Eseti állásfoglalások

Az autoexpress.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó
Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 3/2008. (II. 26.) sz. Állásfoglalása

Az autoexpress.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(765/2008. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 765/2008. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2008. február 26-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A Car Express Kft. az autoexpress.hu domain névre vonatkozó igénylése nem teljesíthetõ.

Indokolás:

Az autoexpress.hu domain név iránt a Car Express Kft. (Tatabánya, Katona József u. 11.) képviseletében eljárva a cég törvényes képviselõje, Friebert Róbert 2007. november 25.-én nyújtott be nem prioritásos igénylést. Az igényléssel szemben az Express Zrt. jogi képviselõje, dr. Kádár Katalin ügyvéd útján 2007. december 3-án kifogással élt. A kifogásban a panaszos elõadta, hogy a Car Express Kft. 2007. november 27-én nyilvántartásba vett fenti igénye álláspontja szerint nem teljesíthetõ, miután a védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 12. §-a értelmében fennálló kizárólagos névhasználati jogát sértené.

Az Expressz Zrt. – mint az Express Kiadó Rt. jogutódja – 2000. 05. 23-i bejelentési idõponttól kezdõdõen rendelkezik az expressz szóvédjegy felett, a Vtv. szerinti kizárólagos jogok a védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozásáról szóló Nizzai Megállapodás szerinti 16, 35, 36, 38, 41 és 42 szerinti áruosztályok vonatkozásában illetik meg. A panaszos a kifogásban utalt arra, hogy a társaság hirdetési termékeivel összefüggõ domain neveket (pl. az allasexpressz.hu, aproexpressz.hu, autoexpressz.hu, ingatlanexpressz.hu, travelexpressz.hu, auctionexpressz.hu) korábban a maga számára már delegálni kérte. A panaszos álláspontja szerint a tárgybeli domain név az igénylõ általi használata védjegybitorlást valósítana meg, ami ellen a Vtv. 12. § (2) bek. b. pontja alapján fel kívánt lépni.

A mellett, hogy sértené a Panaszos a Vtv. alapján fennálló kizárólagos jogait, az autoexpress.hu az igénylõ számára történõ delegálása esetén a névhasználat a panaszos álláspontja szerint nyilvánvalóan megtévesztõ is lenne, hiszen a név használata nem lenne alkalmas az Expressz termékeitõl, szolgáltatásaitól való megkülönböztetésre. A kifogásolt domainrõl a fogyasztók az Expressz védjegyoltalmát képezõ expressz domainekre asszociálnak, és azt hihetik, hogy a tárgybeli domain is az Expresszhez tartozik. A névválasztás ill. névhasználat mindezekre tekintettel a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2.2.a. ás c. pontjában foglalt tilalomba is ütközne, gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztõ helyzetet hozna létre.

A kifogást a TT titkársága Regisztrátora útján megküldte az Igénylõnek. Igénylõ törvényes képviselõje 2007. december 18-án kelt levelében válaszolt a kifogásban foglaltakra. Elõadta (s ezt a cégbejegyzésrõl szóló Végzés másolatának megküldésével igazolta), hogy a Car Expressz Kft.-t 2007. szeptember 20.-án kelt létesítõ okirata alapján a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 2007. október 3-án jegyezte be a Cégjegyzékbe. A cég fõtevékenysége a gépjármû-kereskedelem, hirdetési tevékenységet nem végez. A tárgybeli domain nevet a társaság angol neve miatt szeretnék regisztrálni, azzal, hogy az angol „car” szó helyett az ugyancsak angol „auto” kifejezést tennék az express szóhoz. Az express szó nem a hirdetési tevékenységet végzõ cégre, hanem arra kíván utalni, hogy az igénylõ gyors megoldást kíván nyújtani az új illetve használt autók vásárlóinak. Az igénylõ álláspontja szerint egyébként az általa regisztrálni kívánt domain név nem ütközik jogszabályba, mert a panaszos szóvédjegye szerinti árujegyzékekben az autókereskedelem nem szerepel, a csatolt dokumentumokból pedig nem állapítható meg, hogy az „autoexpressz” szó levédett lenne.

A Tanácsadó Testület egyetért a Panaszossal abban, hogy a Vt. 12. § (1) bekezdése szerint a védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy (jelen esetben az expressz szóvédjegy) használatára. A kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplõkkel; olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; vagy a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést a védjegy árujegyzékében szereplõkkel nem azonos vagy azokhoz nem hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a védjegy belföldön jóhírnevet élvez, és a megjelölés használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztetõ képességét vagy jóhírnevét (Vt. 12. § (2) bek.). A törvény nem határozza meg kimerítõen a védjegyhasználat módjait, azokra csupán példálódzó felsorolást ad (Vt. 12. § (3) bek.). A TT 7/2000. (V. 31.) számú Elvi Állásfoglalásában tárgyalta azt a kérdést, hogy mennyiben valósulhat meg védjegyhasználat az interneten folytatott tevékenységgel, s a használati módokról – szintén nem taxatív – felsorolást is adott: ‘[…] a más védjegyével azonos vagy összetéveszthetõ domain névnek a védjegyjogosult engedélye nélkül történõ üzleti célú használata a Vt. alapján tilos, azaz védjegybitorlást (Vt. 27. §) valósít meg. Különösen így van, ha a megjelölést az elektronikus kereskedelemhez kapcsolódó üzleti levelezésben vagy az interneten megvalósuló reklámozásban használják a védjegyjogosult engedélye nélkül. […] Nemkülönben védjegybitorlásnak számít, ha a jóhírnév védjegy megkülönböztetõ képességét vagy jóhírnevét olyan módon kívánják tisztességtelenül kihasználni a gazdasági tevékenység körében, hogy a védjeggyel egyezõ vagy azzal összetéveszthetõ domainnév használatának megszüntetését, a domainnévrõl való lemondást vagy annak átruházását a védjegyjogosult vagy más által fizetendõ ellenértéktõl teszik függõvé’.

Jelen esetben megállapítható, hogy az expressz szóvédjegy és a tárgybeli domain névként használt kifejezés úgy írásmódjában, mint jelentésében eltér, egymással össze nem téveszthetõ. A domain név igénylõ általi használatba vétele a védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény alapján fennálló kizárólagos jogokat önmagában nem sértene. A Tanácsadó Testület korábban egyedi döntéseiben többször is teljesíthetõnek tartott olyan igénylést, amely egy már létezõ domain névhez hasonló de attól eltérõ írásmódú kifejezés domain névkénti bejegyzését kérte – mindaddig, amíg nem megállapítható, hogy az igénylés megtévesztõ lenne.

A Tanácsadó Testület ennek megfelelõen azt is megvizsgálta, hogy az igénylés sértheti-e a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 2. ill. 6. §-ban foglaltakat, illetõleg a névhasználat eredményezhetne-e megtévesztõ helyzetet. A Tpvt. 2. §-a általános jelleggel mondja ki, hogy tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül – különösen a versenytársak, a fogyasztók törvényes érdekeit sértõ vagy veszélyeztetõ módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközõen folytatni:  e rendelkezés az „üzleti tisztesség” és a „tisztességes verseny” követelményeivel ellentétes versenyjogi helyzetekre is vonatkozik. A Tpvt. a jellegbitorlás tilalmára vonatkozó 6. §-nak értelmében tilos az árut, szolgáltatást (a továbbiakban együtt: áru) a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsõvel, csomagolással, megjelöléssel – ideértve az eredetmegjelölést is – vagy elnevezéssel elõállítani vagy forgalomba hozni, reklámozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzõt használni, amelyrõl a versenytársat, illetõleg annak áruját szokták felismerni. A domain-név választhatósága konkrétan valamely (áruhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódó) név, megjelölés (kereskedelmi név) a 6. § szerinti használatának tilalmával ütközhet.

A 6. § alkalmazásának együttes feltételei, hogy a felek versenytársak legyenek (azonos piacon fejtsenek ki gazdasági tevékenységet), a versenytárs szolgáltatása, áruja a piacon már ismert legyen (legalább olyan szinten, hogy az az összetéveszthetõséget megalapozza), a megjelölés olyan legyen, mely alapján a fogyasztók a versenytárs áruját, szolgáltatását „fel szokták ismerni” (azaz az elnevezés alapján döntõen a másik, „eredeti” árura, szolgáltatásra asszociálnak) s hogy az elnevezés használatára a versenytárs hozzájárulása hiányában kerüljön sor.  A TT álláspontja szerint az igénylõ által delegálni kért név – egy betû különbséggel – egyezik a panaszos által ténylegesen használt autoexpressz.hu domain névvel, az az Expressz Zrt. által használt kereskedelmi névnek minõsíthetõ. A két vállalkozás – az Internet igénybe vételével történõ gépjármû-értékesítés, az ezzel összefüggõ információs tevékenység vonatkozásában – a TT álláspontja szerint piaci versenytársnak is tekinthetõ, azaz a Tpvt. 6. §-nak alkalmazási feltételei e vonatkozásban is fennállnak. Mindezekre tekintettel a névhasználat a tárgybeli domain használata az igénylõ részérõl a Szabályzat 2.2.2 a) pontja alapján jelentéstartalmára és használatára nézve gyaníthatóan jogellenes illetõleg c) pontja alapján megtévesztõnek bizonyulna, így Car Express Kft. Igénylése nem teljesíthetõ.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2008. február 26.

A Tanácsadó Testület nevében:

  

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.