Eseti állásfoglalások

Az ingatlan00.hu és az ingatlanoo.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 29/2011. (IX. 09.) sz. Állásfoglalása

 

Az ingatlan00.hu és az ingatlanoo.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(873/2011. és 874/2011 sz. ügyek)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes tag ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

 

Az ingatlan00.hu és az ingatlanoo.hu domain nevek a Tárhely.eu Kft. számára delegálhatók.

 

 

Indokolás

 

A Panaszos, Generál Média Kft.(6800, Könyves Kálmán u. 1.) több, a Tárhely.eu Kft. („Panaszolt”) által benyújtott igénylés ellen terjesztett elõ panaszt (azonos tartalommal, de különbözõ alkalmakkor), a tárgybani ingatlan00.hu és ingatlanoo.hu tárgyában. Elõadta, hogy álláspontja szerint az igénylés az „ingatlanok.hu” domain név érdekeit sértené, tekintettel arra, hogy „egyetlen különbség” az „o” illetve a „00” karakter. Elõadta továbbá, hogy az igényelt domaineknek nincs a magyar nyelv szerint jelentése, se védjegy, kizárólag azért került álláspontja szerint az igénylésre sor, mert az igényelt nevek hasonlítanak az általa használt domain nevekre.

 

A Panaszolt fenntartotta igénylését. Érdemi nyilatkozataiban (amelyeket lényegében azonos tartalommal, domainenként terjesztett elõ) a Panaszos elõadta, hogy az „ingatlan” karakterlánc egy szolgáltatási ágazat megkülönböztetõ jelszava, ezért annak a Panaszos általi kisajátítása korlátozná a piaci versenyt. Hivatkozott a TT korábbi, „t”-kezdetû domainekre vonatkozó állásfoglalására. Hangsúlyozta továbbá, hogy álláspontja szerint az „ingatlan00” és az „ingatlanoo” semmiképp nem hasonlít az „ingatlanok” kifejezésre, különös tekintettel arra, hogy a domain neveket kiejtve (diktálva) használják a felhasználók. Hivatkozott továbbá arra, hogy a Panaszos maga is rendelkezik olyan domain nevekkel, amik más domain nevekre hasonlítanak. Visszautasította továbbá, hogy igénylése rosszhiszemû lenne, és elõadta, hogy együttmûködni kíván Fehér Zsolt magánszeméllyel és nem kizárólag kereskedelmi céllal akarja a domain neveket használni.

 

A Tanácsadó Testület (TT) a Panaszos és a Panaszolt azonosságára, továbbá az ingatlanok.hu domainre hivatkozás miatt a fenti két ügyet összevontan kezelte. Eljárása során a TT a delegálás esetleges jogellenességét és a kérdéses domain név megtévesztõ voltát vizsgálta.

 

A TT elsõként visszautasította a Panaszolt érdemi védekezésében szereplõ érvet miszerint a Panaszosnak is vannak olyan domain nevei, amelyek már bejegyzett domain nevekre hasonlítanak. Az eljárásban ennek semmilyen relevanciája nincs, a TT kizárólag a Panaszos kifogását vizsgálta, és kizárólag a fenti két domain név és az „ingatlanok.hu” viszonylatában.

 

A TT nem fogadta el a Panaszos érvelését, mert domain névként regisztrálhatók értelmetlen kifejezések is. Ugyanakkor részletesen és minden körülményt figyelembe véve vizsgálta, hogy fennállhat-e a fogyasztók megtévesztésének a lehetõsége az „ingatlanok.hu” és a két igényelt domain név között. Minden hasonló tárgyú eljárásában hangsúlyozza a TT, hogy a megtévesztést esetrõl-esetre kell vizsgálni. Ahhoz, hogy egy domain név igénylés gyaníthatóan megtévesztõ (és ezáltal jogellenes valamint DRSZ-be ütközõ) legyen, több feltételnek kell együttesen fennállnia. E feltételek közül az elsõ, hogy az igényelt domain névhez hasonlító domain névnek olyan márkanévnek kell lennie, amelyrõl a fogyasztók azonosítják a használót.

Az „ingatlanok.hu” esetében ez fel sem merül, hiszen egy egyszerû közszóról van szó, amit bármely kontextusban lehet használni és nem kötõdik a Panaszolt üzleti tevékenységéhez. Ráadásul az „ingatlan” ragozott alakjaihoz és kibõvített változataihoz kapcsolódóan számtalan más domain név is fellelhetõ, ami tovább gyengíti annak a valószínûségét, hogy a Panaszolt kifejezetten a megtévesztés céljával igényelte volna a fenti két domain nevet.

 

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása, hogy a domain név a Panaszolt részére delegálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2011. 09. 09.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.