Eseti állásfoglalások

Az inforad.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív
Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR
Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó
Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 16/2015. (XI. 09.) sz. Állásfoglalása

 

Az inforad.hu regisztrációjával kapcsolatosan
bejelentett panasz

(980/2015 sz. ügy)

 

tárgyában

 

 

A Tanácsadó
Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület
megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben
megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes
‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta
a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

Az
inforad.hu domain javára nem delegálható.

 

Indokolás

 

Az inforad.hu domain nevet (a továbbiakban: Panaszolt) igényelte 2015.10.12-én. Az
igény ellen az
INFORÁDIÓ Mûsorszolgáltató Kft. (a továbbiakban: Panaszos) élt kifogással
képviselõje útján, és kérte a domain delegálásának megtagadását.

 

Panaszos kifogásában
elõadta, hogy a hivatkozott domain név „megtévesztésig hasonlít” a Társaságuk
által használt „inforadio.hu” domain névre, mely ezáltal a felhasználók számára
a kifogásolt domainnel összetéveszthetõvé válik.

Emellett utalt rá, hogy a
Panaszolt a domain igénylésével – a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1 pontja
alapján – sérti az õ jogait.

 

Panaszolt részletes érdemi
nyilatkozatában elõadta, hogy a kérelmezett és a megszerezni kívánt domain név
írásmódja – többek közt – a betûk tekintetében számszerû különbséget mutat; a
kérelmezett domain két magánhangzó karakterrel (inforad – inforadio) eltér.
Kifejtette továbbá, hogy nemcsak a domain nevek
írásbeli, hanem kiejtésbeli különbsége is markáns: a vitás domainek szótagszámában,
a magánhangzók ejtésében és azok ritmusában is eltérés van. Ezek alapján a Panaszolt
kizárta az összetéveszthetõség lehetõségét.

 

Panaszolt
utalt arra, hogy az általa és Panaszos által végzett tevékenységek különböznek,
a kérdéses domainek felhasználási területe eltér egymástól, hiszen míg a
Panaszos rádióadást sugárzó médiaszolgáltató; õ maga egy elektronikus
helymeghatározó eszközcsalád kereskedelmi forgalmazásának kívánt hátteret
nyújtani, mely szintén kizárja a Panaszos érdekeinek sérelmét.

 

A Tanácsadó Testület
eljárása során a Panaszolt részérõl a delegálás esetleges jogellenességét és a
kérdéses domain név megtévesztõ voltát vizsgálta. A testület az inforad.hu domain
név Panaszoltnak történõ delegálását jogellenesnek nem, de ugyanakkor
a domain használatát megtévesztõnek találta, mivel a domain név delegálása
esetén az igényelt domain, noha nem teljesen megegyezõ, de csekély eltérése
miatt könnyen összetéveszthetõ a Panaszos Inforádió Mûsorszolgáltató Kft.
cégnevének vezérszavával valamint a Panaszos www.inforadio.hu domain nevével,
amelytõl csak két szóvégi karakterrel különbözik.

 

A Domainregisztrációs Szabályzat
2.2.1 tekintetében a Testület megállapította, hogy a Panaszolt által igényelt
domain a Panaszos jogait csak igen csekély mértékben veszélyeztetheti (vagy közvetve
sértheti), illetve bizonyos jogok tekintetében a jogsérelem nem áll fent (pl.
névkizárólagosság joga, kegyeleti jog), vagy sérelmük veszélye a jelen ügyben
igen korlátozott, közvetett természetû (pl. a személyiséghez, szellemi
tulajdonhoz fûzõdõ jog). A védjegyjogi jogosultságra alapozott jogellenesség
megállapításának feltétele, hogy a Panaszolt a domain nevet gyaníthatóan azonos
áruk illetve szolgáltatások körében használja. A Panaszolt nyilatkozata és az
alábbiak alapján ezek a feltételek nem állnak fenn.

Ezért ezek nem alapozzák meg a
jogsérelem esetét, így a Domainregisztrációs Szabályzat fenti pontja szerinti ilyen
jellegû gyanítható jogellenesség nem is állapítható meg.

 

 

Az ütközõ domainnevek
bizonyos mértékû vizuális, illetve fonetikus,
hasonlósággal rendelkeznek, mivel a Panaszos domain neve és cég neve magában
foglalja az igényelni kívánt domain nevet, amely így akár annak rövidítéseként
is felfogható. A domainek közötti fogalmi hasonlóság nem állapítható meg, bár
az összetéveszthetõség esélyét növeli az egyezõ „info” és a „rad” szóösszetétel
elsõ szóelemének egyezõsége, valamint az, hogy második eleme a magyar nyelvben
önálló értelemmel nem bíró kifejezés, amely így a szóelem megkülönböztetõ
képességét is csökkenti, különös tekintettel a Panaszos által üzemeltett és rádiós
mûsor ismertségére. A domain nevek közti fonetikus illetve ütemes különbözõség csekély,
mely kimondva ugyan jól hallható, de az interneten megszokott és dominánsnak e döntés
pillanatában tekinthetõ írásbeli kommunikációban egymással összetéveszthetõvé
és könnyen elgépelhetõvé teszi, megalapozva az összetéveszthetõség
lehetõségét
.

 

Mindezekre figyelemmel a
panaszolt domain név megtévesztõ jellege
– ahogyan azzal Panaszos helyesen érvelt – a két domain elgépelése, félreértése
vagy félreolvasása azok említett sajátosságai miatt valószínûsíthetõ. A
domaineken keresztül elérhetõ áruk és szolgáltatások felek által jelzett ill.
nem vitatott különbözõsége a megtévesztés lehetõségét ugyan csökkenti, mivel a
felhasználó felismerve a hibát rögtön javíthatja az elgépelést – azonban a
megtévesztés lehetõségét ez nem küszöböli ki.

 

A fent ismertetett
körülmények együttes mérlegelése alapján a Tanácsadó Testület arra a véleményre
jutott, hogy az inforad.hu domain Panaszolt általi használata sértheti a
Panaszos jogos érdekét; azok a Panaszos által hosszabb ideje használt és a
széles körben ismert Infórádió kereskedelmi név és cégnév az inforadio.hu
domainnel könnyen összetéveszthetõk.

 

A fentiekre
tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása az, hogy a Panaszolt által
választott inforad.hu domain név részére delegálásra nem kerülhet.

 

Jelen
Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt
egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó
Testület weboldalán (
www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2015.
11. 09.

 

A Tanácsadó
Testület nevében:

 

  

 

………………………………………………


dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………

Dombi Gábor

Titkár
Sk.