Eseti állásfoglalások

Az alberletbudapest.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa

Alternatív
Vitarendezõ Fórum
INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda
Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 06/2015. (IV. 28.)
sz. Állásfoglalása

Az alberletbudapest.hu domain
regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(970/2015. sz. ügy)

tárgyában

 

A
Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó
Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok
egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül
elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ
jelen eseti Állásfoglalást.

Az alberletbudapest.hu domain név a
KiberNet Kft. számára delegálható.

 

Indokolás:

 

Az “alberletbudapest.hu” domain
igénylõje a KiberNet Kft. (1136 Budapest, Tátra utca 12/a. 5. em. 1.)
volt. Az igény ellen az Albérletbudápést Kft. (bejegyzés alatt) (1113
Budapest, Villányi út 76.) nyújtott be kifogást, és magának igényelte a
domaint.

A kifogás szerint az
Albérletbudápést Kft. (b.a.) az „albérletbudapest.hu” domain név alatt mutatja
be a kft. tevékenységeit és reklámozza a megbízói kiadói albérleteit. Az
„albérletbudapest.hu”-t korábban regisztrálták, mint a kifogásolt
„alberletbudapest.hu”-t. A panaszban szerepel az is, hogy a két cég fõtevékenysége
(távközlés) megegyezik.
A kifogás szerint a KiberNet Kft.-nek nem fûzõdik joga, vagy jogos érdeke a kifogásolt
domain használatához. Elõadta végül, hogy az „alberletbudapest.hu” az
„albérletbudapest.hu” domain névhez való hasonlósága miatt, valamint a panaszos
és a panaszolt vállalatok azonos fõtevékenysége miatt megtévesztõ.

A igénylõ KiberNet Kft. válaszában
elõadta, hogy mivel az „alberletbudapest.hu” domain név leíró jellegû, ezért
más névhasználati jogát nem sérti. A korábbi „albérletbudapest.hu” nem a
panaszos, hanem az Ingatlanhirdetés Kft. tulajdona, amely arra tekintettel,
hogy a hasonló domainek jogosultjainak nem jár prioritás, nem releváns
információ. A válaszban szerepel, hogy a cégbejegyzés nem keletkeztet
visszamenõlegesen jogokat, így azok 2015. április 14-ével keletkezhettek csak.
A válasz kitér arra is, hogy az „Egyéb távközlési” fõtevékenységet az
Albérletbudápést csak megtévesztés céljából használja, mivel a jelenleg nem
üzemelõ albérletbudapest.hu domainen korábban csupán „Kiadó Albérletek
Budapesten” voltak találhatóak. A KiberNet kijelentette, hogy a jövõre nézve
nem fog olyan módon megtévesztõ tartalmat közzétenni a domainhez tartozó webes
felületen, vagy levelezésben, amely azt a látszatot keltené, hogy az
Albérletbudápést Kft. üzemelteti a domaint.

A Tanácsadó Testület
megállapítja, hogy vizsgálata során nem talált olyan indokot, amely a tárgyi
domain delegálását a KiberNet Kft. számára kizárta volna.

 

A Tanácsadó Testület eljárása
során a kérelemben foglaltaknak megfelelõen elõször azt vizsgálta, hogy a
vitatott alberletbudapest.hu domain igénylése a Regisztrációs Szabályzat 2.2.2
a) és c) pontjai alapján jogellenes vagy megtévesztõ.

A Regisztrációs Szabályzat
2.2.1. pontja alapján „A domain-igénylõ a delegálni
kért domain nevét a jogszabályok és a Szabályzat keretei között szabadon
választja meg, ugyanakkor a lehetõ legnagyobb gondossággal tartozik eljárni
abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése,
illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl.
névkizárólagossághoz fûzõdõ jogát, személyiséghez fûzõdõ jogát, kegyeleti
jogát, szellemi tulajdonhoz fûzõdõ jogát, stb.) ne sértse. A domain-igénylõtõl
elvárható, hogy a domain név megválasztása elõtt ellenõrizze a cégjegyzéket,
illetve a védjegy adatbázist.”

Mivel
sem az „albérletbudapest”, sem az „alberletbudapest”, sem az „albérlet
budapest”, sem pedig az „alberlet budapest” nem lajstromozott védjegy, azért a domain
név gyaníthatóan nem sérti más  védjegyhez fûzõdõ jogát.

Nem
valósul meg a névhez fûzõdõ jog sérelme sem.
Az alberletbudapest.hu
domain jogi alapjaként hivatkozott „Albérletbudápést”
az adott szolgáltatás vonatkozásában olyannyira szokványos megnevezés, hogy
erre a jogcímre panasz nem alapítható. Ezen felül a két megjelölés nem
összetéveszthetõ, mivel az alberletbudapest.hu egy – a domainek elnevezési
gyakorlatával teljesen összhangban (ékezet nélkül) megalkotott – név, míg az
„Albérletbudápést” egy értelmetlen, pusztán az ékezetekkel machináló
fantáziaszó.

A
panaszos hivatkozott arra, hogy az albérletbudapest.hu domain korábban volt
bejegyezve, mint a jelen eljárás tárgyát képezõ alberletbudapest.hu
. Az
ékezet-ékezetnélküli egyezõségre hivatkozó jogalapot a Tanácsadó Testület jelen
domainnél érdemben nem vizsgálta, pusztán a Tanácsadó Testület által a
kutyabaráthelyek.hu domain ügyében meghozott 11/2014 (XI. 06.) sz.
Állásfoglalásában kifejtett indokokra utal.

Fentiekre tekintettel a
Tanácsadó Testület nem látott olyan okot, amely a fenti domain név delegálása
megtagadásának alapjául szolgálhat.

Ennek
alapján az „alberletbudapest.hu” domain a KiberNet Kft. számára delegálható..

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag
fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az
Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (
www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest,
2015. április 28.

 

A
Tanácsadó Testület nevében:

 

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.