Eseti állásfoglalások

Az egyes szállodák, szállodacsoportok sajátos nevébõl képzett domain nevek regisztrációjával kapcsolatos állásfoglalás kérések

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület
58/2000. (XI. 29.) Állásfoglalása

Az egyes szállodák,
szállodacsoportok sajátos nevébõl képzett
domain nevek regisztrációjával kapcsolatos
állásfoglalás kérések

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt
423/2000., 424/2000., 425/2000, 488/2000, 489/2000., 492/2000 és
493/2000. ügyszámon iktatott
állásfoglaláskéréseket a
Tanácsadó Testület megvizsgálta. A Szervezeti
és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd 2000. november 29-i
ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ
szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok
egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának
igénye nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét
kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

Az igényelt domain nevek az igénylõ
részére nem adhatók használatba.

Indokolás:

A 423/2000. sz. ügyben a
Nyilvántartó danubius-hotels.hu, az
424/2000. sz. ügyben a 11 Kft. a danubiushotel.hu, a 425/2000. sz.
ügyben a 11 Kft. a danubiushotelgroup.hu, a 488/2000. sz.
ügyben a 11 Kft. a betadanubiushotels.hu, a 489/2000. sz.
ügyben a 11 Kft. a budapesthilton.hu,a 492/2000. sz. ügyben a
11 Kft. a grandhotelhungaria.hu, a 493/2000 sz. ügyben a
Demokráciáért Információs
Központ Alapítvány az intercontinetal.hu domain nevek
vonatkozásában benyújtott igényeket
terjesztette állásfoglalás kérés
végett a Tanácsadó Testület elé. A TT
Titkársága révén kiküldött
levelében ezt megelõzõen – 2000. augusztus 21. napján
-Igénylõk Regisztrátorait
hiánypótlásra kérte fel azzal, hogy a
közismert kereskedelmi névnek minõsülõ,
szállodák vagy szállodacsoportok nevének
domainnévkénti használatára
jogosító igazolást, dokumentumot az
igénylésekhez csatolják. Ez a megadott
határidõn belül – 14 nap – nem történt meg.

A Tanácsadó Testület a 6/2000. (V.
24.) Elvi Állásfoglalásban kifejtettekkel
összhangban megállapítja, hogy az
igénylések – miután az azokban megjelölt nevek
használata más jogi személyek
névviselési jogának sérelmét
jelentené, megtévesztõ és a
névviselésre jogosultak üzleti-gazdasági
érdekeit sértõ lenne, a névhasználati
felhatalmazottságot pedig az Igénylõk nem
igazolták) nem teljesíthetõk, a Regisztrátoroknak a
szerzõdéskötést vissza kell utasítaniuk.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

Budapest, 2000. november 29.

A Tanácsadó Testület
nevében:

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.