Eseti állásfoglalások

Az expoauto.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 5/2003. (III. 11.) sz. Állásfoglalása

Az expoauto.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(623/2003. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 623/2003. számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és
Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2003. március 11-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ
szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül
elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

Az expoauto.hu domain számára delegálandó.

Indokolás:

 

A 623/2003. sz. ügyben a CovySoft Networks Kft. regisztrátor a domain-igénylõ megbízásából kérte a Tanácsadó Testület állásfoglalását.

prioritás nélküli igénylése az expoauto.hu
domain névre vonatkozóan 2003. január 22-én került nyilvántartásba. Az Expressz Magyarország Rt. panaszos 2003.
február 4-én a Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 9.1. pontja alapján a CovySoft Networks
Kft. regisztrátornál kifogást terjesztett elõ. igénylõ 2003.
február 5-én a regisztrátornak címzett véleményben összegezte álláspontját, és 2003. február 17-én írásban megbízta a
regisztrátort válaszának a Tanácsadó Testület elé terjesztésével. A fentiek alapján a panaszos a Szabályzat 9.3.
pontjának megfelelõen vállalta a Tanácsadó Testület eljárását.

Az Expressz Magyarország Kft. a tárgybeli domaint nem igényelte.

 

Az Expressz Magyarország Rt. kifogásában elõadta, hogy kiadásában jelennek meg “az Expressz
Újságon kívül az Expressz Képes Autó, az Expressz Képes Ingatlan és az Expressz Autó Expo autós, valamint az Expressz
Képes Ingatlan ingatlanos hirdetési magazinok, továbbá az Expressz Magyarország Rt. mûködteti többek között az
ingatlanexpressz.hu és az autoexpressz.hu site-okat, illetve az expressz.hu hibrid site-ot”. Az Expressz
Magyarország Rt. szerint “valamennyi kiadványunk neve, illetve a hozzá hasonló megnevezések is védjegyeztetésre
kerültek”. Álláspontja szerint a által regisztrálni
szándékozott domain nevek (amelyek közül a jelen ügy tárgyát az expoauto.hu képezi) az általa kiadott magazinok nevét
tartalmazzák, esetleg csak megcserélve a szórendet, vagy azok fontos elemeit használják, így lehetõséget adnak a
megtévesztésre. A kifogás szerint mindez a védjegyoltalomból fakadó jogaikat is sérti, mivel az kiterjed az oltalom
alatt álló szó bárminemû felhasználására is. Mindezek alapján az Expressz Magyarország Kft. kérte a
“regisztrálás (domain delegálásának) elutasítását”. A társaság végezetül elõadta, hogy “a
lapárusítás során kialakult gyakorlat szerint a vásárlók a magazinokat nem a teljes – az Expressz márkanévvel
kiegészített – formában, hanem az élõnyelv szokásainak megfelelõen Képes Autó, Képes Ingatlan formában ismerik,
kérik, említik”.

A panaszos kifogásához mellékelte kiadványainak címlapjait, az üggyel kapcsolatos védjegyeit és azok
lajstromszámát.

igénylõ álláspontja szerint a panaszos
kifogása megalapozatlan. Elõadta, hogy az általa igényelt domain nevek delegálása nem ellentétes a Szabályzat 2.2.3
pontjával, azok közül egy sincs regisztrálva, illetve azok nem tartoznak a védett nevek vagy zárolt nevek körébe.
Álláspontja szerint nem helytálló a panaszos azon állítása, amely szerint a domain nevek delegálása sértené annak a
védjegyoltalomból fakadó jogosultságait, mivel “az általa hivatkozott lajstromozott védjegyek minden esetben más
szóösszetételben, más szavakat felhasználva érvényesek, nem lajstromozott védjegyei pedig nem alkalmasak a
regisztráció elutasításának alátámasztására. A védjegyre vonatkozó elõírások szerint a védjegyoltalom konkrét
szóösszetételre vonatkozik, a védjegyoltalomban részesülõ szóösszetételben szereplõ szó más összetételben történõ
alkalmazására a védjegyoltalom nem vonatkozik”. Az igénylõ szerint “a Szabályzat nem tiltja, sõt lehetõvé
teszi, hogy egy domain név valamely elemét másik domain név tartalmazza. Példaként említem a kepesauto.hu vagy a
kepes-auto.hu általam regisztrálni kért domain neveket, amely lényegében két szóból áll, és tudomásom szerint mindkét
szót nagyon sok domain név tartalmazza. Ha a szabályzat a Panaszos által kerülne értelmezésre, akkor mindazon domain
nevek, amelyek az említett szavak egyikét tartalmazzák, nem lennének regisztrálhatók, illetve kizárólag a Panaszos
delegálhatná azokat (pl. auto.hu, kepes.hu, auto-bonto.hu, stb).’ Az igénylõ szerint elfogadhatatlan a panaszosnak az
élõnyelv szokásaival kapcsolatos hivatkozása, “a Szabályzat nem teszi lehetõvé ennek alkalmazását, még abban az
esetben sem, ha az a valóságnak megfelelne”.

A fentiek alapján az igénylõ kérte a panasz elutasítását, és a domain név számára történõ delegálását.

A Tanácsadó Testület vizsgálata során megállapította, hogy az ‘EXPOAUTO’ megjelölés a Magyar Szabadalmi
Hivatal által védjegyként lajstromozva nincs. Az autoexpo.hu domain a Nyilvántartó adatbázisa szerint az Expressz
Kiadó Rt. részére van delegálva.

A Tanácsadó Testület — mivel az Expressz Magyarország Rt. igénylést nem nyújtott be — azt
vizsgálta, van-e akadálya a által benyújtott igénylés
teljesítésének. A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint ‘nem választható és használható olyan domain név, amely
jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltõ, vagy

c) megtévesztõ.’

A megjelölés a Tanácsadó Testület álláspontja szerint nyilvánvalóan nem kelt megbotránkozást vagy
félelmet, így a jelen esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztõ jelleg igényel részletesebb vizsgálatot.
Lajstromozott védjegy, vagy bármely, jogellenességre utaló egyéb tényezõ hiányában a Testület vizsgálata ez utóbbira
vonatkozott, azzal, hogy a megtévesztõ jelleg egyéb feltételek fennállása esetében egyben egyes versenyjogi
rendelkezések sérelmét is jelentheti.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint az ‘EXPOAUTO’ megjelölés az adott kontextusban,
karaktersorozatként az átlagos felhasználó számára nem téveszthetõ össze az autoexpo megjelöléssel, mivel azt
nyilvánvalóan kizárja a szóösszetétel elemeinek eltérõ sorrendje. A Tanácsadó Testület az igénylést
jelentéstartalmára/használatára nézve megtévesztõnek ezért nem találta.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint nem gyanítható, hogy a domain delegálása számára és azoknak az igénylõ általi használata a Szabályzat
rendelkezéseibe ütközne, ezért álláspontja szerint az igény teljesítendõ.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag
sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2003. március 11.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.