Eseti állásfoglalások

Az artworkbuda.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  7/2008. (VI. 11.) sz. Állásfoglalása

az artworkbuda.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

( 769/2008. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt a 769/2008. számon bejelentett ügyet a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2008. június 11-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A által az artworkbuda.hu domain vonatkozásában benyújtott igénylés teljesíthetõ.

 

Indokolás:

 

A tárgyi ügyben az Artwork Photo Kft. panaszos fordult regisztrátora útján a Tanácsadó Testülethez. Panaszos elõadása szerint az Artwork Photo Kft. 2003. novemberében alakult meg oly módon, hogy az üzletrészeket egyenlõ arányban négy magánszemély tulajdonolta. A cég domain nevét az egyik magánszemély – az ügyben Igénylõként szereplõ – magánszemélyként regisztrálta. 2006-ra a tulajdonosok közötti viszony megromlott, a cégbõl távozó két személy – így az Igénylõ – üzletrészét két korábbi üzlettársuk vásárolta meg. Az üzletrészt elidegenítõ korábbi tulajdonosok – Panaszos nyilatkozata szerint – Artworkphoto Pest Kft. néven új társaságot alapítottak. Panaszos cége az artwork.hu domaint regisztrálta 2006. októberében, mely ügyben a felek között vita keletkezett. Panaszos a szétválás óta arra törekszik, hogy a két társaságot „Pest és Buda nevekkel” válassza szét az állítása szerint errõl az Igénylõvel létrejött megállapodás alapján. Üzleti levelezésében, hirdetéseiben, stb. ezért az – egyébként budai székhelyû – Artwork Photo Kft. neve mellett a „Buda” szót is feltüntetik. Panaszos mint jogosult számára az MSZH az „Artwork photo” színes ábrás védjegyet 2007. decemberében lajstromozta. Panaszos a fentiek alapján az Igénylõ artworkbuda.hu domain vonatkozásában benyújtott igényének elutasítását és a domain számára történõ delegálását kérte.

A igénylõ képviseletében eljáró dr. Erõs Petra ügyvéd (1052 Budapest, Kígyó u. 4-6.) a panaszra elõterjesztett nyilatkozatban elõadta, hogy a felek közötti üzletrész-adásvételi szerzõdéssel egyidejûleg szóbeli megállapodás jött létre az „Artwork Photo” megjelölés használatát illetõen, amely alapján az Igénylõ annak Panaszos általi használatához csak jóhiszemû és a mûködéshez elkerülhetetlenül szükséges esetekre vonatkozóan járult hozzá azzal a kikötéssel, hogy Panaszos saját cégnevét megváltoztatja, amelyre azonban eddig nem került sor. Az Igénylõ magánszemély üzleti tevékenységét egyébként az „Artwork” megjelölést nevükben hordozó gazdasági társaságokban fejti ki, így tulajdonosa több olyan egyéb gazdasági társaságnak is, amelyek elnevezésében az „Artwork” szó szerepel. igénylõ a jogosultja az MSZH által lajstromozott „Artwork Mosó” és „Work” védjegyeknek, s több más megjelölést is lajstromoztatni kíván (így az „Artwork Photo” megjelölést – amelyre vonatkozóan vitatja Panaszos állításait -, valamint az „Artwork” megjelölést, mindkettõt ábrás védjegyként). Igénylõ a Panasz elutasítását, a tárgyi domain részére történõ delegálását kérte.

A panaszos jogi képviseletében eljáró ügyvéd (dr. Harmath Luca, Kócsó és Társai Ügyvédi Iroda, 1024 Budapest, Buday L. u. 12.) viszontválaszában arra hivatkozik, hogy a panaszos társaság tevékenységének megkezdése óta Budán folytatja tevékenységét, „mely tényt a fogyasztók is jól bevetten ismernek”, ezért a tárgyi domain igénylése Igénylõ részérõl megtévesztõ. Panaszos jogi képviselõje csatolta az „Artwork photo” ábrás védjegyre vonatkozó iratokat is, valamint az Igénylõ igénylésének elutasítását és a domain a Panaszos számára történõ regisztrálását kérte.

Igénylõ jogi képviselõje viszontválaszában fenntartotta a korábbi nyilatkozatában foglaltakat, valamint elõadta, hogy az Igénylõ által tulajdonolt, gazdasági társaságok, köztük a – bejegyzés alatt álló – ArtworkPhoto Buda Kft. – székhelye is Budán található. A viszontválasz szerint Igénylõ az „Artwork photo” ábrás védjegyre vonatkozó törlési kérelmet nyújtott be az MSZH-hoz. A dokumentum szerint az Artwork elnevezés hoz köthetõ, az õ munkája révén vált ismertté. Igénylõ a panasz elutasítását, a domain számára történõ delegálását kérte.

A Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 1.3.2. pontja szerint „[a]z egyes igények teljesítése általában azok nyilvántartásba vételének sorrendjében történik. Kivétel, hogy a nem prioritásos igény teljesítését más, ugyanazon domain névre vonatkozó, de késõbb nyilvántartásba vett igény teljesítése megelõzi, ha ez utóbbi igény

a) prioritásos eljárással kerül feldolgozásra és

b) a prioritás alapja a nem prioritásos igény nyilvántartásba vételét megelõzõ és

c) nyilvántartásba vétele a prioritással nem rendelkezõ igény nyilvántartásba vételét követõ 14. nap végéig megtörtént.”

 

A Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 1.4.1. pontja szerint  „Prioritással rendelkeznek azok az igények, amelyek a delegálást közvetlenül a .hu közdomain alá kérik, és amelyeknél a választott domain név:

a) a domain-igénylõ szervezet hivatalos hatósági (közigazgatási vagy bírósági) bejegyzését igazoló dokumentumban, illetve jogszabállyal létrehozott szervezet esetén a jogszabályban a szervezet teljes vagy rövidített neveként rögzített megnevezéssel azonos karaktersorozat, vagy 

b) a domain-igénylõ számára vagy a domain igénylésre a domain-igénylõnek meghatalmazást adó számára, mint jogosult számára a lajstromozott védjegy (szöveges védjegy esetén a védjegyeztetett teljes szöveg, ábrás védjegy esetén az ábrán szereplõ teljes szöveg), mint karaktersorozat (szó, szavak).”

 

A tárgyi ügyben egyik igény sem prioritásos eljárással került feldolgozásra, illetõleg azok nem felelnek meg a Szabályzat 1.4.1. pontjában foglalt feltételeknek. A Testület ezért a nyilvántartásba vétel elsõbbsége alapján Igénylõ igényének teljesíthetõségét vizsgálta.

 

 A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint „nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltõ, vagy

c) megtévesztõ.”

 

 A megjelölés a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem megbotránkozást, félelmet keltõ, így adott esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztõ minõség vizsgálandó.

A TT állandó gyakorlata szerint a megtévesztés lehetõségét minden egyedi esetben külön, az eset összes körülményére tekintettel kell vizsgálni. A Testület az eset összes körülményének mérlegelésével megállapította, hogy a által benyújtott igénylés kapcsán – tekintettel arra, hogy az Igénylõ számos, nevében az „Artwork” szót viselõ gazdasági társaságban tag, illetõleg tulajdonos, valamint arra, hogy Panaszos a Testület álláspontja szerint nem bizonyította a tárgyi megjelölés használatához fûzõdõ kizárólagos jogosultságát, s azt a tényt sem, hogy a Panaszos által üzleti levelezésében és hirdetéseiben használt, nevéhez fûzött „Buda” szó kereskedelmi nevének részévé vált volna – a megtévesztõ jelleg nem valószínûsíthetõ.

A fentiek alapján a benyújtott igénylés, illetõleg a domain név annak jelentéstartalmára és/vagy használatára nézve gyaníthatóan nem megtévesztõ, ezért a által benyújtott igénylés teljesíthetõ.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2008. június 11.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.