Eseti állásfoglalások

Az expressfurgon.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület   14/2012. (V. 08.) sz. Állásfoglalása

Az expressfurgon.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(904/2012. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

Az expressfurgon.hu domain a Móra Trans Kft részére delegálható.

 

 

Indokolás

 

A fenti domain delegálását a Móra Trans Kft („Panaszolt”) kérte, amely ellen az Expressz Magyarország Zrt. („Panaszos”) nyújtott be kifogást.

Panaszos a kifogását arra alapozta, hogy az Expressz immár több mint 20 éve Magyarország egész területére kiterjedõen felelõs az Expressz lapok kiadásáért és az ehhez kapcsolódó hirdetési tevékenység szervezéséért, ma már elektronikus felületen is. Az Expressznek tehát különösen nagy érdeke fûzõdik ahhoz, hogy az általa publikált nyomtatott és elektronikus hirdetési lapok által képviselt minõséget ‘jelzõ, számottevõ munkaerõ- és anyagi befektetéssel a hirdetési piacon megszerzett jó hírnevét, valamint olvasói és hirdetõi bázisát az általa szokásosan alkalmazott elnevezés és megjelölés védelmével megõrizze. Az Expressz hirdetési termékeit szinte mindenkor az Expressz, illetve az Expressz szót tartalmazó elnevezés és megjelölés alatt hozta forgalomba, tette ismertté és reklámozta. Amennyiben valamely terméke más összetételû elnevezéssel került forgalomba, akkor is az elnevezés domináns eleme az Expressz szó volt. Az Expressz továbbá elektronikus hirdetési szolgáltatást nyújt elsõdlegesen az expressz.hu és más kapcsolódó domainek (pl. allasexpressz.hu, aproexpressz.hu, autoexpressz.hu, ingatlanexpressz.hu, travelexpressz.hu, auctionexpressz.hu, stb.) által megjelölve. A fogyasztók tehát az „expressz’ szó és a hirdetés típusának kombinációjával képzett domainekrõl, megjelölésekrõl az Expresszre asszociálnak.

Álláspontja szerint továbbá a domain nyilvánvalóan megtévesztõ, hiszen nem alkalmas az Expressz termékeirõl, szolgáltatásaitól való megkülönböztetésre, a fogyasztók a kifogásolt domainról az Expressz védjegyoltalmát képezõ expressz domainekre asszociálnak. A fogyasztók azt hihetik, hogy a domain is az Expresszhez tartozik, így a kifogásolt domain használata esetén a Panaszolt könnyedén szerezhet olyan látogatókat, akik az Expressz által nyújtott szolgáltatást szándékozták igénybe venni. Hangsúlyozta továbbá, hogy a domain inkább kapcsolatot teremt az Expressz által levédetett védjegyekkel és az Expressz lapokkal, mintsem megkülönböztetne, elhatárolna azoktól.

A Panaszos beadványában továbbá úgy tájékoztatta a Tanácsadó Testületet (TT), hogy a 166680 lajstromszámú EXPRESSZ szóvédjegy vonatkozásában „védjegyoltalommal rendelkezik”. Hivatkozott arra, hogy a védjegyek és földrajzi árujelzõk tilalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 12. §-a értelmében a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára, így a Panaszolt domain használata a Panaszos ezen védjegyének bitorlását valósítja meg.

A Panaszolt észrevételében fenntartotta igényét az expressfurgon.hu domainre. Igényét azzal indokolta, hogy a Móra Trans Kereskedelmi és Szállítmányozási Kft expressz fuvarozást folytat furgonokkal, az express szó pedig már a jelenlegi honlapján. lógójában és furgonjain egyaránt megtalálható, szolgáltatását ügyfelei ezen a néven ismerik.

Elõadta, hogy tudomása szerint a Panaszos által említett, 166680 lajstromszámú, „EXPRESSZ’ szóvédjegy oltalma a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (korábbi nevén: Magyar Szabadalmi Hivatal) online adatbázisa szerint, 2010. május 24. napjával már megszûnt.

A Tanácsadó Testület (TT) maga is megállapította, hogy a Panaszos által hivatkozott 166680 lajstromszámú, „EXPRESSZ” szóvédjegy oltalma nem áll fenn.

A TT már több ízben állást foglalt arról, hogy önmagában az „expressz” védjegy sem jogosítaná fel arra a Panaszost, hogy minden, e kifejezést tartalmazó szóösszetétel delegálását megakadályozza.  Bizonyos karakterláncok kisajátítása nem engedhetõ meg, és ha egyébként az így képzett karakterláncok elkülöníthetõk, akkor azok megtévesztésre sem alkalmasak. A TT korábban is kifejtett álláspontja szerint, az „expressz” ill. „express” szavak a fogyasztók tudatában nem feltétlenül kapcsolódnak össze a Panaszos szolgáltatásaival, ez a megjelölés egyéb tevékenységekkel kapcsolatban is általánosan használatos, az „express” elemet tartalmazó domainek jogellenességét, megtévesztõ voltát egyedileg kell vizsgálni.

A Panaszos nem hivatkozott rá, de a TT a megtévesztõ jellegre való utalásra tekintettel vizsgálta az esetleges versenyjogi jogsértés lehetõségét is, de a rendelkezésre álló adatokból nem lehetett arra következtetni, hogy a Felek versenytársak lennének.

A versenytársi minõség illetve az érvényes védjegy hiányában a TT sem a névválasztás és névhasználat jogellenességét, sem a megtévesztõ jelleget nem találta megállapíthatónak. Védjegy hiányában az ”express” szó domain névben elfoglalt domináns jellege sem volt értékelhetõ. Megjegyzi továbbá a TT, hogy mind a „furgon” mind az „expressz” általánosan használt szavak a magyar nyelvben, és a TT álláspontja szerint domain névként egymás mögé illesztve sem megtévesztõk a Panaszos szolgáltatásai tekintetében.

A fentiek alapján a TT az expressfurgon.hu domain igénylés esetében nem találta megállapíthatónak sem a jogellenességet, sem a gyaníthatóan megtévesztõ jelleget, ezért álláspontja szerint az igény a Móra Trans Kft javára teljesíthetõ.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2012. május 8.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.