Eseti állásfoglalások

Az 6/2000. (V.24.) Elvi Állásfoglalás elfogadása és közzététele óta bejelentésre került, az Elvi Állásfoglalás tárgyi hatálya alá tartozó egyedi ügyekben hozott döntések

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 6/2000. (V. 31.)
Állásfoglalása
Az 6/2000. (V.24.) Elvi Állásfoglalás elfogadása és közzététele óta
bejelentésre került, az Elvi Állásfoglalás tárgyi hatálya alá tartozó
egyedi ügyekben hozott döntések
tárgyában

A Tanácsadó Testület a Delegációs és
Regisztrációs Szabályzat szerinti prioritásos igények és a jogszabály
alapján gyakorolható kizárólagos elsõbbségi jogok ütközésérõl és a
megtévesztõ domain név igénylés teljesítésének tilalmáról szóló 6/2000.
(V.24.) sz. Elvi Állásfoglalása hatálya alá tartozó egyes újabb ügyek
korábban már a SZESZ szerint bejelentésre kerültek, ám az egyedi döntés
meghozatalára az Elvi Állásfoglalás elfogadásának napjáig nem került
sor. A Testület május 24.-i ülésén egyben új ügyek is bejelentésre
kerültek, melyekben az Elvi Állásfoglalás alapján döntés születhetett. A
Tanácsadó Testület az alábbi ügyeket 2000. május 31.-i ülésén
megtárgyalta, majd 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási
rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény
csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület
többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület az alábbi, a Testület elé
utalt ügyekben – a Testület már nyilvánosságra hozott Elvi
Állásfoglalásaiban, így különösen a 6/2000. (IV.5). sz. Elvi
Állásfoglalásban kifejtettekre tekintettel az egyes igénylések
vonatkozásában a következõ döntést hozta:

Ügy-szám

Szolgáltató, ahol a panaszt tették, vagy amely jelzéssel
élt

A vitatott vagy vitatható domain név

Panaszos, vagy a domainre igényt bejelentett

Az egyedi Igénylésre vonatkozó TT döntés

34

Datanet

eu.hu

A TT javasolja a Nyilvántartónak, hogy a nevet helyezze ideiglenesen
tiltó listára, annak kiadására csak abban az esetben kerüljön sor, ha az
Európai Unió, mint nemzetközi közjogi szervezet a névhasználatra igényt
tart, vagy a névhasználatra Magyarországon harmadik személyt
kizárólagossággal feljogosít. A névhasználat minden más esetben
megtévesztõ lenne.

76

Közvetlenül az elnökségnek jött

adi.hu

ADI Corporation

Az ADI Corporation névhasználati joga megalapozott, a név harmadik
személyek általi domainkénti használata megtévesztõ lenne.

108

Matávnet

matavclub.hu, matavklub.hu

MATÁV Rt.

A két domain név által megtestesített fogalom a Matáv Rt.
tevékenységével, szolgáltatásaival összeforrott, harmadik személyek
általi használata megtévesztõ és jogellenes lenne.

128

casio.hu

Arrow Bt.

A szó közismert kereskedelmi név, védjegyoltalom alatt áll, a
védjegyjogosulton kívüli használata megtévesztõ és jogellenes lenne, az
Arrow Bt. igénylése nem teljesíthetõ.

258

Hungary Network

autoalkatresz.hu, carterpillar.hu, epitesz.hu,
foiskola.hu, hirdetes.hu, kamat.hu, mciworldcom.hu, miniszterium.hu,
mitsubishi.hu, otp.hu, penz.hu, priceline.hu, ugyved.hu,
ugyvediiroda.hu, ujsag.hu, on-line.hu,

MediaComm Kft.

A TT megállapítja, hogy a MédiaComm Kft. igénye nem teljesíthetõ
a carterpillar.hu,
epitesz.hu, foiskola.hu, mciworldcom.hu, miniszterium.hu, mitsubishi.hu,
otp.hu, priceline.hu, ugyved.hu, ugyvediiroda.hu domain nevekre, miután
azok Igénylõ részérõl történõ használata megtévesztõnek és jogellenesnek
minõsülne.

259

Hungary Network

gsm.hu

K

Hiánypótlásra vissza adva

261

TelNet Magyarország Kft.

airwick.hu, calgon.hu, cillit.hu, dettol.hu, dosia.hu,
harpic.hu, lysol.hu, marc.hu, quanto.hu, tiret.hu, veet.hu,
calgonit.hu

Reckitt Benckiser (Magyarország) Kft.

A Reckitt Benckiser (Magyarország) Kft. A felsorolt domain nevek
vonatkozásában védjegyjogosultság alapján prioritásos igénylõi
státusszal bír, mindenki más által történõ használatuk megtévesztõ és
jogellenes lenne, e nevek más számára nem regisztrálhatók.

262

Matávnet

kinizsitakarek.hu

Nagyvázsonyi Kinizsi Takarékszövetkezet

A Tanácsadó Testület osztja a nagyvázsonyi Kinizsi Takarékszövetkezet
álláspontját, mely szerint a domain név harmadik személyek részére
történõ kiadása megtévesztõ lenne, a használni kívánt domain név a
Takarékszövetkezettel összeforrott fogalmat testesít meg.

263

Matávnet

fitnesz.hu

Fitness Kft.

A Tanácsadó Testület a fitness.hu domain név kiadásával kapcsolatban
már állást foglalt. Megállapítja, hogy a Fitness Kft. a fitness szó
különbözõ leírási lehetõségeibõl képzett domain nevek vonatkozásában
általános regisztrálási tilalom kimondása a SZESZ szerinti hatáskörét
meghaladja.

Felhívja a Regisztrátorok figyelmét arra, hogy a Szabályzat 10.5
pontja alapján biztosított jogukkal élve a konkrét igénylés, illetve a
hasonló nevek domainkénti használata jogszerûségének tisztázása
érdekében kezdeményezzenek Választott Bírósági eljárást.

264

Matávnet

tantura.hu

Tan-Túra Ifjúsági Utaztatást Szervezõ Kft.

A Tan-túra Ifjúsági Utaztatást Szervezõ Kft. védjegyjogosultság
alapján prioritásos igénylõnek minõsül, a név a Kft. által nyújtott
szolgáltatással összeforrott, mindenki más által történõ használata
megtévesztõ és jogellenes lenne.

265

TiszaneT Rt.

bodybuilder.hu

Data-Object Bt.

A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy a rendelkezésére álló iratok
alapján az igényelt és a sorsoláson elnyert domain név regisztrációjának
akadályát nem látja.

266

BankNet

timberland.hu

The Timberland World Traiding GmbH

A Timberland név védjegyoltalom alatt áll, egy nemzetközileg
közismert vállalkozással, annak profiljával, termékeivel összeforrott,
más részére történõ kiadása megtévesztõ és jogellenes lenne.

267

BankNet

tesa.hu

Beiersdorf GmbH

A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy két, azonos értékû
prioritásos jog ütközik: egy részrõl Tésa község, mint magyarországi
település önkormányzata számára a Szabályzat 12.1 pontja kizárólagos
névhasználati jogot biztosít, más részrõl a 13.1 pont a Magyar
Szabadalmi Hivatal által a jogosult számára lajstromozott védjegy, mint
karaktersorozat számára prioritást biztosít. A TT úgy véli, hogy a
kereskedelmi funkciójú védjegyjogosultság nem elõzheti meg a Szabályzat
a magyarországi települések Internetre lépését segíteni kívánó céllal
elfogadásra került, a települési önkormányzatok számára biztosított
kizárólagos jogát. E kizárólagosságról azonban az önkormányzat
lemondhat, a névhasználatra a védjegyjogosultnak engedélyt adhat. Az
Igénylés e nyilatkozat hiányában nem teljesíthetõ. A TT felhívja Igénylõ
figyelmét, hogy a tesa.tm.hu másodlagos közdomain vonatkozásában a
szabályzat 16.1 pontja alapján kizárólagos jogokkal rendelkezik.

268

BankNet

hollandbiztosito.hu

ABN AMRO Biztosító Rt.

A Tanácsadó Testület az ABN AMRO Biztosító Rt. igényét nem tartja
megtévesztõnek. A köztudatban (a cég több éves reklámkampányának
köszönhetõen) a ‘Holland biztosító’ kifejezés összeforrt az ABN Amro
Biztosító Rt.-vel, az általa nyújtott szolgáltatásokkal.

271

DÉLTÁV RT.

goodyear.hu

Az igénylés nem teljesíthetõ, a goodyear védjegyoltalom alatt áll,
ismert kereskedelmi név, domain névkénti használata
részérõl megtévesztõ és jogellenes lenne.

272

DÉLTÁV RT.

kepesauto.hu

Az igénylés nem teljesíthetõ, a Képes Autó, mint folyóirat-cím
szerzõi jogvédelem alatt áll, a néáv a folyóirattal összeforrott, ismert
kereskedelmi név, domain névkénti használata részérõl
megtévesztõ és jogellenes lenne.

273

DÉLTÁV RT.

bridgestone.hu

Az igénylés nem teljesíthetõ, a bridgestone védjegyoltalom alatt áll,
ismert kereskedelmi név, domain névkénti használata
részérõl megtévesztõ és jogellenes lenne.

274

DÉLTÁV RT.

pirelli.hu

Az igénylés nem teljesíthetõ, a pirelli védjegyoltalom alatt áll,
ismert kereskedelmi név, domain névkénti használata
részérõl megtévesztõ és jogellenes lenne.

275

DÉLTÁV RT.

szeged-plaza.hu

Az igénylés nem teljesíthetõ, a szeged-plaza egy bizonyos
szolgáltatás-nyújtási formával összeforrott, domain névkénti használata
részérõl megtévesztõ és jogellenes lenne.

276

DÉLTÁV RT

fitnesz.hu

Magyar Fitness Szövetség

A Tanácsadó Testület a fitness.hu domain név kiadásával kapcsolatban
már állást foglalt. A Magyar Fitness Szövetség prioritásos igényének
visszamenõleges hatállyal nem prioritásossá minõsítését kérte, a domain
névre továbbra is igényt tart. A TT a jogvita eldöntésére hatáskörrel
nem rendelkezik, korábbi döntése megerõsítése mellett felhívja a
Regisztrátorok figyelmét arra, hogy a Szabályzat 10.5 pontja alapján
biztosított jogukkal élve a konkrét igénylés, illetve a hasonló nevek
domainkénti használata jogszerûségének tisztázása érdekében
kezdeményezzenek Választott Bírósági eljárást.

278

Hungary Network

dinasztia.hu

Dinasztia-Ház Rt.

A Dinasztia Ház Rt. ugyan cégneve alapján nem minõsíthetõ prioritásos
igénylõnek, ám a TT elfogadja az Rt. érvelését, s elismeri, hogy az Rt.
kiadói tevékenysége, a magyar tankönyvpiacon betöltött szerepe a
névhasználati jogot megalapozza, a Dinasztia szó domain névkénti
használata harmadik személyek részérõl megtévesztõ lenne.

280

tuborg.hu

Dreher Sörgyárak Rt.

A TT megállapítja, hogy a Dreher Sörgyárak jogi képviselõjének a
védjegyoltalom alatt álló, ismert kereskedelmi névbõl képzett tuborg.hu
domain név regisztrációja ellen benyújtott óvásában kifejtettekkel egyet
ért, a domainkénti névhasználat Rajz Helga Eszter részérõl
jogellenes.

A TT kijelenti, hogy a jogvita eldöntése nem tartozik a SZESZ
szerinti hatáskörébe. Ugyanakkor felhívja a Regisztrátor figyelmét, hogy
a domain név felfüggesztése vagy visszavonása a Szabályzat 7.1.f. pontja
alapján kötelezettsége.

282

IBM

sap.hu

AT&T Global Network Services Hungary

A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy két, azonos értékû
prioritásos jog ütközik: egy részrõl Sáp község, mint magyarországi
település önkormányzata számára a Szabályzat 12.1 pontja kizárólagos
névhasználati jogot biztosít, más részrõl a 13.1 pont a Magyar
Szabadalmi Hivatal által a jogosult számára lajstromozott védjegy, mint
karaktersorozat számára prioritást biztosít. A TT úgy véli, hogy a
kereskedelmi funkciójú védjegyjogosultság nem elõzheti meg a Szabályzat
a magyarországi települések Internetre lépését segíteni kívánó céllal
elfogadásra került, a települési önkormányzatok számára biztosított
kizárólagos jogát. E kizárólagosságról azonban az önkormányzat
lemondhat, a névhasználatra a védjegyjogosultnak engedélyt adhat. Az
Igénylés e nyilatkozat hiányában nem teljesíthetõ. A TT felhívja Igénylõ
figyelmét, hogy a sap.tm.hu másodlagos közdomain vonatkozásában a
szabályzat 16.1 pontja alapján kizárólagos jogokkal rendelkezik.

283

TVNET Kft.

vertes.hu, level.hu

PRÍM Információ-technológiai Kft.

A TT megállapítja, hogy a vertes.hu domain név vonatkozásában a
Szabályzat 12.1 pontjában jelzett kizáró tényezõ nem érvényesül,
tájegység, s nem településnév megnevezésére szolgál. A TT-nek nem állnak
rendelkezésére olyan információk, melyek alapján arra következtethetne,
hogy a név vonatkozásában a Szabályzat szerinti prioritásos igénylés
benyújtásra került volna, illetve, hogy a névhasználatra jogszabályon
alapuló névkizárólagossági jog alapján harmadik személy jogszerûen
igényt tarthatna. Ezek hiányában az igénylés teljesíthetõ. Más a helyzet
a level.hu domain névvel, mely a Szabályzat 12.1 pontja alapján
kizárólagossággal Levél község önkormányzatát illeti meg. Amennyiben az
Önkormányzat kifejezett nyilatkozattal a névkizárólagossági jogáról
lemond, az igénylés teljesíthetõ.

285

Datanet Kft.

corel.hu

CODRA Kft.

A Corel név védjegyoltalom alatt áll, közismert kereskedelmi márka. A
névhasználatra Magyarországon a védjegyjogosult igazolása szerint
kizárólagos joggal a CODRA Kft., mint egyedüli disztribútor jogosult, a
név harmadik személyek részérõl történõ domain névkénti használata
megtévesztõ és jogellenes lenne.

289

NEXTRA

netscape.hu

Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.

A netscape.hu domain név vonatkozásában benyújtott igénylések nem
teljesíthetõk, a név ismert kereskedelmi márka, védjegyoltalom alatt
áll, az kizárólagos joggal a Netscape Communications Corporation-t
illeti meg. A védjegyjogosult dönthet arról, hogy a név domain névkénti
regisztrációjával kapcsolatos kizárólagos jogait gyakorolja.

291

Elender Rt.

fuji.hu

Fujifilm Magyarország Kft.

A fuji.hu domain névre harmadik személyek részérõl benyújtott
igénylések teljesítése megtévesztõ és jogellenes lenne, a név ismert
kereskedelmi márka, védjegyoltalom alatt áll, az a Fuji filmekkel
összeforrott. A domain nevek magyarországi regisztrációjára a
védjegyjogosult a Fujifilm Magyarország Kft.-t hatalmazta fel, aki
jogszerûen kéri a regisztrációt.

292

Elender Rt.

viagra.hu, zoloft.hu

Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft.

A két domain név harmadik személyek részére történõ regisztrációja
ellen Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. felszólalásában foglaltakkal a
TT egyetért: a két, ismert gyógyszer nevébõl képzett domain név
használata a védjegyjogosult amerikai cég engedélyével rendelkezõ
magyarországi leányvállalat jogszabályon alapuló kizárólagos joga.

293

Elender Rt.

alcoa.hu, alcoakofem.hu,

Alcoa-Köfém Kft

A két domain név használatára kizárólagos joggal (védjegyoltalom
illetve cégnév alapján való prioritás) az Alcoa-Köfém Kft. jogosult,
harmadik személyek részére történõ kiadásuk megtévesztõ és jogellenes
lenne.

295

Elender Rt.

klacid.hu

Abbott Laboratories Kft.

A Klacid bejegyzett védjegy, ismert gyógyszermárka, az Abbot
Laboratories terméke. Domain névkénti regisztrációjára kizárólag az
amerikai cég magyarországi leányvállalata jogosult, harmadik személyek
részére történõ kiadása megtévesztõ és jogellenes lenne.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag
fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az
Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (

www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

 Budapest, 2000. május 31.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor

Titkár
Sk.