Eseti állásfoglalások

Az edrinks.hu és az udrinks.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív Vitarendezõ Fórum

Alternatív Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 07/2018. (V. 23.)
sz. Állásfoglalása

 

Az edrinks.hu és az udrinks.hu
domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1045/2018. és 1046/2018. sz.
ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon
bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási
Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti
szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény
csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen
eseti
Állásfoglalást.

 

Az edrinks.hu és az udrinks.hu
domain név a DrinksMarket Webáruház Kft részére nem delegálható.

 

Indokolás:

 

Az edrinks és az udrinks.hu domain nevek
delegálását a DrinksMarket
Webáruház Kft
(„Panaszolt”)
kérte, amely ellen, jogi képviselõje útján, a RiMiKer Plus Kft
(„Panaszos”) nyújtott be kifogást.

 

A Panaszos cég beadványában elõadta, hogy a társaság
fõtevékenysége
„Csomagküldõ, internetes
kiskereskedelem”, és
2011. évi megalakulása óta használja az
„IDRINKS’ kereskedelmi nevet, valamint használója az <idrinks.hu>
domain névnek, mely domain név alatt alkoholos italokat értékesítõ webáruházat
üzemeltet.

 

A webáruház megalakulása óta nagy népszerûségnek örvend, a cég a
webes italkereskedelem
maghatározó hazai szereplõje.
Ennek bizonyítására csatolta a társaság cégkivonatát, forgalmi adatait, a www.idrinks.hu honlap 2017. évre vonatkozó látogatottsági adatait,
mely szerint a magyar lakosságra vetítve átlagban minden 10. magyar
megtekintette a Panaszos honlapját.

 

Ezt erõsítik meg az Alexa ratings független forgalombecslõ oldalnak, a
panaszos társaságra illetve legnagyobb versenytársaira vonatkozó adatai, mely
szerint az alkoholos italokat forgalmazó webáruházak között a legnagyobb a
www.idrinks.hu honlap látogatottsága.

 

A Panaszos a webáruházon kívül, még két üzletet is
üzemeltet, tevékenységét az Ország Boltja versenyeken díjakkal ismerték el.

 

A Panaszos csatolta továbbá az árukeresõ.hu weboldal cégrõl
szóló kimutatását, melyen 4152 vélemény alapján a bolt vásárolói közül 98,87
% ajánlaná az ismerõsének a Panaszos boltját.

 

A cég üzleti tevékenysége érdekében jelen van a Facebook és
Instagram oldalakon illetve blogot és vlogot tart fenn.

 

A fentiek – a Panaszos véleménye szerint – bizonyítják,
hogy
az <idrinks.hu>
domain név és az
„IDRINKS’ kereskedelmi név jól ismert az
alkoholos italokat interneten rendelõ hazai fogyasztók számára.

 

Jelezte azt is, hogy M1800662 ügyszámon magyar nemzeti
védjegybejelentést nyújtott be az „iDrinks’ színes ábrás megjelölés
tekintetében, a védjegy lajstromozása jelenleg folyamatban van.

 

A Panaszoltról elõadta, hogy az szintén alkoholos
italokat forgalmazó webáruházat üzemeltet, a Panaszolt tevékenységi köre
lényegében azonos Panaszos tevékenységével. Ennek igazolására csatolta a Panaszolt
cégkivonatát és honlapjának fõoldalát. Ez alapján valószínûsíthetõ, hogy a Panaszos,
a kifogással érintett domain neveket italkereskedelmi tevékenységi körében
kívánja használni. Megjegyezte, hogy a Panaszolt honlapján több olyan
termékfotó is található, melyeken szerepel a Panaszos vízjele, így azok vélhetõen
a Panaszos weboldaláról kerültek letöltésre.

 

Mindezek alapján úgy vélte, hogy a domain név igénylés a
Domainregisztrációs Szabályzat (DRSZ) 2.2.2 pontja alapján nem választható és
használható, mert az

 

a.) megtévesztõ, hiszen az internetes közönség a domain neveket
nyilvánvalóan Panaszossal illetve a Panaszos termékeivel és szolgáltatásaival
kapcsolja össze illetve

 

b.) jogellenes, mert az igény teljesítése a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás
tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.)
2.§-a és 6.§-a
szerinti
elõírásokba ütközik.

 

Hivatkozott továbbá a Tanácsadó Testület (TT) korábbi
és jelenlegi gyakorlatára, amely a domain igénylõktõl jóhiszemû és tisztességes
eljárást kíván meg.

 

A Panaszolt válaszában ugyancsak a TT
gyakorlatára és azon döntéseire hivatkozott (3/2006. sz., illetve
25/2009. sz. állásfoglalások) amelyek kifejtették, hogy bizonyos karakterláncok
kisajátítása az interneten nem engedhetõk meg.

 

Hivatkozott arra is,
hogy az „elgépelés” lehetõségébõl, a
fogyasztók szándékolatlan megtévesztésének lehetõségébõl, a névválasztás
tisztességtelen volta önmagában még nem vélelmezhetõ, illetve utalt arra, hogy
az„i” elõtag és az „e”, valamint az „u” elõtagok egyébként jelentõs
eltéréseket
hordoznak mind kiejtésben (akár angol, akár magyar nyelven), mind pedig
jelentésben és asszociációs tartalmukban.

 

A hivatkozott
védjegybejelentéssel kapcsolatban felhívta a
figyelmet arra, hogy a védjegy még nem bejegyzett, álláspontja szerint az valószínûleg
nem is regisztrálható, illetve tekintettel arra, hogy a
„drinks”
kifejezés
(egy-egy betû különbséggel vagy valamely szó részeként)
a
domain
nevek igen nagy számában fordul elõ, a
védjegybitorlás eleve nem is
valószínûsíthetõ.

 

A
Tpvt. 2.§ illetve 6. §-ára történt panaszosi hivatkozásra a Panaszolt cég nem
reagált.

 

A Tanácsadó Testület (TT) a Panaszos
védjegybejelentésére való hivatkozását nem értékelte, mivel a védjegy jelenleg
még nem bejegyzett.

 

A Panaszos által szolgáltatott bizonyítékok alapján
a TT elfogadta, hogy a Panaszos italkereskedelmi tevékenységének internet felhasználók
körében való ismertsége valószínûsíthetõ.

 

A szolgáltatott cégkivonatok és egyéb dokumentumok
alapján, illetve mert ezt a Panaszos maga sem vitatta, a TT úgy foglalt állást,
hogy a Panaszos és a Panaszolt cégek egymásnak versenytársai, így viszonyukra a
Tptv rendelkezései irányadóak.

 

A tisztességtelen piaci magatartás és a
versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 2.§-a
szerint „Tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül – különösen a
megrendelõk, vevõk, igénybevevõk és felhasználók (a továbbiakban együtt:
üzletfelek), illetve a versenytársak törvényes érdekeit sértõ vagy
veszélyeztetõ módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközõen –
folytatni’

 

A Tpvt. 6. §-a szerint ,, Tilos valamely
forgalomképes ingó dolgot (a továbbiakban: termék) vagy szolgáltatást a
versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsõvel, csomagolással,
megjelöléssel – ideértve az eredet megjelölést is – vagy elnevezéssel
elõállítani, forgalmazni vagy reklámozni, továbbá olyan nevet, árujelzõt vagy
egyéb megjelölést használni, amelyrõl a versenytársat, illetve annak termékét,
szolgáltatását szokták felismerni.’

 

A Tpvt. 2. § és 6. § alkalmazásának együttes
feltételei, hogy a felek versenytársak legyenek, azaz azonos piacon fejtsenek
ki gazdasági tevékenységet, a versenytárs szolgáltatása, áruja a piacon már
ismert legyen, legalább olyan szinten, hogy az az összetéveszthetõséget megalapozza.

 

Mivel a felek, italkereskedelemmel foglalkozó,
azonos tevékenységet végzõ cégek, versenytársak, akikrõl joggal feltételezhetõ,
hogy az általuk igényelt domain nevek használatára üzleti tevékenységük kapcsán
tartanak igényt, a Panaszos domain nevével nagy hasonlóságot mutató tárgyi
domain név, Panaszolt általi használata nagy valószínûséggel piaczavaró hatást
fog kiváltani.

 

„A piaczavaró hatás két oldalról ragadható meg: ha
létezõ, mûködõ vállalkozások piaci magatartását megzavarja, számukra
versenyhátrányt okoz; illetve abban az esetben, ha megtévesztõ jellegû, és ezáltal
párhuzamosan fogyasztói keresletet vonz és hódít el mindazoktól, akik az üzleti
tisztesség követelményének megfelelõen viselkednek.”( 4/2000. (V.10.) Elvi
Állásfoglalás)

 

A TT véleménye szerint a 2011. óta mûködtetett „idrinks”
domain névtõl csak egy karakter eltérést mutató, igényelt domain nevek nem alkalmasak
arra, hogy a két konkurens céget illetve termékeiket megfelelõen
megkülönböztesse, fennáll az elgépelés lehetõsége is, ezért ezen domain nevek
panaszolt általi használata megtévesztõ lehet.

 

A TT korábbi, konzekvensen követett gyakorlata
szerint a versenytárs domain nevével összetéveszthetõ domain név választása és
használata felveti a domain ismertségének, visszaélésszerû kihasználását, az.
u.n. „farvizen hajózás’ lehetõségét, ezért a névválasztás jogellenessége
is megállapítható.

 

Jelen esetben a
TT úgy találja, hogy a Panaszolt által igényelt domain használata, a Panaszos
cég „idrinks.hu” weboldalán folytatott üzleti tevékenységét érintõ, piaczavaró
hatása, a vásárlók saját weblapra való „átirányítása”, a domain nevek nagyfokú
hasonlósága miatt valószínûsíthetõ, így a névhasználat preventív jelleggel való
megtiltása indokoltnak mondható.

 

A TT korábbi és jelenleg is követett gyakorlata, (lsd.
3/2006. Áf), hogy függetlenül a szereplõk gazdasági erõviszonyától és a piaci
pozíciójától, nem tartja megengedhetõnek az egyes karakterláncok lefoglalását, ezen
karakter láncok használatának ellehetetlenítését mások számára, ha egyébként
ezen karakterláncok mások általi használata indokolt.

 

A „drinks” angol nyelvû kifejezés nem vitatottan
lehet olyan karakterlánc, amelynek a hazai italforgalmazók számára való
használatát lehetõvé kell tenni. Ugyanakkor minden ügyet egyedileg kell
értékelni, és ebben az ügyben a TT azt tartotta kiemelendõnek, hogy a hasznos
karakterláncok használatának lehetõvé tételén túl, minden domain név
igénylõtõl, már a név választása során elvárható – különösen, ha egymásnak
versenytársai -, hogy a többek által valószínûsíthetõen használni kívánt
karaktereket olyan kiegészítéssel, toldattal, elõ-, vagy utótaggal, legalább
három karakter eltéréssel stb. adják meg, amely biztosítja a versenytárstól és
annak termékeitõl, szolgáltatásaitól való egyértelmû megkülönböztethetõséget.

 

A TT interneten történt kutatása alapján más
„drink” kifejezést tartalmazó domain neveket is észlelt pl. centraldinks, golden-drinks,
ezek megalapozzák azt, hogy van olyan megoldás, a mások által történõ indokolt
használat esetén is, amely az adott, a kisajátítástól védendõ karakterlánc
esetén is biztosítja az azonos vagy hasonló üzleti tevékenységet végzõk megkülönböztetését
és a tisztességes verseny fenntartását.

 

A TT értékelése szerint a tárgyi ügyben a Panaszolt
domain név igénylése a megkülönböztethetõség, a tisztességes verseny kritériumának,
és így a vonatkozó jogszabálynak valamint a DRSZ rendelkezéseinek nem felelt
meg, ezért az edrinks.hu és az udrinks.hu domain név a DrinksMarket
Webáruház Kft
részére nem delegálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni.
Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2018. május 23.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.