Eseti állásfoglalások

Az ezerocsi.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz


Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 05/2010. (III. 01.) sz. Állásfoglalása

Az ezerocsi.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(818/2009. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 818/2009. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2010. március 1-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület egyhangú véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

Az ezerocsi.hu domain delegálására vonatkozó igény a GO-Online Kft. számára teljesíthetõ.

 

Indokolás:

 

Az ezerocsi.hu domain nevet a Go_Online Kft. (a továbbiakban „Igénylõ”) igényelte prioritás nélkül 2009. november 20. napján. Az igénylés ellen az EST Media Group Kft. valamint az FM1 Kommunikációs és Kulturális Zrt. közösen („Panaszos”) élt kifogással jogi képviselõjük útján, és kérték a domain delegálásának megtagadását.

Kifogásában a Panaszos hivatkozott a Domainregisztrációs Szabályzat („DRSZ”) 2.2.1., 2.2.2. és 2.3.2. pontjaira, továbbá a Tanácsadó Testület több állásfoglalásában foglaltakra és az 1959 évi IV. törvény („Ptk.”) valamint a 1996. évi LVII („TPVT”) rendelkezéseire.

A Panaszos álláspontja szerint a fenti domain Igénylõ általi választása megtévesztõ és így jogellenes, mert azonos (az ékezetek elhagyása esetén) a Panaszos által 2010. november 19. napján indított „Ezeröcsi” rádiós mûsor címével, és ezt a nevet az internetezõk nyilvánvalóan a Panaszossal és annak mûsorával kapcsolják össze. A domain Igénylõ általi igénylése pedig sérti a Panaszos Ptk.-ban rögzített névviseléshez fûzõdõ jogát. Panaszos elõadja továbbá, hogy álláspontja szerint a Igénylõ szándékosan és rosszhiszemûen törekszik a megtévesztõ helyzet elõidézésére, kihasználva, hogy a mûsorszolgáltatás megkezdését megelõzõen az Igénylõ a sajtóban értesülhetett az „Ezeröcsi” címû rádiós mûsor megindításáról. Ezen felül Panaszos álláspontja szerint az „ezeröcsi” név és kifejezés szellemi alkotás melynek kizárólagos felhasználási jogaival Panaszos rendelkezik. A domain név Igénylõ részére történõ delegálása – Panaszos szerint –tehát sértené névviselési jogát, szerzõi jogát továbbá a Tpvt. rendelkezéseit. Utalt arra is a Panaszos, hogy a domain igénylés által Igénylõ jogellenesen kívánja kihasználni a Panaszos befektetését.

Fentiekkel ellentétben Igénylõ kifogásolja, hogy Panaszos panaszából nem tûnik ki pontosan a domain igénylést sérelmezõ személy pontos kiléte, azaz hogy az EST Media Group Kft. vagy az FM1 Kommunikációs és Kulturális Zrt. a valódi Panaszos. Igénylõ ezen felül kétségbe vonja az „ezeröcsi” kifejezés szellemi alkotás mivoltát arra való hivatkozással, hogy az egy szleng kifejezés, mely az 1500-as LADA (VAZ-2103) kedveskedõ megjelölése. Álláspontja szerint azonban amennyiben elfogadható lenne Panaszos álláspontja a kifejezés szellemi alkotás mivolta tekintetében, a kifejezés már közkincsé vált volna. Igénylõ álláspontja szerint az „ezeröcsi” kifejezés nem is lehet kereskedelmi neve Panaszosnak, mivel nem „ezeröcsi” hanem NEO FM év alatt került sor szolgáltatásnyújtásra. Elõadja továbbá, hogy az online médiában történõ nyilvánosságra hozatala a mûsorszolgáltatásnak nem bír jelentõséggel, hiszen arról a Igénylõ nem is tudott. Megvizsgálta azonban a Igénylõ a domain igénylést megelõzõen a védjegybejelentésekre vonatkozó nyilvántartást, a domain nevek nyilvántartását továbbá a cégnyilvántartást, és ezzel kimerítette az elvárható gondosság követelményét a domain igénylés kapcsán. Kijelentette továbbá, hogy a domain nevet nem kívánja értékesíteni, vagy használatba adni Panaszosnak, az tervei szerint a saját tevékenységével kapcsolatos információk elhelyezésére szolgál majd. Kétségbe vonta ezen felül azt a – Panaszosi – tényállítást, miszerint a széles közönség a kifejezést Panaszos mûsorával azonosítja. A Tpvt. rendelkezései vonatkozásában elõadta, hogy a domain név igénylése nem minõsül önmagában gazdasági tevékenységnek, és gazdaság tevékenység hiányában a Tpvt. rendelkezései nem alkalmazhatóak.

A Tanácsadó Testület eljárása során vizsgálta, hogy a DRSZ, a Ptk., a Tpvt. illetve a szerzõi jogi törvény rendelkezéseit sérti-e a domain igénylése.

E vizsgálat során a Tanácsadó Testület az alábbi következtetésekre jutott:

A vitatott domain név a köztudatban, különösen az autóstársadalomban közismert kifejezés, mely az 1500-as LADA szleng megnevezése, és mint ilyen leíró jellegû kifejezés. Amennyiben el is fogadnánk a kifejezés eredeti – azaz alkotói tevékenység eredményeként létrejött – jellegét, úgy annak jogi besorolása leginkább a folklór kifejezõdéseivel esne egy tekintet alá, amely nem tárgya a szerzõi jogi védelemnek. Elfogadhatatlannak tartja tehát az Tanácsadó Testület azt a Panaszosi okfejtést miszerint az „ezeröcsi” kifejezés egy olyan szellemi alkotás, melynek kizárólagos felhasználási jogai lennének és ezekkel Panaszos rendelkezne. Túlzónak tartja a Tanácsadó Testület azt a Panaszosi okfejtést is miszerint egy rádiós mûsor egyetlen alkalommal való sugárzása illetve annak néhány sajtóvisszhangja révén a széles közönség Panaszos mûsorával azonosítaná a jelen ügyben szereplõ (a fentiek alapján deskriptív) kifejezést. Megjegyzi a Tanácsadó Testület, hogy  a jövõben ez a kifejezés elméletileg akár a Panaszos jó hírnevû megjelölésévé is válhat (1997. évi XI. (Védjegytörvény) 12.§ (2) bek c) pont), ez azonban a domain igénylésekor nem állt fenn. Ennek hiányában pedig egy leíró jellegû, köznapi kifejezés nem részesülhet olyan védelemben, amit a Ptk., a Védjegytörvény vagy a Versenytörvény ill. az irányadó bírói gyakorlat biztosít, továbbá amelyeket a Tanácsadó Testület korábbi állásfoglalásaiban ilyen védelmet élvezõ névként azonosított. A jelen ügyben igényelt domain név leíró jellegének következtében pedig az igénylés önmagában nem eredményez megtévesztést, annak ellenére, hogy a domain név elvileg alkalmas lehet olyan használatra, amely a késõbbiekben jogellenes vagy megtévesztõ állapotot idéz elõ. Az ilyen helyzet beállta esetén sor kerülhet a domain Igénylõi delegálásának visszavonására is – akár a jelenlegi Panaszos kezdeményezésére.

A Tanácsadó Testület ezen felül osztja Igénylõ azon álláspontját miszerint a domain név gazdasági tevékenység keretében történõ felhasználása híján nem kerülhet sor a Tpvt. rendelkezéseinek megsértésére. Ezzel összefüggésben a Tanácsadó Testület felhívja a Igénylõ figyelmét arra, hogy tartózkodjon a Tpvt. illetve a DRSZ rendelkezéseinek megsértésétõl a domain név gyakorlati használata során, azok megsértése esetén ugyanis a domain név visszavonására más eljárások keretében sor kerülhet.

A Tanácsadó Testület a jelen ügyben nem osztotta a Panaszos személyével kapcsolatban felvetett igénylõi aggályt, miszerint nem egyértelmû a Panaszos kiléte – bár megjegyzendõ, hogy a DRSZ szóhasználata az egy panaszos egy igénylés tényállásra épül. Lényeges körülmény ugyanis, hogy a jelen közös panaszt benyújtó cégek külön-külön és együttesen is érdekeltek voltak az eljárásban, továbbá egyik a másik kizárólagos tulajdonosa, mely a koncessziós szabályozás sajátosságaiból is ered.

Fentiek alapján megállapítható, hogy az ezerocsi.hu domain név igénylése nem ütközik sem az irányadó hatályos jogszabályokba sem a DRSZ rendelkezéseibe.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2010. március 1.

 

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.