakmai, érdekvédelmi
szervezet végleges kezelésébe adni, vagy subdomainként
rendszeresíteni.

Az elnevezések nem jogosult használóktól történõ
visszavonását a TT indokoltnak látja.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. augusztus 23.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.