Eseti állásfoglalások

Az agroforum.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetõsége

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 48/2001. (VI. 20.)
Állásfoglalása

Az agroforum.hu domain név regisztrációjával
kapcsolatos igény teljesíthetõsége

tárgyában

A Tanácsadó Testület elõtt 573/2000. ügyszámon
iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és
Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001.
06. 20-i ülésén öt tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával
elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ
jelen eseti Állásfoglalást.

A tárgyi domain név a Mezõföldi Agrofórum Kft
részére delegálandó.

Indokolás:

 

A tárgyi domain név vonatkozásában a Bille
Internet Kft 2000. március 3-án, a Mezõföldi Agro-fórum Kft 2000.
március 10-én nyújtott be igényt. A Mezõföldi Agrofórum Szolgáltató Kft
rövidített neve 1996. 05. 28-tól Mezõföldi Agrofórum Kft, igy a társaság
a cég rövidített neve alapján a domain megadását priorítással kérte. A
Kft 1996. április 18-án Gyakorlati Agrofórum néven lapot alapított,
amelyet a Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium 1996. április 18-án
nyilvántartásba vett. A cég az ISZT Jogi Tanácsadó Testületéhez címzett
levelében hivatkozott arra, hogy a Gyakorlati Agrofórum címû havonta
megjelenõ szaklap kiadója a Mezõföldi Agrofórum Kft.

A Tanácsadó Testület A sealedair.hu és europark.hu
domain nevek kapcsán bejelentett igények tárgyában született 20/2000.
(VIII. 23.) sz. Állásfoglalásában az alábbiakra utalt:

‘5. A cégjogi szabályok a cégnév vonatkozásában
pontos elõírásokat tartalmaznak (1997. évi CXLIV. tv. 15. §). A cégnév
három elembõl áll: vezérszó /üzletjelzõ, védjegy/, a tevékenység
megjelölése és a cégforma megjelölése. A Szabályzat az utóbbi kettõ
elhagyását mint lehetõséget nevesíti: lényegében arra kíván lehetõséget
biztosítani, hogy a domain névkénti elnevezés a vezérszóhoz (a cég
sajátos megjelölésére szolgáló név, szó, szóösszetétel, betûszó,
fatázianév stb.) közelítsen. A vezérszó maga is több elembõl állhat:
valamely név, szó mellett további, az azonos cégnevet jogszerûen
használó, de más földrajzi területen (esetleg más országban) mûködõ
cégektõl való megkülönböztetését lehetõvé teszi. Amennyiben a vezérszó
domain névkénti regisztrációja a .hu fõdomain vagy a második szintû
magyar közdomainek alá már jogszerûen megtörtént, a vezérszó
megkülönböztetõ elemeinek elhagyása, vagy a tevékenységre, cégformára
való utalás elhagyása csak annyiban lehetséges, amennyiben a
névazonosság kizárható.

6. /…/ A vezérszó valamely földrajzi megjelölésre
utaló elemét abban az esetben lehet elhagyni, ha a vezérszó maradványa
önmagában is egyértelmûen alkalmas arra, hogy a céget, vállalkozást más,
Magyarországon mûködõ cégektõl, vállalkozásoktól megkülönböztesse.’

 

A Tanácsadó Testület tehát már a fent megjelölt
állásfoglalásában kifejtette, hogy a cégnév vezérszavából a földrajzi
megjelölésre való utalás elhagyható amennyiben ez cégjogi vagy
védjegyjogi szabályba nem ütközik.

A Tanácsadó Testület megítélése szerint a mezõföldi
földrajzi jelzõ elhagyása az Agrofórum Kft nevébõl lehetséges, az így
fönnmaradó név a cég megkülönböztetésére alkalmas, ezért az agroforum.hu
domain név vonatkozásában a Mezõföldi Agrofórum Kft-t prioritásos jog
illeti.

E jogát megerõsíti, hogy a domain névvel alapvetõen
egyezõ címmel megjelenõ idõszaki lap kiadója is. A Tanácsadó Testület
véleménye szerint a Mezõföldi Agrofórum Kft ‘A delegálás
visszautasíthatósága a mû sajátos címéhez, illetve a mûben szereplõ
jellegzetes és eredeti alak elnevezéséhez fûzõdõ kizárólagos szerzõi
jogok megsértése esetén’
tárgyában hozott 5/2000. (V. 24.) Elvi
Állásfoglalásával indokolt módon,a szerzõi kizárólagos jogok alapján
igényt is tarthat a agroforum.hu domain névre.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület
egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt
csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán
(

www.nic.hu/tt) teljes
terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. 06. 20.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.