Eseti állásfoglalások

Az applego.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Alternatív
Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR
Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó
Testülete

 

A Tanácsadó Testület 3/2019. (III. 19.)
sz. Állásfoglalása

 

Az applego.hu
domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1052/2019. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó
Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület
megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben
megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes
„igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a
Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti
Állásfoglalást.

 

Az applego.hu domain
név az igénylõ részére delegálható.

 

 

Indokolás:

 

Az applego.hu
domain
név delegálását az EuroCable Magyarország Kft. („Panaszolt”) kezdeményezte
2019. február 17. napján a Silicium Kft. regisztrátornál. Az igénylés ellen a
LEGO Juris/ AS („Panaszos”) jogi képviselõje, az SBGK ügyvédi iroda
(1062 Budapest, Andrássy út 113.)  nyújtott be határidõben kifogást,
melyben annak megállapítását kérte a Tanácsadó Testülettõl, hogy a hivatkozott
domain név Panaszolt részére nem delegálható.

 

A Panaszos a kifogásban arra
hivatkozott, hogy a „LEGO” szóvédjegy jogosultja több áruosztályban is. A
szóvédjegy „ismert és kedvelt Magyarországon is, évtizedek óta”.

 

Jogi
álláspontját is részletesen kifejtette, amely érvelés arra épült, hogy az
általa kifogásolt domain név Panaszolt részére történõ delegálása jogellenes
helyzethez vezetne, a Domain Regisztrációs Szabályzat („Szabályzat” ill.
„DRSZ”) 2.2.1. és 2.2.2. pontjait sértené. A hivatkozott domainnév a Panaszos
szerint a Panaszos szóvédjegyéhez (LEGO) köthetõ. A hivatkozott domain
használata esetén az oldalt a felhasználók összetéveszthetik a védjeggyel és
annak jogosultjával. E körben külön kiemelte, hogy akár webáruházat is
várhatnak a felhasználok a domain alatt.

 

Végsõ
értékelésként arra hivatkozott, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2
pontja szerint a választott domain név, annak igénylése, illetve annak
használata más személy vagy szervezet jogait (pl. szellemi tulajdonhoz fûzõdõ
jogát stb.) nem sértheti, továbbá nem választható és használható olyan domain
név, amely használatára nézve gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztõ.

 

A Panaszolt
a kifogás ellen törvényes képviselõje útján terjesztett elõ „ellentmondást”.
Elõadta, hogy nem célja a megtévesztés, saját üzleti körében kívánja a domain
nevet használni, sõt ragaszkodik „annak használatához”. Részletesen kifejtette,
hogy OTT technológiával foglalkozik, amelynek fõ eleme a „GO” angol szó, és a
technológia révén elérhetõ szolgáltatásra utal. Ez lényegében a szolgáltatás
hordozhatóságát jelenti és több élõpéldát hozott fel ennek mûködésére, amelyet
szintén õ szolgáltat. Álláspontja szerint a „Go”, amely logójának is hangsúlyos
eleme (AppleGo), kellõ megkülönböztetõ erõvel rendelkezik panaszos védjegyétõl.
Hosszas értekezésbe bocsátkozott még arról, hogy mi a megkülönböztethetõség, és
hogy nem tartja elfogadhatónak azt a panaszosi álláspontot, hogy a felhasználók
az „applego” névbõl panaszosra asszociálnának.

 

Tanácsadó
Testület (TT)
a TT a Regisztrációs Szabályzat 2.2. pontjában foglalt kizáró
okok meglétét vizsgálta. Eszerint nem választható olyan domain, amely
jelentéstartalmára vagy használatára nézve gyaníthatóan: jogellenes;
megbotránkozást vagy félelmet keltõ; vagy megtévesztõ.

 

A jogellenesség
kapcsán a domain név és a védjegy összetéveszthetõsége volt az egyik kérdés, a
másik pedig az, hogy gyanítható-e a domain megtévesztõ használata.

 

A TT többször
kifejtette, hogy jogellenességrõl akkor beszélhetünk, ha valaki olyan domain
név használatával irányít látogatókat a tárhelyén található tartalomra, ami más
jogát sérti, vagy a más nevébõl származó hasznot használja ki saját oldalának
népszerûsítésére (potyázás). Jogsértõ továbbá a védjegybitorlást és a névhez
fûzõdõ jog sérelmét megvalósító ügyek (bár utóbbira panaszos nem hivatkozott).
Az igénylõ általában nem sérti másnak a jogát pusztán azáltal, hogy lefoglal
magának egy domain nevet. A jogellenesség attól fogva állapítható meg, hogy a
honlap tartalmaként a védjegy (vagy a név) oltalmi körébe tartozó tevékenység
jelenik meg.

 

A megtévesztés
tilalma szintén olyan elõírás, amely minden ügyben az összes körülmény alapos
mérlegelését igényli. Jelen esetben a panaszos „webáruház”-ra hivatkozott,
ugyanakkor a szavak jelentésének vizsgálatával csekély a valószínûsége annak,
hogy az „app-lego” alapján bárki is webáruházra asszociálna, vagy akárcsak
magától mindenféle promóció nélkül ezzel a névvel próbálkozna panaszos
webáruházának keresésekor, ezt a TT igen életszerûtlennek találta.

 

A Panaszos által
hivatkozott európai védjegy meglehetõsen széles körben biztosít oltalmat a
védjegy jogosultja számára, mivel az árujegyzéke igen terjedelmes, azonban ez a
védelem nem minden értelemmel bíró szóösszetételt véd.

 

A TT álláspontja
szerint az „applego” kifejezés esetén a „LEGO” nem hangsúlyos eleme a szónak,
semmilyen körülmény nem utal arra, hogy Panaszolt feltételezhetõen a „lego” szó
használatának elismertségébõl szeretne forgalmat generálni a saját számára. Épp
ellenkezõleg a Panaszolt elmagyarázta, hogy OTT szolgáltatása során a „GO”
kifejezésnek van jelentõsége.

 

Ha a Panaszos
tényleges tevékenységét nézzük, a Panaszolt által tervezett tevékenységek nem
esnek abba a körbe, ahol a Panaszos érdekelt, és nem is hasonlít a két cég
profilja, így a domain név megtévesztõ jellegének gyanúja nem áll fenn.

 

Fentiekre
tekintettel a Tanácsadó Testület nem látott olyan jogellenesség vagy
megtévesztés megalapozott gyanújára okot adó körülményt, amely a fenti domain
nevek delegálását akadályozná. Az igénylés nem ütközik sem a
Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2.a, sem a 2.2.2.c. pontjába, ezért a név
delegálását a Panaszolt javára teljesíthetõnek látta.

 

 

Jelen Állásfoglalást a
Tanácsadó Testület egyhangúlag
fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az
Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2019. március
19.

 

A Tanácsadó Testület
nevében:

 

 

 

 

……………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.