Eseti állásfoglalások

Az indexapro.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó
Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó
Testület 7/2003. (IV.16.) sz. Állásfoglalása

Az
indexapro.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(626/2003. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt
626/2003. számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd 2003. április 16-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a
jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ
jelen eseti Állásfoglalást.

 

Az indexapro.hu domain számára nem delegálható.

 

Indokolás:

 

A 626/2003. sz. ügyben a
panaszos Index.hu Rt. a CovySoft Networks Kft. regisztrátoron keresztül elõterjesztett kifogásában kérte a Tanácsadó
Testület állásfoglalását.

A prioritás nélküli által az indexapro.hu domain névre vonatkozó
prioritás nélküli igénylés 2003. január 30-án került nyilvántartásba. Az Index.hu Rt. panaszos 2003. február 3-án a
Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 9. pontja alapján a CovySoft Networks Kft.
regisztrátornál kifogást terjesztett elõ. igénylõ 2003.
március 7-én a Tanácsadó Testületnek címzett véleményben összegezte álláspontját. A fentiek alapján a panaszos a
Szabályzat 9.3. pontjának megfelelõen vállalta a Tanácsadó Testület eljárását.

Az Index.hu Rt. a
tárgybeli domaint nem igényelte. Az Index.hu Rt. kifogásában elõadta, hogy az index karaktersorozatra épülõ logo
védjegytulajdonosa az Index.hu Rt. „Az index név – ezen keresztül az Index karaktersorozatot tartalmazó
domainnevek – az internetes tartalomszolgáltatásban, ezen keresztül a magyar Internetes társadalom
„köztudatában” egyértelmûen az Index.hu Rt. szolgáltatásaihoz kötõdnek. A tartalomszolgáltatás részeként
apro.index.hu url címen ingyenes apróhirdetés lehetõséget is szolgáltattunk, mely szolgáltatás jelenleg technikai
okokból szünetel. Az indexapro.hu domainnévnek a kérelmezõ általi bejegyzése az Index.hu Rt. jogos és méltányolható
üzleti érdekeit sértené, hiszen a domainnév alatt megjelenõ esetleges tartalmat a laikus felhasználó az Index.hu Rt.
által szolgáltatott tartalomként értékelné, súlyosan károsítva társaságunk és lapjaink megítélését”.

véleményében kifejtette, hogy álláspontja szerint a panaszos
kifogása megalapozatlan. Álláspontja szerint „a megkifogásolt domain név nem ellentétes a Domainregisztrációs
Szabályzat 2.2.3 pontjával, ugyanis az még nincs regisztrálva, illetve nem tartozik védett nevek, vagy zárolt nevek
körébe”. Érvelése szerint „kétségtelen tény, hogy az általam bejegyezni kívánt domain név tartalmazza a
panaszosnak példaképpen felhozott domain név jegyeit, azonban más sorrendben, más összetételben, ezért a panaszos
kifogása nem megalapozott. Több hasonló karaktersorozatú domain név is ismert, melyek esetében fel sem merülhet a
domain nevek összetéveszthetõsége; az index szó pedig az internetes alkalmazásokban rendkívül gyakran alkalmazott,
önálló értelemmel és jelentéstartalommal bíró szó, amelynek más összetételben való alkalmazása is más-más
jelentéstartalommal bír. Ha a Szabályzat a panaszos által kerülne értelmezésre, akkor már számtalan domain név
törlésre kerülhetett volna”. Véleménye szerint „az általam bejegyezni kért domain név és a panaszos
által említett domain név összetéveszthetetlen. A laikusra való hivatkozás így nem elfogadható”.

a továbbiakban hivatkozott arra, hogy „a regisztrációs
kérelmet 2003. január 30-án rögzítették, s a panaszos a Szabályzat 9.1. pontja alapján lehetõvé tett kifogását
véleményem szerint késõn terjesztette elõ”. Mindezek alapján a panasz elutasítását és a domain név számára
történõ regisztrálását kérte.

A Tanácsadó Testület
vizsgálata során megállapította, hogy az ‘INDEX’ megjelölés a Magyar Szabadalmi Hivatal által az Index.hu Rt. mind
jogosult számára lajstromozott (ábrás) védjegy, árujegyzéke a nizzai osztályozás szerinti 38. osztályra terjed ki. A
Tanácsadó Testület rendelkezésére álló dokumentumok alapján a kifogás elõterjesztésének dátuma 2003. február 3.

A Tanácsadó Testület
— mivel az Index.hu Rt. igénylést nem nyújtott be — azt vizsgálta, van-e akadálya a által benyújtott igénylés teljesítésének.

 A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint ‘nem választható és használható olyan
domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltõ, vagy

c) megtévesztõ.’

A megjelölés a Tanácsadó
Testület álláspontja szerint nyilvánvalóan nem kelt megbotránkozást vagy félelmet, így a jelen esetben csupán a
megtévesztõ jelleg és a jogellenesség igényel részletesebb vizsgálatot.

Az Index.hu Rt. által
üzemeltetett portál a hazai internetezõk körében széles körben ismert, a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet
által üzemeltetett Medián Webaudit szolgáltatás által elemzett oldalak közül 2003. április 6-i állapot szerint a
harmadik legtöbbször letöltött oldal, a letöltések száma (page impression) ezen a napon meghaladta a 2 milliót. Az
Index.hu Rt. ráadásul – bár apro.index.hu címen – korábban nyújtott apróhirdetés szolgáltatást. A
Tanácsadó Testület szerint a domain használata ezért gyaníthatóan megtévesztené az átlagos internet használót, amely
a domaint az Index.hu Rt. által üzemeltetett szolgáltatásokkal azonosíthatná. A Testület szerint ezért a domain
általi választása jelentéstartalmára és használatára nézve
gyaníthatóan megtévesztõ lenne. A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint ezért a domain által nem választható, számára nem delegálható. A Tanácsadó
Testület a továbbiakban nem vizsgálta a jogellenesség gyanúja keretében felmerülõ védjegyjogi és versenyjogi
kérdéseket.

 Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(www.domain.hu/domain/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2003. április 16.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.