Eseti állásfoglalások

Az indaservice.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív
Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR
Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó
Testülete

 

A Tanácsadó Testület 02/2019. (II. 06.)
sz. Állásfoglalása

 

Az indaservice.hu
domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1051/2019. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó
Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület
megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben
megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes
„igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti
Állásfoglalást.

 

Az indaservice.hu domain
név az igénylõ INDA Service Kft. részére delegálható.

 

Indokolás:

 

Az
indaservice.hu
domain név delegálását az INDA Service Kft. („Panaszolt”) kérte
2019. január 7. napján, amely ellen az Indamedia Sales Kft. („Panaszos”
nyújtott be kifogást, melyben annak megállapítását kérte a Tanácsadó
Testülettõl, hogy a hivatkozott domain név Panaszolt részére nem delegálható.

 

A Panaszos kifejtette, hogy az
általa kifogásolt domain név Panaszolt részére történõ delegálása jogellenes és
megtévesztõ helyzethez vezetne, a Domain Regisztrációs Szabályzat („Szabályzat”
ill. „DRSZ”) 2.2.1. és 2.2.2. pontjait sértené. A hivatkozott domainnév a
Panaszos szerint a Panaszos domain nevéhez (inda.hu) megtévesztésig hasonlít,
álláspontja szerint a felhasználók összetéveszthetik õket. A hivatkozott
domainnév továbbá megtévesztésig hasonlít az „inda” színes ábrás védjegyre, a
domain használata esetén az oldalt a felhasználók összetéveszthetik a
védjeggyel és annak jogosultjával. A Panaszos által hivatkozott védjegy a
2017-ben bejelentett 224549 lajstromszámú „inda” védjegy, amelynek a
nyilvántartás szerint a Panaszos anyavállalata (Indamedia Network Zrt.) a
jogosultja. (A védjegynyilvántartásban a névváltozás nem lett átvezetve, de a
cégnyilvántartás adatai alapján a jogosult személye megállapítható.)

 

A
Domainregisztrációs Szabályzat 2.2 pontja szerint a választott domain név,
annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait
(pl. szellemi tulajdonhoz fûzõdõ jogát stb.) nem sértheti, továbbá nem
választható és használható olyan domain név, amely használatára nézve gyaníthatóan
jogellenes vagy megtévesztõ.

 

A Panaszolt
vitatta, hogy a domain használata megtévesztõ vagy jogellenes volna. Írásban
kifejtett elõadása szerint az „indaservice.hu” a Panaszolt nevébõl (INDA
Service Kft.) származtatott domain név, amelynek elsõ tagja valóban azonos az „inda.hu”
domainnel, de a második tag („service”) egyértelmûen megkülönbözteti a két
domaint. Az „indaservice.hu” esetében a cégnév az „Industrial Application
Service” angol szóösszetételbõl származik, ami a Panaszolt szerint a két cég tevékenysége
közötti különbséget is mutatja. Ez a Panaszolt weboldalán is feltüntetésre
került (mely már üzemel).

 

A Panaszolt
szerint a két cég tevékenysége alapvetõen eltér egymástól. Az INDA Service Kft
mûszaki tanácsadással, gépalkatrészek kereskedelmével és pályázati
tanácsadással foglalkozik, ami a weboldalon is egyértelmûen látszik (angol
nyelven). A Panaszolt ügyvezetõje válaszában hangsúlyozta, hogy az Indamedia
Sales Kft. média tevékenységével összefüggõ tevékenységet a Panaszolt nem kíván
folytatni.

 

Az „inda”
védjegy kapcsán a Panaszolt kifejtette: az „inda” színes ábrás védjegyhez az
INDA Service Kft. által használt logó egyáltalán nem hasonlít, így a látogatók
számára ez sem megtévesztõ. Panaszolt azt is felhozta, hogy egy másik, „INDA”
színes ábrás védjegy is már lajstromozva van a Szociális Klaszter Egyesület
nevén („Interprofesszionális Nemzeti Demencia Alprogram” rövidítése; lajstromszám:
222.434). A tevékenység itt is eltérõ. Hasonlít tehát a név, de nincs megtévesztés.

 

A Panaszolt
véleménye szerint az igényelt domain név használatára nézve nem jogellenes és
nem megtévesztõ, ennek megfelelõen kérte a domain delegálását az eredeti
kérelem szerint.

 

Tanácsadó
Testület (TT)
a TT a Regisztrációs Szabályzat 2.2. pontjában foglalt kizáró
okok meglétét vizsgálta. Eszerint nem választható olyan domain, amely
jelentéstartalmára vagy használatára nézve gyaníthatóan: jogellenes;
megbotránkozást vagy félelmet keltõ; vagy megtévesztõ.

 

A jogellenesség
kapcsán a domain név és a védjegy összetéveszthetõsége volt az egyik kérdés, a
másik pedig az, hogy gyanítható-e a domain megtévesztõ használata a két domain
hasonlósága mellett az összes ismert körülményre tekintettel.

 

A Tanácsadó
Testület a márkanév ismert jellegére is tekintettel elfogadta a Panaszos azon
elõadását, hogy a Panaszos „inda” név alatt szolgáltatásokat nyújt, és a
felhasználók ehhez a névhez hasonlónak találhatják a kifogásolt domaint. A
jogellenesség és a megtévesztõ jelleg megállapításához a Tanácsadó Testület
álláspontja szerint szükséges további tényállási elemeknek is megvalósulniuk,
ami alapján a jogsértés gyanúját meg lehet állapítani, a puszta névazonosság
(illetve hasonlóság) nem elég. Ilyen további elem lehet például a tevékenységi
kör azonossága.

 

Az eljárás
jellegébõl is adódik az, hogy a panaszból nem derül ki, mely további
körülmények miatt lehet jogellenes vagy megtévesztõ a Panaszolt domain neve,
így a Tanácsadó Testület a Panaszolt elõadása alapján vizsgálta, hogy a másik
cég tevékenysége a névhasonlóság mellett adhat-e okot a szabályzat szerinti
elutasítás alkalmazására.

 

Jogellenességrõl
akkor beszélhetünk, ha valaki olyan domain név használatával irányít
látogatókat a tárhelyén található tartalomra, ami más jogát sérti. A domain
jogsértõ jellege lehet jogsértõ tartalommal párban, és az is lehet, hogy pont
az egyébként nem jogsértõ tartalom miatt lesz jogellenes a domain használata.
Ebbe az utóbbi csoportba tartoznak a védjegybitorlást és a névhez fûzõdõ jog
sérelmét megvalósító ügyek. Az igénylõ általában nem sérti másnak a jogát
pusztán azáltal, hogy lefoglal magának egy domain nevet. A jogellenesség attól
fogva állapítható meg, hogy a honlap tartalmaként a védjegy (vagy a név)
oltalmi körébe tartozó tevékenység jelenik meg.

 

A megtévesztés
tilalma szintén olyan elõírás, amely minden ügyben az összes körülmény alapos
mérlegelését igényli. A gyakorlat alapján erõs fõszabályként a jövõbeni
megtévesztõ jelleg a delegálás idõpontjában nem vélelmezhetõ, vagyis konkrét
erre utaló tények szükségesek ahhoz, hogy egy domain kapcsán a megtévesztõ
jelleg megállapításra kerüljön.

 

A Panaszos által
hivatkozott (2017-es bejelentésû) védjegy meglehetõsen széles körben biztosít
oltalmat a védjegy jogosultja számára, mivel az árujegyzéke igen terjedelmes,
négy szolgáltatási osztályban az összes olyan szolgáltatásra megkapta az
oltalmat, amelyet a Nizzai Osztályozás tartalmaz. A lajstrom szerint az oltalom
kiterjed többek között olyan szolgáltatásokra is, mint pl. az adminisztratív
támogatás pályázati felhívások megválaszolásához (35), a kereskedelmi ügyletek
(35), a tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi
és kutatói tevékenység (42) és a mérnöki munkák, szolgáltatások (42). A védjegy
jogosultja azonban nem a Panaszos, hanem a Panaszos cég tulajdonosa, egy másik
cég, amely nem szerepel az eljárásban, képviseletére a Panaszos (illetve a
Panaszos ügyvezetõje) a rendelkezésre álló adatok alapján nem jogosult.

 

Noha a védjegytörvény
alapján ugyan felmerül a jogellenesség megállapításának a lehetõsége a
Panaszolt által felsorolt szolgáltatások kapcsán (mûszaki tanácsadás,
gépalkatrészek kereskedelme, pályázati tanácsadás), a Szabályzat (DRSZ) 9.1
pontja értelmében a Tanácsadó Testület eljárását az igényelheti, akinek jogos
érdeke fûzõdik annak megállapításához, hogy a feltételes használatba adott
domain az adott igénylõ részére történõ delegálása a Szabályzatba ütközik, ez
pedig a védjegy tekintetében nem a Panaszos. (Védjegybitorlást is csak a
védjegyjogosult kérelmére lehet megállapítani polgári peres eljárásban.)

 

Ha pedig a
védjegyet figyelmen kívül hagyjuk, a Panaszos domain neve és márkaneve
(„inda.hu”) egy sokkal szûkebb tevékenységi kört fed le: egy médiacsoportról
van szó, és elsõsorban szórakoztatás, tartalomszolgáltatás és egy
levelezõprogram biztosítása kapcsán ismert a cég és a hivatkozott márkanév.

 

Ha a Panaszos
tényleges tevékenységét nézzük, a Panaszolt által tervezett tevékenységek nem
esnek abba a körbe, ahol a Panaszos érdekelt, és nem is hasonlít a két cég
profilja, így a domain név megtévesztõ jellegének gyanúja nem áll fenn.

 

Fentiekre
tekintettel a Tanácsadó Testület nem látott olyan jogellenesség vagy
megtévesztés megalapozott gyanújára okot adó körülményt, amely a fenti domain
nevek delegálását akadályozná. Az igénylés nem ütközik sem a
Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2.a, sem a 2.2.2.c. pontjába, ezért a név
delegálását a Panaszolt javára teljesíthetõnek látta.

 

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag
fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az
Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(www.nic.hu/tt)
teljes terjedelmében közzétételre
kerül.

 

Budapest, 2019. február
06.

 

A Tanácsadó Testület
nevében:
 

 

……………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.