Eseti állásfoglalások

Az ellabank.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó
Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 09/2004. (VIII. 27.) sz. Állásfoglalása

Az ellabank.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(645/2004. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 645/2004. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2004. ­­­­­augusztus 27-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

Az ellabank.hu domaint a Regisztrációs Szabályzat 1.3.2. pontja alapján az elsõként nyilvántartásba vett igénnyel rendelkezõ EuroMarknet Internet Technológia és Tanácsadó Kft. számára kell delegálni.

Indokolás:

 

A 645/2004. sz. ügyben az Invitel Rt. regisztrátor a panaszos ELLA Elsõ Lakáshitel Szolgáltató Kft. és ELLA Elsõ Lakáshitel Országos Takarékszövetkezet megbízásából kérte a Tanácsadó Testület állásfoglalását.

Az igénylõ EuroMarknet Kft. által az ellabank.hu domain vonatkozásában benyújtott prioritás nélküli igénylés 2004. május 4-én került nyilvántartásba. Az ELLA Elsõ Lakáshitel Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: ELLA Kft.) igénylését 2004. május 13-án nyújtotta be. Az ELLA Kft. 2004. május 17-i keltezésû, a regisztrátornak címzett telefaxa szerint „az ELLA Elsõ Lakáshitel Szolgáltató Kft. kizárólagos szolgáltatója az ELLA Elsõ Lakáshitel Országos Takarékszövetkezetnek, új néven 2004. május 3-tól ELLA Elsõ Lakáshitel Kereskedelmi Bank Rt. (rövidnév: ELLA Bank Rt.). A PSZÁF részérõl a banki cégforma, illetve a név használatára az engedélyezés 2004. április 19-tõl hivatalosan is megtörtént; a cégbírósági bejegyzés várhatóan 2004. június végére lezárul.”

A Tanácsadó Testület Titkársága útján 2004. május 18-án kiküldött levelében felkérte az EuroMarknet Kft. igénylõ regisztrátorát, az Invitel Rt-t, hogy küldje meg az igénylõlapot valamint az igényléshez kapcsolódó dokumentumokat a titkárság címére, tájékoztassa az Igénylõt a TT elé utalásról, s amennyiben a Regisztrátor vagy az Igénylõ véleményezni kívánja az ügyet, ill. rendelkezik a véleményét alátámasztó dokumentumokkal, küldje meg azokat is.

2004. június 8-án kelt telefaxában az EuroMarknet Kft. képviselõje kifejtette azon álláspontját, amely szerint „az EuroMarknet Kft. 2003. [sic] május 4-én minden szabályt betartva indította el az ELLABANK.HU domain név regisztrációját. Az ELLABANK.HU címen ingatlan adatbankot kíván üzemeltetni, ahol az EuroMarknet Kft. ügyfele ingatlanközvetítési szolgáltatást kíván nyújtani.” Az igénylõ kifejti a névválasztás okait, valamint azon álláspontját, hogy „a regisztrációt megelõzõen megvizsgáltuk és megállapítottuk, hogy a domain név nem ütközik a Domain Regisztrációs Szabályzat egyik pontjába sem. A név jelentéstartalmára nézve nem jogellenes, ugyanis az igénylés pillanatában nem volt olyan védjegy, de még cég sem, aki prioritásos igényt nyújthatott volna be a névre. Értelemszerûen nem kelt megbotránkoztatást vagy félelmet, és nem megtévesztõ, ugyanis ELLABANK néven nincs bevezetett szolgáltatás, sõt mivel a domainen üzemeltetni kívánt weboldal nem pénzügyi szolgáltatás, ezért az esetlegesen késõbb bejegyzésre kerülõ ELLA Elsõ Lakáshitel Kereskedelmi Bank Rt. szolgáltatásaival sem keverhetõ össze.” Az EuroMarknet Kft. mint igényét elsõként benyújtott igénylõ kéri a domain delegálását saját részére.

A Tanácsadó Testület elsõként azt vizsgálta, minõsülhet-e a panaszos igénye prioritásos igénynek.

A Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 1.4.1 pontja szerint „prioritással rendelkeznek azok az igények, amelyek a delegálást közvetlenül a .hu közdomain alá kérik, és amelyeknél a választott domain név: a) a domain-igénylõ szervezet hivatalos hatósági (közigazgatási vagy bírósági) bejegyzését igazoló dokumentumban, illetve jogszabállyal létrehozott szervezet esetén a jogszabályban a szervezet teljes vagy rövidített neveként rögzített megnevezéssel azonos karaktersorozat […].” A Szabályzat 1.3.2. pontja szerint „az egyes igények teljesítése általában azok nyilvántartásba vételének sorrendjében történik. Kivétel, hogy a nem prioritásos igény teljesítését más, ugyanazon domain névre vonatkozó, de késõbb nyilvántartásba vett igény teljesítése megelõzi, ha ez utóbbi igény

a) prioritásos eljárással kerül feldolgozásra és

b) a prioritás alapja a nem prioritásos igény nyilvántartásba vételét megelõzõ és

c) nyilvántartásba vétele a prioritással nem rendelkezõ igény nyilvántartásba vételét követõ 14. nap végéig megtörtént.”

A cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. tv. 28. §-a szerint – egyes, jelen esetben nem releváns kivételekkel  – a bejegyezni kért adat a cégjegyzékbe történõ bejegyzéssel, a bejegyzés napjával válik hatályossá. A Tanácsadó Testület már az akkor hatályos Delegációs és Regisztrációs Szabályzat kapcsán 2000-ben úgy foglalt állást, hogy „prioritásos igényt csak már ténylegesen bejegyzett cégnévre lehet alapozni” (1/2000. (IV. 5.) Elvi Állásfoglalás).

Mindezek alapján a Tanácsadó Testület megállapította, hogy a panaszosok hivatkozása a PSZÁF határozatára és a folyamatban levõ cégeljárásra a tárgyi ügyben irreleváns, a panaszosok igénylése nem minõsülhet prioritásosnak.

Amint a TT azt a 638/2004. sz. (zoemail.hu) ügyre vonatkozó állásfoglalásában leszögezte, „önmagában az a tény, hogy valamely igénylõ, nem prioritásos igényével olyan domaint szerez meg amely, a Domainregisztrációs Szabályzatban foglalt feltételek fennállása esetén más igénylõ prioritásos kérelmét alapozná meg, nem indokolja a jogellenesség vagy a megtéveszthetõség automatikus megállapítását.”

A Tanácsadó Testület – prioritásos igénylés hiányában – azt vizsgálta, van-e akadálya az EuroMarknet Kft. által benyújtott, elsõként nyilvántartásba vett igénylés teljesítésének. A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint „nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltõ, vagy

c) megtévesztõ.”

A megjelölés a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem megbotránkozást, félelmet keltõ, így adott esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztõ minõség vizsgálandó.

A jogellenesség körében a TT két kérdés vizsgált. Az elsõ a „bank” megnevezésnek az EuroMarknet Kft. általi használata. A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. tv. (Hpt.) 199. §-ának (1) bekezdése szerint „[c]égnevében, hirdetésében vagy bármilyen más módon a „hitelintézet”, „bank”, „takarék”, „takarékszövetkezet” vagy „hitelszövetkezet” elnevezést, e fogalmak összetételeit, jelzõs alakját, továbbá rokonértelmû vagy idegen nyelvû megfelelõjét csak a törvényben elõírtaknak megfelelõen engedélyezett hitelintézet vagy bankképviselet szerepeltetheti. […]” A hivatkozott § (2) bekezdése szerint „[a]z (1) bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha cégnevében, hirdetésében vagy bármilyen más módon valamely személy a „bank” kifejezést olyan összefüggésben használja, amely kizárja azt a látszatot, hogy pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytat.” Tekintettel arra, hogy az igénylõ nyilatkozata szerint a domain segítségével ingatlan-adatbank szolgáltatást kíván elérhetõvé tenni, a TT e körben – tekintettel a Hpt. 199. § (2) bekezdésére – nem látja megállapíthatónak azt, hogy az EuroMarknet Kft. általi használat gyaníthatóan jogellenes lenne.

A TT által vizsgált második kérdés az „Ellabank” megnevezés használata az igénylõ részérõl. A TT 4/2000. (V. 10.) sz. Elvi Állásfoglalása szerint „azokban az esetekben, amikor az igénylõ kétséget kizáró módon igazolja, hogy az általa választott domain az õ kereskedelmi neve, ennek domainként választására (…) másokat megelõzõen jogosult. Ilyen esetekben, amennyiben a kereskedelmi név nem minõsül prioritásos igénynek, a Regisztrációs Szabályzat 5.6. pontja értelmében megtagadható, hiszen használatuk jogellenes illetve a versenytárshoz hasonló megjelenés esetében, megtévesztõ lehet.” A TT álláspontja szerint a panaszosok nem igazolták kétséget kizáróan, hogy a megjelölés az õ általuk használt kereskedelmi név, ezért a TT ebben a körben sem állapította meg a jogellenességet az igénylõ általi használattal kapcsolatban. Az EuroMarknet Kft. általi használat gyaníthatóan megtévesztõ jellegét a TT ugyanebbõl az okból nem tartotta megállapíthatónak. A TT felhívja azonban az Igénylõ és a Regisztrátor figyelmét arra, hogy a domain pénzügyi szolgáltatási tevékenység körében történõ használata az EuroMarknet Kft. által a Hpt. fent hivatkozott rendelkezésébe ütközne, továbbá az ELLA Bank Rt. cégnév bejegyzését követõen megtévesztõnek minõsülhet, amely esetekben – a TT hatáskörébe nem tartozó, külön eljárásban – a domain felfüggesztésére ill. visszavonására kerülhet sor.

A TT szerint az ellabank.hu domaint a Regisztrációs Szabályzat 1.3.2. pontja alapján az elsõként nyilvántartásba vett igénnyel rendelkezõ EuroMarknet Internet Technológia és Tanácsadó Kft. számára kell delegálni.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2004. augusztus 27.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.