Eseti állásfoglalások

Az ind-ex.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív
Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR
Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó
Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 10/2017. (VI. 16.)
sz. Állásfoglalása

 

Az ind-ex.hu
domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1025/2017. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A
Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó
Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok
egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti
Állásfoglalást.

 

Az ind-ex.hu domain név az
igénylõ részére nem delegálható.

 

 

Indokolás:

 

Az ind-ex.hu domain
név delegálását
(„Panaszolt”) kérte, aki ellen az INDEX.HU
Informatikai Zrt. („Panaszos”)  nyújtott be kifogást, melyben annak
megállapítását kérte a Tanácsadó Testülettõl, hogy a hivatkozott domain név Panaszolt
részére nem delegálható.

 

A Panaszos kifejtette, hogy az
általa kifogásolt domain név (ind-ex.hu) Panaszos által használt domain
névhez (index.hu) megtévesztésig hasonlít, valamint, hogy a Panaszos a
magyar internetes piacon meghatározó index.hu oldal üzemeltetõje. A
Panaszos arra is hivatkozott, hogy az index megjelölés magyar és
nemzetközi védjeggyel is védett.

 

Hivatkozott
a Panaszos továbbá a Regisztrációs szabályzat 2.2 pontjára, mely szerint választott
domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy
szervezet jogait (pl. szellemi tulajdonhoz fûzõdõ jogát) nem sértheti. Valamint,
hogy nem választható és használható olyan domain név, amely használatára nézve
gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztõ.

 

A
Panaszolt elõadta, hogy az ind-ex.hu domain célja, hogy az IND
Kft. volt (ex) kollégái számára kapcsolattartási felületet nyújtson, a cég
szellemisége és közösségi élmény megtartása céljából. Panaszolt ugyanis az
egykori Ind Kft. alapító tagja. Ennek különösen az egykori cég alapításának 20.
évfordulója ad jelentõséget, mert az igényelt domain útján szeretnék egymással
a kapcsolatot tartani.

 

Tanácsadó
Testület (TT)
álláspontja szerint az Index internetes újság Magyarországon
közismert a hírkeresõ fogyasztók között. Mint azt a TT 4/2000 (V. 16.) elvi
állásfoglalása már kifejtette, „nem tagadható tehát meg a vállalkozásoktól a
saját bevezetett és használt kereskedelmi nevük domainkénti választása. Ez a
jog azt is magában foglalja, hogy a jogosult e választási jogával ne éljen, de
élvezze azt a védelmet, ami õt jogosultságának megfelelõen megillethetné.”

 

Panaszos
beadványával ellentétben a TT nem talált olyan körülményt, amely alapján
Panaszolt gyaníthatóan védjegybitorlást követne el a domain regisztrációjával
vagy használatával.  A TT véleménye szerint viszont a megtévesztésre is
hivatkozó panaszos beadványa helyesen érzékeli, hogy a közismert internetes
újság számára gyaníthatóan piaczavaró hatású lenne, ha Panaszoltnak kerülne
delegálásra a tárgyi domain.  A delegálás fogyasztói szempontból gyaníthatóan
megtévesztõ jellegû, mert az Index alternatív vagy kötõjeles változatát a
hírkeresõ fogyasztók egyértelmûen Panaszos internetes újságjával azonosítják,
és nem egy megszûnt kft. egykori dolgozóinak baráti lapjával.

 

Fentiekre
tekintettel a Tanácsadó Testület megtévesztés gyanújára okot adó körülményt
talált, amely a fenti domain név delegálását megakadályozza. Az igénylés a
Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2.a pontjába ütközik. Ezért az „ind-ex.hu
domain név delegálása a Panaszolt javára nem teljesíthetõ.

 

Jelen
Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt
egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó
Testület weboldalán
(www.nic.hu/tt)
teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest,
2017. június 16.

 

A Tanácsadó
Testület nevében:

 

 

 

 

………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.