Eseti állásfoglalások

Az emamut.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív
Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR
Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó
Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 28/2016. (XII. 09.)
sz. Állásfoglalása

 

Az emamut.hu domain név regisztrációjával
kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1011/2016. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A
Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó
Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok
egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti
Állásfoglalást.

 

Az emamut.hu domain név
az igénylõ Mamut Plan s.r.o.
részére delegálható.

 

Indokolás:

 

Az
emamut.hu domain név delegálását a Mamut Plan s.r.o. szlovákiai székhelyû cég
(„Panaszolt”) kérte, amely ellen, jogi képviselõje útján a TUBLAN
PROPERTY Zrt. („Panaszos”) nyújtott be kifogást.

 

A Panaszos
jelezte, hogy különbözõ elsõbbséggel és lajstromszám alatt, jogosultja egyes
MAMMUT szóvédjegyeknek illetve a MAMMUT Shopping and Entertainment Center
színes ábrás védjegynek. Elõadta, hogy a Panaszos javára oltalom alatt álló
szolgáltatások, ha nem is teljeskörûen, de túlnyomórészt egyeznek a MAMUT PLAN
s.r.o. társaság tevékenységeivel.

 

Álláspontja
szerint erre tekintettel a szlovákiai társaságnak, a bejegyzett cégneve alatt
Magyarországon nyújtott bármilyen szolgáltatása – ideértve az interneten
keresztül nyújtott reklámozási vagy kereskedelmi szolgáltatásokat is – a Panaszos
javára fennálló védjegyoltalomba ütközik.

 

Hangsúlyozta,
hogy a MAMMUT védjegyek Magyarországon jóhírûnek minõsülnek, ennek igazolására
csatolta a 2004. évi Superbrands kiadvány oldalait. Kifejtette, hogy a
Panaszolt nem járt el a Domainregisztrációs Szabályzatban elõírt gondossággal,
hiszen a névválasztás elõtt ellenõriznie kellett volna a védjegy adatbázist.

 

Elõadta,
hogy a kereskedelmi és kulturális szolgáltatást nyújtó MAMMUT Üzletházak 1997.
óta mûködnek Budapesten. Nézete szerint megtévesztõ az igénylés, hiszen a
fogyasztó a domain igénylésben szereplõ szókapcsolat hallatán egyértelmûen a
MAMMUT Üzletházakhoz köthetõ elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra
asszociál.

 

Álláspontja
szerint az a tény, hogy a Panaszolt által választott domain névben szereplõ
’mamut’ tag az összetéveszthetõségig hasonló a MAMMUT védjegyhez – attól csupán
a szóközepi ’m’ betû kettõzésében, illetve annak hiányában, valamint a szóeleji
„e” jelzésben tér el, amely kiejtésben és írásban is csak jelentéktelen
különbséget hordoz. A domain névben szereplõ szóeleji „e” elem, mint az
álláspontja szerint e-kereskedelemi tevékenységre utaló szóelem szoros
összefüggésbe hozható a hivatkozott védjegyek árujegyzékében felsorolt szolgáltatásokkal,
továbbá az a tény, hogy a Panaszolt az elmúlt hetekben számos ’mamut’ szóelemet
tartalmazó domain igénylést nyújtott be, amelyek gazdasági tevékenység
folytatására utalnak, összességében megalapozza a védjegybitorlást.

 

A
Panaszos szerint a védjegybitorlás alól nem adhat felmentést az sem, ha a
Panaszolt saját nevének használatára, mint kimentési okra kívánna hivatkozni,
hiszen a használata nem áll az üzleti tisztesség követelményeivel összhangban.
Álláspontja szerint a névviselés joga csak a honos országában védi az Igénylõt,
a domain igénylésre azonban nem Szlovákiában, hanem Magyarországon, a .hu
alatti tartományban került sor, így a cégnévre vonatkozó esetleges szlovák jogi
védelem a magyar védjegyoltalommal szemben nem érvényesülhet.

 

Az
igénylés kapcsán elõálló jogellenes illetve megtévesztõ helyzet miatt a
Panaszos véleménye szerint a Panaszoltnak egy másik nevet kell domainje
azonosítására választania.

 

A
Panaszolt véleménye szerint az igényelt domain, sem a szó eleji „e’,
sem a „mamut” elemével nem utal a Panaszos által hivatkozott bevásárlóközpontra,
az a MAMMUT védjegyeket sem sérti, összességében a MAMUT/MAMMUT szó nem egy és
ugyanaz. A Panaszolt hivatkozott arra is, hogy a domain neveket jóhiszemûen,
üzleti tevékenységével összhangban, tényleges használati célzattal igényelte. Álláspontja
alátámasztására hivatkozott több, korábbi Tanácsadó Testület (TT) által kiadott
eseti Állásfoglalásra.

 

Tanácsadó
Testület (TT)
a Regisztrációs Szabályzat 2.2. pontjában foglalt kizáró okok
meglétét vizsgálta. Eszerint nem választható olyan domain, amely
jelentéstartalmára vagy használatára nézve gyaníthatóan: jogellenes;
megbotránkozást vagy félelmet keltõ; vagy megtévesztõ. A TT osztotta a
Panaszolt álláspontját arra vonatkozóan, hogy a regisztrálni kívánt domain név
esetében annak megbotránkoztató vagy félelmet keltõ mivolta nem merülhet fel,
ezért az ezzel kapcsolatos további vizsgálódást mellõzte.

 

A
Tanácsadó Testület (TT) álláspontja szerint a Panaszos által benyújtott
dokumentumok (köztük egy régebbi, közvélemény-kutatási eredménynek semmiképp sem
tekinthetõ Superbrands 2004-es jelentés) illetve a cégtörténet nem igazolják
azt, hogy a megjelölt védjegyek belföldön jó hírnevet élveznek. Ugyanígy,
kutatással vagy elemzéssel nem igazolt, hogy a tárgyi domain használata a
fogyasztókban kizárólag a budapesti Mammut Üzletházra történõ asszociációt
indítana el, illetve valószínûsíthetõ, hogy az üzletház ismertsége inkább Budapestre
korlátozódik, és nem érinti a teljes internetes illetve offline közönséget.

 

A
TT figyelembe vette azt is, hogy a „mammut” több jelentésû, leíró jellegû szó,
így önmagában megkülönböztetõ képessége vitatható. A mamut szó – különösen
valamilyen szó elõtagjaként – elsõsorban annak nagyságára utal (vö.
mamutvállalkozás).

 

A
tárgyi domain szóösszetételrõl is megállapítható, hogy – jellemzõen valamely
elektronikus szolgáltatásra utaló – az „e” elõtaggal kiegészült „mamut”
kifejezés megkülönböztetõ képességgel nem rendelkezõ közszó, és hogy az így
képzett „emamut” kifejezés a TT álláspontja szerint gyaníthatóan nem eredményez
összetéveszthetõséget a panaszos szóvédjegyével. A regisztrálni kívánt
kifejezés a Panaszolt cégnevébõl eredeztetett „mamut” közszó kiegészítését
tartalmazza az „e” szóval, az internet világában közhasználatú elõtaggal, amely
valamely – a Panaszolt tevékenységi körének megfeleltethetõ – elektronikus
kereskedelmi szolgáltatásra utal. Ez alapján a domain név nem utal a Panaszos
üzletházára.

 

A
Tanácsadó Testület véleménye szerint a panaszolt domain a Védjegytörvény
alapján gyaníthatóan nem jogsértõ a felhozott védjegyekre nézve. A kérelmezett
domain név nem sérti a jogosultnak a védjegy kizárólagos használatához fûzõdõ
jogait, ezért gyaníthatóan nem jogellenes.

 

A
fogyasztók elérik interneten az üzletközpontot (
www.mammut.hu), amely
tartalma klasszikus nagyáruházhoz köthetõ szolgáltatásokat népszerûsít. A
Tanácsadó Testület álláspontja szerint ezért az sem valószínûsíthetõ, hogy a
Panaszos honlapját a panaszolt domain alatt keressék vagy, hogy a domain
kapcsán a védjegyoltalommal védett nevû budapesti üzletközpontra vagy annak
tulajdonosára asszociáljanak, figyelemmel arra, hogy az üzletházban végzett
kereskedelmi tevékenység fizikai formában megjelenõ áruforgalmi tevékenység,
míg a Panaszolt tevékenysége és regisztrálni kívánt domain névrõl a fogyasztók
elsõdlegesen fizikai jelenlét nélküli (virtuális) áruforgalmazásra, azaz e-kereskedelmi
szolgáltatásra asszociálhatnak. A TT álláspontja szerint ezért az igényelt
emamut.hu domain név eltérõ és kifejezõ írásmódja, lényegi elemei miatt
világosan elkülöníthetõ a Panaszos üzletház üzemeltetési tevékenységétõl, amellyel
a TT álláspontja szerint a megtévesztés gyanúja nem állapítható meg.

 

A
TT véleménye szerint a domain névbe bevett „mamut” szó használata, arra tekintettel
is, hogy az a Panaszolt cégnevében is szerepel, nem tekinthetõ jogellenesnek,
sõt a Panaszoltat cégneve használata vonatkozásában uniós jogi védelem illeti.
Amennyiben a Panaszos ezen névhasználatot jogsértõnek tartja, akkor megteheti
az állított jogsérelem megszüntetésével kapcsolatos jogi lépéseit, a TT-nek
azonban nem feladata ezen esetleges jogvita elõzetes elbírálása.

 

A
fentiek, és a rendelkezésére álló dokumentumok alapján a TT ezért a panaszt nem
találta megalapozottnak, álláspontja szerint az emamut.hu domain a Mamut Plan s.r.o
részére delegálható.

 

Jelen
Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt
egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó
Testület weboldalán
(www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest,
2016. december 09.

 

A Tanácsadó
Testület nevében:

 

 

 

 

……………………………………………

dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………

Dombi Gábor

Titkár

Sk.