Eseti állásfoglalások

Az eskuvomagazin.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa

Tanácsadó Testülete

Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

 

 

A Tanácsadó Testület   13/2011 (VIII. 10.) sz. Állásfoglalása

 

Az eskuvomagazin.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(854/2011. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 854/2011. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben, megtárgyalta, majd 2011. augusztus 10-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület egyhangú véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A Tanácsadó Testület nem látja akadályát a tárgybeli domain név Terra Média Kft. részére történõ delegálásának.

 

 

Indokolás

 

2011. március 12.-én az Unidomain Kft. (Budapest, Tél utca 38. 1034) regisztrátora, a Netfórum Kft. útján az eskuvomagazin.hu domain név iránti nem prioritásos igénylést nyújtott be. Az igénylést ellen a Terra Média Kft., mint  a Magyar Esküvõ Magazin kiadója élt kifogással. A kifogásban a kiadó elõadta, hogy a Terra Média Kft. 1992 óta adja ki a Magyar Esküvõ Magazint, a német Hochzeit c. képeslap magyar változatát. Lapjuk a legrégebbi magyar esküvõi témájú magazin a magyar média piacon, melyet „hirdetõ partnereik, a szakmai közönség és az olvasók is ’csak AZ’ Esküvõ Magazinként tartanak számon. Piaci versenytársaik új esküvõi lapok indulásakor ezt tiszteletben tartották, a lapok címét úgy választották meg, hogy az õ magazinjuktól való elkülönítés egyértelmû és szembetûnõ legyen. 13 éve rendelkeznek az eskuvo.hu domain névvel, 2009 óta pedig az esküvõmagazin.hu domain név használói is. A most felszabadult eskuvomagazin.hu domain névre is igénylést nyújtottak be, de igényt nyújtott be más is. Álláspontjuk szerint a név más általi használata mindezen érvekre tekintettel a Domain Szabályzat 2.3.2/b. pontjába ütközõ, megtévesztõ jellegû tevékenységnek minõsülne.

 

Az Unidomain Kft. a részére megküldött kifogással kapcsolatosan 2011. június 7.-én kelt levelében elõadta, hogy a név megválasztásakor a legnagyobb gondossággal jártak el, névválasztásuk nem sérti a panaszos érdekeit, akinek a névvédelemre vonatkozó joga (a lap sajátos elnevezésébõl adódóan) kizárólag a Magyar Esküvõ kifejezés vonatkozásában áll fenn. Ez az elnevezés pedig „nem tartozik külön névvédelem alá, ez nem adhat prioritást a Terra Média Kft. részére”. Mindezekre tekintettel kérte a panasz elutasítását.

 

A Terra Média Kft. 2011. június 14.-én kelt viszontválaszában fenntartotta korábbi kérelmét. Álláspontjuk szerint arra a tényre tekintettel, hogy a tárgybeli domain név ékezetes változatával a panaszos rendelkezik, az ékezet nélküli változat más általi használatát önmagában is megtévesztõ cselekménynek minõsíti. Elõadták továbbá, hogy a tárgybeli domainre vonatkozó igénylésüket ténylegesen 11 másodperccel korábban adták be, mint az Unidomain Kft., ezért a név a sorrendiség alapján is õket illetné.

 

Az Unidomain Kft. 2011. június 22-én kelt válaszában az elsõ levelében foglaltakat megerõsítette, illetõleg hivatkozott arra, hogy a Domain Regisztrációs Szabályzat „nem biztosít elõnyt azon igénylõk számára, akik rendelkeznek egy adott domain ékezetes vagy ékezet nélküli párjával.” Panaszos azon állítását pedig, mely szerint megtévesztõ a domain névválasztás, a panaszolt azért is elutasította, mert az „esküvõ magazin” szavak használata „semmilyen kizárólagosságot nem sugall, jelenleg több, mint 10 internetes oldal használja ezeket a szavakat”.

 

A panasz 854/2011. szám alatt 2012. június 23-án került a TT  elé. A Tanácsadó Testület az elõterjesztett tényekre alapozva és a kérdéses weboldalak áttanulmányozása után megállapította, hogy az „esküvõ” szó, vagy annak valamely összetett kifejezés részelemként történõ használatával kapcsolatosan valóban igen eltérõ gyakorlat alakult ki. A magyar lappiacon több olyan magazin is van, melynek címében az esküvõ kifejezés megtalálható, s ezek a lapok az interneten (valamely szóösszetételben regisztrált domain névvel) is jelen vannak. Maga az esküvõ magazin vagy esküvõi magazin kifejezés nélkülözi azokat a sajátosságokat, melyek a sajátos mûcímeket megilletõ szerzõi jogi védelmet megalapoznák, s a panaszos által kiadott magazin címe nem egyezik a tárgybeli kifejezéssel. A TT elfogadja a panaszolt azon érvelését is, hogy az esküvõ magazin kifejezés a panaszoson kívüli más, harmadik személy általi, domain névként történõ használata önmagában megtévesztõ sem lehet, hiszen pl. az hasonló vagy közel azonos szóösszetételben is megjelenik (http://www.eskuvoimagazin.hu/) s nagyon sok összetett, domain névként (is) használt kifejezés (pl. eskuvomagazin.lap.hu)  részeleme is.

 

A TT meggyõzõdött arról, hogy a tárgybeli domain név ékezetes változata csakugyan a panaszos használatában van, mely jelenleg a látogatókat az eskuvo.hu domain névre, panaszos magazinjának oldalára irányítja át. A Tanácsadó Testület állandó gyakorlata szerint (melyet legutóbb a kávéfarm.hu  regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz tárgyában született 21/2011 (VII. 26.) sz. Állásfoglalásában erõsített meg) az azonos karaktersorozatú, de ékezetes illetve ékezet nélküli magánhangzókat tartalmazó domainek önálló domain neveknek tekintendõk. Önmagában az, hogy egy ékezet nélküli domain ékezetes formájának delegálást kéri valamely igénylõ, aki nem rendelkezik használati joggal az ékezet nélküli domain felett, nem ad okot arra, hogy az igénylés vagy az igényelt ékezetes domain használata a Domain Regisztrációs Szabályzat alapján megtévesztõnek minõsüljön, illetve a delegálás erre tekintettel még nem sért jogszabályt, és nem minõsíthetõ a jóhiszemû és tisztességes joggyakorlás követelményének megsértéseként sem.

 

Esetrõl-esetre elõfordulhat azonban olyan helyzet, hogy az ékezetes forma megtévesztõ vagy per se jogellenes, különösen abban az esetben, ha az ékezet nélküli forma oltalom alatt áll, vagy ha az annyira szorosan összekapcsolódik az ékezet nélküli forma használójának a tevékenységével, hogy a fogyasztók egyértelmûen azonosítják a domain nevet a használóval vagy valamely termékével, szolgáltatásával. Erre vonatkozó, vagy ezt valószínûsítõ információt azonban a Panaszos nem terjesztett elõ. A TT következetes gyakorlata szerint, ha a Panaszos arra hivatkozik, hogy a domain név másnál megtévesztõ lenne, akkor ezt nem elég állítania, hanem megfelelõ bizonyítékokat is fel kell mutatnia (például: közvéleménykutatás).

 

A TT nem vitatja, hogy az esküvõi magazinok hazai nyomtatott és online piacán a panaszos kiadványa a legrégebbi, azt azonban nem érzi bizonyítottnak, hogy az esküvõ magazin kifejezés – a piaci sokszínûségre is tekintettel – olyan mértékben forrott össze a panaszos által kiadott magazinnal, hogy ez mindenki más (konkrétan a panaszolt) részérõl történõ használatba vétel esetén megtévesztõ lenne.

 

Tekintettel azonban arra a tényre, hogy panaszos a tárgybeli domain név tárgyában benyújtott igénylése igazoltan megelõzte panaszolt igénylését, a Domain Regisztrációs Szabályzat 1.3.2 pontja szerinti fõszabály értelmében a Terra Média Kft.-t illeti a tárgybeli domain név használati joga.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2011. 08. 10.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.