Eseti állásfoglalások

Az iparipark.hu domainnév kapcsán bejelentett igény

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 55/2000. (XI.
22.) Állásfoglalása

Az iparipark.hu domainnév kapcsán
bejelentett igény

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt
521/2000. ügyszámon iktatott
állásfoglaláskérést a
Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti
és Eljárási Szabályzat szerinti rendben
megtárgyalta, majd 2000. november 22-i ülésén
4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’
szavazatával, különvélemény
csatolásának igénye nélkül
elfogadta a Testület többségi
véleményét kifejezõ jelen eseti
Állásfoglalást.

Az Egri Ipari Park Kft. igénye az
iparipark.hu domainnévre vonatkozóan a
Regisztációs Szabályzat 13.1 a) pontja
alapján nem minõsül prioritásosnak.

Indokolás:

A Nyilvántartó azzal a
kérdéssel fordult a Tanácsadó
Testülethez, hogy az Egri Ipari Park Kft. az iparipark.hu
cégnévre bejelentett igénye cégnév,
vagyis a Regisztrációs Szabályzat 13.1 a) pontja
alapján prioritásosnak minõsül-e.

A Szabályzat 13.1 a) pontja szerint
prioritással rendelkezik az az igény, ameny az
Igénylõ szervezet hivatalos bírósági
nyilvántartásbavételét igazoló
dokumentumban (pl. cégbírósági
bejegyzésben), illetve jogszabállyal létrehozott
szervezet esetén a jogszabályban a szervezet teljes vagy
rövidített neveként rögzített
megnevezéssel egyezik; a 13.3 pont szerint több
szóból álló nevek egybeírva vagy
kötõjellen elválasztva igényelhetõk. A
Tanácsadó Testület a cégnév
alapján prioritást igénylõ igények
névválasztásának jogszerûsége
tárgyában hozott 1/2000 (IV.5.) sz. Elvi
Állásfoglalása szerint’ szükséges […]
annak vizsgálata, hogy az igényelt prioritásos
alapú domain név csakugyan egyezik-e a
cégbíróság által bejegyzett teljes
vagy rövidített cégnévvel. Amennyiben nem,
úgy az Igénylés – prioritásos alapon – nem
teljesíthetõ’. Mivel az Egri Ipari Park Kft.
cégbíróság által bejegyzett teljes
vagy rövidített neve a rendelkezésre
álló iratok tanúsága szerint az
igényelt domainnel nem egyezik, az igény
prioritásosnak nem minõsülhet.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

Budapest, 2000. november 22.

A Tanácsadó Testület
nevében:

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.