Eseti állásfoglalások

Az egyes rádió- és televízió-állomások sajátos nevébõl képzett domain nevek regisztrációjával kapcsolatos állásfoglalás kérések

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület
59/2000. (XI. 29.) Állásfoglalása

Az egyes rádió- és
televízió-állomások sajátos
nevébõl képzett domain nevek
regisztrációjával kapcsolatos
állásfoglalás kérések

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt
504/2000., 505/2000., 514/2000, és 524/2000.
ügyszámon iktatott állásfoglalás
kéréseket a Tanácsadó Testület
megvizsgálta. A Szervezeti és Eljárási
Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd
2000. november 29.-i ülésén 5 tag
jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben,
a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával,
különvélemény csatolásának
igénye nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét
kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

Az igényelt domain nevek az
igénylõk részére nem adhatók
használatba.

Indokolás:

A Nyilvántartó az 504/2000. sz.
ügyben 11 Kft. a tv4.hu, az 505/2000. sz. ügyben a 11 Kft. a
tv5.hu, az 514/2000. sz. ügyben az Elsõ Magyar Internetes
Szaknévsor Kft. a starradio.hu, az 524/2000. sz. ügyben a
Page-Master Kft. az atv.hu domain nevek vonatkozásában
benyújtott igényeit terjesztette
állásfoglalás kérés végett a
Tanácsadó Testület elé. A TT
Titkársága révén kiküldött
levelében ezt megelõzõen – 2000. augusztus 21. napján –
Igénylõk Regisztrátorait
hiánypótlásra kérte fel azzal, hogy a
közismert kereskedelmi névnek minsülõ, vagy azzal
összetéveszthetõ rádió- és
televízióállomások nevének domain
névkénti használatára jogosító
igazolást, dokumentumot az igénylésekhez
csatolják. Ez a megadott határidõn belül – 14 nap –
nem történt meg.

A Tanácsadó Testület a 6/2000. (V.
24.) Elvi Állásfoglalásban kifejtettekkel
összhangban általánosságban
megállapítja, hogy az igénylések –
miután az azokban megjelölt nevek használata
más jogi személyek névviselési
jogának sérelmét jelentené, illetve
megtévesztõ, vagy a névviselésre jogosultak
üzleti-gazdasági érdekeit sértõ lenne, a
névhasználati felhatalmazottságot pedig az
Igénylk nem igazolták) nem teljesíthetõk, a
Regisztrátoroknak a szerzõdéskötést vissza
kell utasítaniuk.

Az 504/2000. ügy kapcsán a TT
megállapította, hogy az Igénylõ nem csatolt olyan
dokumentumot, amely – a domainként kért,
televíziós csatornára utaló – név
használatára feljogosította volna, vagy hogy
jogszerûen maga nyújt ilyen jellegû szolgáltatást.
Ennek hiányában a televíziós
szolgáltatásra utaló szó domainkénti
névhasználata megtévesztõnek minõsülne.

Az 505/2000. ügy kapcsán a TT
megállapította, hogy az elnevezés egy
közismert – francia – televíziós
mûsorszolgáltatással függ össze. Az
Igénylõ a mûsorszolgáltatótól a név
használatára kapott felhatalmazását nem
csatolta, ennek hiányában a névhasználat a
mûsorszolgáltató
névkizárólagossághoz való
jogát sértené, megtévesztõnek és
jogellenesnek minõsülne.

Az 514/2000. sz. ügyben a TT
megállapította, hogy az – eltérõ
írásmód ellenére – már létezõ
belföldi rádiós mûsorszolgáltató
sajátos nevével összetéveszthetõ. Az
Igénylõ a mûsorszolgáltató
névhasználatra feljogosító
hozzájáruló nyilatkozatát nem csatolta,
ennek hiányában a névhasználat
megtévesztõnek és jogellenesnek minõsülne.

Az 524/2000. ügyben a TT
megállapította, hogy a kért domain név
védjegyoltalom alatt álló mozaikszó. Az
Igénylõ a jogosult a névhasználathoz való
hozzá járuló nyilatkozatát nem csatolta,
ennek hiányában az igénylés nem
teljesíthetõ.

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el,
különvéleményt egyik Testületi Tag sem
kívánt csatolni. Az Állásfoglalás
szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

Budapest, 2000. november 29.

A Tanácsadó Testület
nevében:

Dr. Verebics János

Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.