Eseti állásfoglalások

Az aruexpress.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz


Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  21/2010. (XII. 16.) sz. Állásfoglalása

Az aruexpress.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(838/2009. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 838/2010. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2010. december 16-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

Az aruexpress.hu domain delegálására vonatkozó igény az ALTAweb Kft számára teljesíthetõ.

 

Indokolás:

Az aruexpress.hu domain nevet az ALTAweb Kft (a továbbiakban „Panaszolt”) igényelte prioritás nélkül 2010. szeptember 10-én. Az igénylés ellen az Expressz Magyarország Zrt („Panaszos”) élt kifogással jogi képviselõje útján, és kérte a domain delegálásának megtagadását.

A Panaszos kifogásában elõadta, hogy az Expressz immár 20 éve Magyarország egész területére kiterjedõen felelõs az Express Lapok kiadásáért és az ehhez kapcsolódó hirdetési tevékenység szervezéséért, ma már elektronikus felületen is. Az Expressz hirdetési termékeit szinte mindenkor az Expressz, illetve az Expressz szót tartalmazó elnevezés és megjelölés alatt hozta forgalomba, tette ismertté és reklámozta. Az Expressz továbbá elektronikus hirdetési szolgáltatást nyújt elsõdlegesen az expressz.hu és más kapcsolódó domainek (pl. allasexpressz.hu, aproexpressz.hu, auto-expressz.hu, ingatlanexpressz.hu, travelexpressz.hu, auctionexpressz.hu, stb.) által megjelölve.

Jelezte továbbá, hogy a Panaszos társaság a jogosultja a 166680 lajstromszámú „EXPRESSZ” szóvédjegynek. A Panaszos hivatkozott továbbá a védjegyek és földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 12. §-ára, miszerint kizárólagos joga van a fenti védjegy használatára, így az „expressz” és az azzal összetéveszthetõ megjelöléseket kizárólag a Panaszos engedélyével használhatja más személy.

A Panaszos szerint a kifogásolt domain használata jogszabályba ütközne tekintettel arra, hogy a Vt. már hivatkozott 12. §-a alapján Panaszosnak kizárólagos joga van a fenti védjegy használatára, ennélfogva a kifogásolt domain használata védjegybitorlásnak minõsül.

A Panaszos szerint továbbá a fenti domain Panaszolt általi választása megtévesztõ, mert nem alkalmas a Panaszos termékeitõl, szolgáltatásaitól való megkülönböztetésre, és a fogyasztók a kifogásolt domainrõl a Panaszos védjegyét képezõ expressz domainekre asszociálnak.

Fentiekkel összefüggésben Panaszos idézte a DRSZ 2.2.1. és 2.2.2. a), illetve c) pontjait.

A Panaszolt a fentiekre reagálva fenntartotta igényét és elõadta, hogy a panaszolt domain nevet egy jellemzõen számítástechnikai-, mûszaki termékek, szolgáltatások árusítására tervezett, általa fejlesztett új webáruház számára igényelte. Az express kifejezés az áru megrendelésének és kiszállításának, tehát általában megszerzésének gyors módjára utal. Véleménye szerint az express szóvédjegy nem jogosítja fel a  Panaszost, hogy minden szóösszetétel delegálását megakadályozza, amiben az express szó szerepel. Álláspontja szerint a számítástechnikai termékekkel foglalkozó webáruház nem keverhetõ össze a Panaszos jellemzõen hirdetési szolgáltatásával.

A Panaszos viszontválaszában kifejtette, hogy a Panaszolt, tervezett webáruházában számítástechnikai- illetve mûszaki termékek, informatikai szolgáltatások árusítását tervezi. Az Expressz Magyarország Zrt website-ján hasonló jellegû termékek, áruk nagy számban szerepelnek, különösen fontos kategória az elektronikai, illetve számítástechnikai kategória. Az Expressz Magyarország Zrt. nagy erõfeszítéseket tesz, hogy a keresletet összehozza a kínálattal, azaz hasonló jellegû árut kínál látogatóinak, ügyfeleinek, mint amely áruk eladását az ALTAweb Kft tervezi.

Tekintettel arra, hogy hasonló, illetve azonos termékekkel kapcsolatos szolgáltatásokról van szó, illetve az expressz.hu website-on kínált termékek, szolgáltatások túlnyomó része „árunak’ tekintendõ, ezért az aruexpressz.hu domain név megtévesztõ, illetve a fogyasztók az Expressz Magyarország Zrt.-re asszociálnak.

Panaszos viszontválaszára a Panaszolt hivatkozott arra, hogy a beregisztrált domainek között számos olyan található, amelyek tartalmazzák az „express’ kifejezést de semmilyen közük nincs az Expressz Magyarország Zrt-hez, így a express-aru.hu, xpress.hu, webexpress.hu, netexpress.hu, stb.

Az általa bejegyezni kívánt domain korábban szintén nem az Expressz Magyarország Zrt részére volt bejegyezve. Az aruexpress.hu domain névben az „express” kifejezés az áru megrendelésének és kiszállításának gyors módjára utal. Véleménye szerint, ennyi erõvel a vasút sem alkalmazhatná az Expressz vonat kifejezést.

 

A Tanácsadó Testület eljárása során elsõsorban azt vizsgálta, jogellenes-e vagy megtévesztõ-e a domain delegálása, illetve jogellenesség keretében mennyiben sértené a delegálás a Panaszos védjegyjogait ?

A Tanácsadó Testület vizsgálta a Panaszos védjegyét, valamint annak a domain névvel való összetéveszthetõségét.

A Tanácsadó Testület vizsgálta, hogy a kifogásolt domain a Vt. 12. § (2) bek. b) pontja alapján olyan megjelölésnek minõsül-e, amely – a Panaszolt gazdasági tevékenysége körében történõ használat során – alkalmas lehet arra, hogy a fogyasztók az „EXPRESSZ” védjeggyel összetévesszék azokat a domain és a védjegy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt.

A Tanácsadó Testület 7/2000. (V. 31.) számú Elvi Állásfoglalásában, illetõleg számos egyedi állásfoglalásában foglalkozott azzal kérdéssel, hogy mennyiben valósulhat meg védjegyhasználat az interneten folytatott tevékenységgel. A cegesingatlan-expressz.hu regisztrációjával kapcsolatosan – ugyancsak jelen ügy Panaszosa által – bejelentett kifogások tárgyában született 01/2010. (I. 15.) sz. Állásfoglalásában a TT kimondta, önmagában az „expressz” szóvédjegy nem jogosítja fel arra a Panaszost, hogy minden, a szóösszetételt tartalmazó kifejezés delegálását megakadályozza. A domain delegálhatósága szempontjából – esetenként egyedileg vizsgálandó – döntõ kérdés, hogy a Panaszos tematikusan nyújt-e olyan szolgáltatásokat az „expressz” kifejezéssel (utótaggal) bõvítve kereskedelmi névvé váltak és egyértelmûen a Panaszossal azonosíthatók.

Vizsgálódásai alapján a Tanácsadó Testület arra az álláspontra jutott, hogy a szolgáltatás, amelyet Panaszolt gazdasági tevékenysége keretében nyújtani kíván (számítástechnikai és mûszaki áruk, szolgáltatások webáruházban történõ értékesítése) eltér azon tevékenységektõl, amelyek a Panaszos védjegyéhez tartozó árujegyzékben szerepelnek (16., 35., 36., 38., 41. és 42. áruosztály). Panaszos és Panaszolt gazdasági tevékenysége továbbá más fogyasztói kört céloz meg és teljes mértékben elhatárolható, egymással nem versengõ szolgáltatásokat foglal magában.

Mindezek alapján tárgyi ügyben a Tanácsadó Testület – korábbi gyakorlatát megerõsítve – arra az álláspontra jutott, hogy a védjegyoltalmi kizárólagosság jelen esetben nem lehet az igénylés teljesíthetõségének akadálya. A TT a tevékenységi körök alapvetõen eltérõ jellege alapján a DRSZ. 2.2.2. bekezdés c) szerinti – a Panaszos által hivatkozott – megtévesztõ jelleget sem tartotta megállapíthatónak.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2010. december 16.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.