Eseti állásfoglalások

Az artbox.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (628 /2003. sz. ügy)

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 10/2003. (V. 19.) sz. Állásfoglalása
Az artbox.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(628/2003. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 628/2003 számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és
Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2003. május 21-i ülésén 5 tag jelenlétében, az
SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának
igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ

jelen eseti Állásfoglalást.

Az artbox.hu domain a Ronex Press Bt számára delegálandó.

Indokolás:

A 628/2003 sz. ügyben a Ronex Press Bt az Interware Rt regisztrátoron keresztül, prioritás
nélkül igényelte az artbox.hu domain nevet, amelyet a rendszer 2003. február 25-én vett nyilvántartásba.

2003. március 11-i nyilvántartásba vételi dátummal az Artbox Rendezvényszervezõ és Szolgáltató
Kft szintén prioritás nélkül kérte a fenti domain név részére való delegálását, sérelmezve egyben a Ronex Press Bt
általi igénylését.

Az Artbox Kft becsatolta a 2003. február 18-án kelt cégbírósági tanúsítványát, amelyben a
Fõvárosi Bíróság mint Cégbíróság igazolja, hogy a cég bejegyzési kérelmét ezen a napon benyújtotta. Nem csatolta
ugyanakkor a cégbírósági bejegyzõ végzést, mert – ahogy azt a 2003. március 14-én kelt beadványában elõadta –
bár a cégbejegyzési kérelmét 2003. február 18-án benyújtotta az illetékes Cégbíróságnak, a bejegyzõ végzés még nem
érkezett meg, ezért prioritásos igényt nem tudtak benyújtani, annak ellenére, hogy az igényelt domain név megegyezik
a cég rövidített nevével.

A domain regisztrációs szabályzat 1.4.1. pontja szerint ‘prioritással rendelkeznek azok az
igények, amelyek a delegálást közvetlenül a .hu közdomain alá kérik, és amelyeknél a választott domain név:

‘a) a domain-igénylõ szervezet hivatalos hatósági (közigazgatási vagy bírósági) bejegyzését
igazoló dokumentumban […..] a szervezet teljes vagy rövidített neveként rögzített megnevezéssel azonos
karaktersorozat’

A Szabályzat 1.4.2. a) pontja kimondja továbbá, hogy a prioritás alapját igazoló okiratok a
jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet nyilvántartásba vételét, (bejegyzését) igazoló
hatósági (bírósági vagy egyéb közigazgatási) határozat.

Mivel az igénylés idõpontjában az Artbox Kft cégbírósági bejegyzéssel nem rendelkezett,
megállapítható, hogy a cég a domain név igénylésével kapcsolatban prioritással sem rendelkezett. Prioritásos igény
hiányában, a TT azt vizsgálta, hogy a nem prioritással rendelkezõ igényekre vonatkozó szabályok szerint melyik
igénylés teljesíthetõ.

A hivatkozott Szabályzat 1.3.2. pontja kimondja, hogy az egyes igények teljesítése – az
e pontban megjelölt esetek kivételével – általában azok nyilvántartásba vételének sorrendjében történik. A TT
megállapítja, hogy a jelen ügyben a Szabályzatban megjelölt kivételek megléte nem állapítható meg.

Mindezek alapján a TT álláspontja szerint az artbox.hu domain nevet az idõbeli elsõbbséggel
rendelkezõ, prioritás nélküli igényt benyújtó Ronex Press Bt részére kell delegálni.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik
Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (


www.nic.hu/tt

) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2003. május 19.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János


Elnök
Sk.

Dombi Gábor


Titkár
Sk.