Eseti állásfoglalások

Az expresszauto.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 4/2003. (III. 11.) sz. Állásfoglalása

Az expresszauto.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(622/2003. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 622/2003. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási
Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2003. március 11-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti
szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül,
elfogadta a Tanácsadó Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

Az expresszauto.hu domain számára delegálandó.

Indokolás:

A 622/2003. sz. ügyben a CovySoft Networks Kft. regisztrátor a domain-igénylõ megbízásából kérte a Tanácsadó Testület állásfoglalását.

prioritás nélküli igénylése az
expresszauto.hu domain névre vonatkozóan 2003. január 22-én került nyilvántartásba.

Az Expressz Magyarország Rt. panaszos 2003. február 4-én a Domainregisztrációs Szabályzat (a
továbbiakban: Szabályzat) 9.1. pontja alapján a CovySoft Networks Kft. regisztrátornál kifogást terjesztett elõ. igénylõ 2003. február 5-én a regisztrátornak címzett véleményben
összegezte álláspontját, és 2003. február 17-én írásban megbízta a regisztrátort válaszának a Tanácsadó Testület elé
terjesztésével. A fentiek alapján a Szabályzat 9.3. pontjának megfelelõen vállalta a Tanácsadó Testület eljárását.

Az Expressz Magyarország Kft. a tárgybeli domaint nem igényelte.

Az Expressz Magyarország Rt. kifogásában elõadta, hogy kiadásában jelennek meg “az Expressz
Újságon kívül az Expressz Képes Autó, az Expressz Képes Ingatlan és az Expressz Autó Expo autós, valamint az Expressz
Képes Ingatlan ingatlanos hirdetési magazinok, továbbá az Expressz Magyarország Rt. mûködteti többek között az
ingatlanexpressz.hu és az autoexpressz.hu site-okat, illetve az expressz.hu hibrid site-ot”. Az Expressz
Magyarország Rt. szerint “valamennyi kiadványunk neve, illetve a hozzá hasonló megnevezések is védjegyeztetésre
kerültek”. Álláspontja szerint a által regisztrálni
szándékozott domainnevek (amelyek közül jelen ügy tárgyát az expresszauto.hu képezi) az általa kiadott
magazinok nevét tartalmazzák, esetleg csak megcserélve a szórendet, vagy azok fontos elemeit használják, így
lehetõséget adnak a megtévesztésre. A kifogás szerint mindez a védjegyoltalomból fakadó jogaikat is sérti, mivel az
kiterjed az oltalom alatt álló szó bárminemû felhasználására is. Mindezek alapján az Expressz Magyarország Kft. kérte
a “regisztrálás (domain delegálásának) elutasítását”. A társaság végezetül elõadta, hogy “a
lapárusítás során kialakult gyakorlat szerint a vásárlók a magazinokat nem a teljes – az Expressz márkanévvel
kiegészített – formában, hanem az élõnyelv szokásainak megfelelõen Képes Autó, Képes Ingatlan formában ismerik,
kérik, említik”.

A panaszos kifogásához mellékelte kiadványainak címlapjait, az üggyel kapcsolatos védjegyeit és azok
lajstromszámát.

igénylõ álláspontja szerint a panaszos
kifogása megalapozatlan. Kifejtette, hogy az általa igényelt domain nevek delegálása nem ellentétes a Szabályzat 2.2.3
pontjával, azok közül egy sincs regisztrálva, illetve azok nem tartoznak a védett nevek vagy zárolt nevek körébe.
Álláspontja szerint nem helytálló a panaszos azon állítása, amely szerint a domainnevek delegálása sértené annak a
védjegyoltalomból fakadó jogosultságait, mivel “az általa hivatkozott lajstromozott védjegyek minden esetben más
szóösszetételben, más szavakat felhasználva érvényesek, nem lajstromozott védjegyei pedig nem alkalmasak a
regisztráció elutasításának alátámasztására. A védjegyre vonatkozó elõírások szerint a védjegyoltalom konkrét
szóösszetételre vonatkozik, a védjegyoltalomban részesülõ szóösszetételben szereplõ szó más összetételben történõ
alkalmazására a védjegyoltalom nem vonatkozik”. Az igénylõ szerint “a Szabályzat nem tiltja, sõt lehetõvé
teszi, hogy egy domainnév valamely elemét másik domainnév tartalmazza. Példaként említem a kepesauto.hu vagy a
kepes-auto.hu általam regisztrálni kért domain neveket, amely lényegében két szóból áll, és tudomásom szerint mindkét
szót nagyon sok domainnév tartalmazza. Ha a szabályzat a Panaszos által kerülne értelmezésre, akkor mindazon domain
nevek, amelyek az említett szavak egyikét tartalmazzák, nem lennének regisztrálhatók, illetve kizárólag a Panaszos
delegálhatná azokat (pl. auto.hu, kepes.hu, auto-bonto.hu, stb)’. Az igénylõ szerint elfogadhatatlan a panaszosnak az
élõnyelv szokásaival kapcsolatos hivatkozása, “a Szabályzat nem teszi lehetõvé ennek alkalmazását, még abban az
esetben sem, ha az a valóságnak megfelelne”.

A fentiek alapján az igénylõ kérte a panasz elutasítását, és a domain név számára történõ delegálását.

A Tanácsadó Testület vizsgálata során megállapította, hogy az ‘EXPRESSZ’ megjelölés a Magyar Szabadalmi
Hivatal által az Expressz Magyarország Média Rt. mint jogosult számára lajstromozott védjegy, lajstromszáma 166680. A
védjegy árujegyzékébe a nizzai osztályozás szerinti 16., 35., 36., 38., 41. és 42. áruosztályokba tartozó áruk és
szolgáltatások tartoznak. A ‘KÉPES AUTO EXPRESSZ’ megjelölés szintén a panaszos mint jogosult számára lajstromozott
védjegy, lajstromszáma 152793, árujegyzékébe a nizzai osztályozás szerinti 16., 35., 36., 38., 41. és 42.
áruosztályokba tartozó áruk és szolgáltatások tartoznak.

A Tanácsadó Testület – mivel az Expressz Magyarország Rt. igénylést nem nyújtott be – azt
vizsgálta, van-e akadálya a által benyújtott igénylés
teljesítésének. A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint ‘nem választható és használható olyan domain név, amely
jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltõ, vagy

c) megtévesztõ.’

A megjelölés a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem kelt megbotránkozást vagy félelmet, így adott
esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztõ jelleg igényel részletesebb vizsgálatot.

A Tanácsadó Testület a jogellenesség körében azt a kérdést vizsgálta, hogy menyiben sértené a delegálás
az ‘EXPRESSZ’ illetve a ‘KÉPES AUTO EXPRESSZ’ védjegy jogosultjának jogait. A Vt. 12. § (2) bek. szerint kizárólagos
használati joga alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység
körében használ a) a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban,
amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplõkkel; b) olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel
összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve
szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint az ‘expresszauto’ megjelölés az adott kontextusban,
karaktersorozatként az átlagos felhasználó számára nem téveszthetõ össze az EXPRESSZ vagy KÉPES AUTO EXPRESSZ
megjelöléssel. A Testület szerint az átlagos felhasználó számára nem téveszthetõ össze egy kéttagú szóösszetétel egy
olyan szóval, amely nem is összetétel (EXPRESSZ), ill. egy három tagból álló megjelöléssel (KÉPES AUTÓ EXPRESSZ). Az
‘expresszauto’ kifejezés ráadásul ún. jelzõs alárendelõ szóösszetétel, amelyben az ‘expressz’ elõtag az utótag
jelzõjeként szerepel.

A Tanácsadó Testület a jelen állásfoglalás meghozatalakor figyelembe vette, hogy az ‘EXPRESSZ’
megjelölés a köztudatban magát a panaszos által kiadott újságot – illetve annak egyes késõbbi változatait
– jelenti, és az átlagos felhasználó e megjelölést nem a kiadó neveként értelmezi. Megjegyzi továbbá, hogy adott
esetben nem a jelzõi elõtagként, hanem az utótagként történõ szerepeltetés volna megtévesztõ, és eredményezne
összetéveszthetõ – a panaszos által kiadott lap változatára utaló – megjelölést. A ‘KÉPES AUTO EXPRESSZ’
megjelöléssel való összetéveszthetõséget ugyanakkor nyilvánvalóan kizárja a szóösszetétel elemeinek eltérõ sorrendje.
A Tanácsadó Testület az összetéveszthetõség hiányában nem vizsgálta azon további kérdéseket, hogy megállapítható-e
adott esetben az áruk, szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága, ill. vajon panaszos megjelölései a Vt.
értelmezésében jó hírnevet élveznek-e.

 

A fentiek alapján a Tanácsadó Testület az igénylést jelentéstartalmára nézve megtévesztõnek sem
találta, és nem tárt fel olyan körülményt amely alapján a késõbbi megtévesztõ használat gyaníthatóan felmerült volna.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint tehát nem gyanítható, hogy a domain delegálása számára és azoknak az igénylõ általi használata a Szabályzat
rendelkezéseibe ütközne, ezért álláspontja szerint az igény teljesítendõ.

Jelen döntés a 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglaláson alapul.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag
sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2003. március 11.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.