Eseti állásfoglalások

Az ingatlankamara.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz


Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  11/2003. (VI. 24.) sz. Állásfoglalása

Az ingatlankamara.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 (629/2003. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 629/2003 számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2003. június 24-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

Az ingatlankamara.hu domain nem delegálható sem sem a DUNAHOLDING Informatikai Stúdió Kft. számára.

 

Indokolás:

 

A 629/2003 sz. ügyben a , prioritás nélkül igényelte az ingatlankamara.hu domain nevet, amelyet a rendszer 2003. április 15-én vett nyilvántartásba.

 

Az igénylés ellen a DUNAHOLDING Informatikai Studió Kft nyújtott be panaszt 2003. április 25-én, és egyben igényelte a domain részére történõ delegálását. Kérelméhez több szervezet által aláírt meghatalmazást csatolt, amely az alábbiakat tartalmazta:

 

„Az Ingatlan Fórum, mint a magyarországi ingatlan kamara létrehozásáért együttmûködõ, hazai ingatlan szervezetek közös platformja, meghatalmazza a Dunaholding Informatikai Stúdió Kft-t (1083 Budapest, Füvészkert u. 8.) az OriGo Ingatlanbörze Egyesülés üzemeltetõjét, hogy a létrehozandó ingatlan kamara részére a www.ingatlankamara.hu és a www.magyaringatlankamara.hu domain neveket megigényelje, ha más ezekre igényt jelentett be, akkor annak jogosságát megkifogásolja. A domain név igénylésének és üzemeltetésének költségei a Dunaholding Informatikai Stúdió Kft.-t terhelik addig, amíg az ingatlan kamara megalakul. Az ingatlan kamara megalakulása után a kamara a Dunaholding Informatikai Stúdió Kft. addig felmerülõ költségeit megtéríti, a Dunaholding Informatikai Stúdió Kft.  az ingatlankamara.hu és a www.magyaringatlankamara.hu domain neveket a kamara részére további ellenszolgáltatás nélkül átengedi.’

 

A TT az ügy vizsgálata során az alábbiakat állapítja meg:

A kamara a köztestület egyik formájaként jogi személy, amit törvény hoz létre. A köztestület önkormányzattal, és nyilvántartott tagsággal rendelkezõ szervezet; melynek létrehozását törvény rendeli el – a tagságához, illetõleg a tagsága által végzett tevékenységhez kapcsolódó közfeladatot lát el. A köztestület jogi személy (Ptk. 65. § /1/).

 

Nem egységes a gyakorlat abban, hogy a köztestület jogi személyiségét a bírósági nyilvántartásba vétellel nyeri-e el, avagy már a létrehozásáról rendelkezõ jogszabály alapján minõsül annak. Ha ez utóbbi eltérõ rendelkezést nem tartalmaz, az egyesületekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

 

A vonatkozó jogszabályok ugyanakkor nem ismerik a ‘szervezõdõ’ kamara fogalmát. A vonatkozó bírói gyakorlat egyértelmû abban, hogy az egyesületként nyilvántartásba vett szervezetek nem jogosultak a ‘kamara elnevezést használni.’

 

‘A Gk. tv. 79. §-ának (1) bekezdése és a Ptk. módosításáról szóló 1993. évi XCII. törvény 47. §-ának (2) bekezdése alapján pedig az egyesületek a kamara szó használatára nem jogosultak, illetve a ‘kamara’ elnevezés használatára csak a Gk. tv.-ben szabályozott gazdasági kamarák, továbbá a külön törvényekben szabályozott szakmai kamarák jogosultak’ (BH 2000. 572).

 

A TT a fentiek alapján nem lát alapot arra, hogy a szervezõdõ kamara nevében fellépõ szervezet  prioritást szerezzen a késõbb létrehozandó kamara nevére.

 

A fentieket követõen a TT azt vizsgálta, hogy az ingatlankamara.hu domain delegálása a magánszemély igénylõ részére megtévesztõ lenne-e. Figyelembe véve a TT korábbi hasonló tárgyú döntéseit, és azt, hogy a kamara elnevezés használata a Legfelsõbb Bíróság gyakorlata szerint is jogellenes mindazon esetekben amikor nem a külön jogszabályban szabályozott szakmai kamara használja, a TT arra az álláspontra helyezkedett, hogy az ingatlankamara.hu domain név az igényét korábban benyújtó számára sem delegálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2003. június. 24.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.